Tradicionālā transkripcija

[vajaõêt]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[vɑʝɑʣeːˀt]


[v] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[j] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[õ] – balsīgais troksnenis

[ē] – garais, šaurais patskanis

[t] – nebalsīgais troksnenis

 

Trīszilbju vārds.

Ortogramma – ē.vajadz- – vārda sakne

-ē-piedēklis

-tgalotne

vajadzē- – vārda celms

-ētizskaņa


vajadzētpatstāvīgs vārds, lokāms vārds, darbības vārds, tiešs, pārejošs, nepabeigta veida darbības vārds, 3. konjugācijas 2. grupa

 

ĪSTENĪBAS IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajag

ir vajadzē-j-is

2.

3.

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajadzē-j-a

bija vajadzē-j-is

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajadzē-s

būs vajadzē-j-is

2.

3.

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

ATSTĀSTĪJUMA IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajag-ot

esot vajadzē-j-is

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajadzē-š-ot

būšot vajadzē-j-is

2.

3.

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

3.

 

VĒLĒJUMA IZTEIKSME

DARĀMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

vajadzē-tu

būtu vajadzē-j-is

2.

3.

CIEŠAMĀ KĀRTA

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

 

 

2.

3.

 

VAJADZĪBAS IZTEIKSME

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne (reti)

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

 

Vienkāršā pagātne

Saliktā pagātne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

VAJADZĪBAS IZTEIKSMES VĒLĒJUMA PAVEIDS

Pers.

Vienkāršā forma

Saliktā forma

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

VAJADZĪBAS IZTEIKSMES ATSTĀSTĪJUMA PAVEIDS

Pers.

Vienkāršā tagadne

Saliktā tagadne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

 

Vienkāršā nākotne

Saliktā nākotne

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

3.

 

PAVĒLES IZTEIKSME

Pers.

Vienkāršā forma

vsk.

dsk.

1.

 

 

2.

 

 

3.

 


Teikumā var būt galvenais loceklisKlasē vajag palīdzēt skolotājam.vajag atrisināt, vajag beigt, vajag bēgt, vajag nākt, vajag ņemt, vajag paveikt, vajag rakstīt, vajag rakt, vajag runāt, vajag sākt, vajag skriet

 

vajadzēt bērna, vajadzēt grāmatas, vajadzēt laika, vajadzēt mātes, vajadzēt mīlestības, vajadzēt naudas, vajadzēt padoma, vajadzēt tēva, vajadzēt vārdu

 

jums vajag, ko vajag, man vajag, mums vajag, tev vajag, tiem vajag, viņai vajag, viņam vajag, viņiem vajagvajadzēt, parasti 3. pers., vajag, pag. vajadzēja; trans.

1. Būt nepieciešamam, arī būt vēlamam, ieteicamam.

Vajadzēt pārdomāt dzirdēto. Mājai vajadzētu jaunu jumtu. Mums vajadzētu satikties.

Cik tur vajag – saka, norādot, ka kas, parasti nevēlams, var notikt, gandrīz būtu noticis.

Tā man (tev, jums, viņam) vajag! – saka norādot, ka (kāds) ir pelnījis to (piemēram, sodu, likstas), kas (viņam) ir noticis, atgadījies.

2. savienojumā ar verbu nenoteiksmē Izsaka pieļāvumu vai pārliecību par (kā) pastāvēšanu, atrašanos, par (kādas darbības) realizēšanos u. tml.

Ezeram vajadzēja būt tepat netālu. Viņam drīz vajag nākt. Vajadzēja būt pagājušai jau kādai stundai. Drīz vajag būt rītam.

Nakts nebij gluži melna, jo kaut kur vajadzēja būt mēnesim. Brigadere 2, 454.

Frančesko: Hercogs atbraucis! .. – Lionardo! Nevar būt! Hercogam vajadzēja atgriezties tikai pēc vairākām dienām. A. Eglītis 1, 292.

Ielai drīz vajadzēja beigties, jo priekšā varēja samanīt laukus. Vilks 5, 11.

Tuvāk ieskatoties, viņai vajadzēja būt gadu trīsdesmit, ja ne pāri. Janovskis 1, 241
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


vajadzēt 1. vajadzēt (arī vajadz. izteiksmi latgaliski tulko ar „vajadzēt” + darb. v.); 2. (ievajadzēties) aizavajadzēt; viņam pēkšņi vajadzēja zināt – jam ūmai aizavajadzēja izzynuot; 3. (nākties) daīt; dasaīt; dasavest; dakrist
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv]


vajadzêtvaj(a)dzêt, arī vàidzêt, 3. pers. vaj(a)ga, arī vàiga, pag. vaj(a)dz¡ja, arī vàidz¡ja.

1. Būt nepieciešamībai (pēc kā); būt vajadzīgam. tèu vàidz¡ja vãģus, tèu vàidz¡ja zixglìetas.

2. Būt nepieciešamībai (ko darīt). ka viņa i izlũkãsi, ka sàusas [siena gubas], ta vàiga iêvest ìekšã.

3. Būt lietderīgi, pareizi (piemēram, noteiktā veidā rīkoties). sìenàm vàiguõt kaĩsît sàli, ta vìņč labâk stãvuõt.

4. savienojumā ar bût. Nepieciešami, likumsakarīgi veidoties, rasties, pastāvēt. tagad vàiga bût v¥càm m¡nešàm
[Sagatavots pēc: Kagaine III 1983 : 661]


vajadzēt – nākties sar.


Darbības vārda vajadzēt pamatā ir vajag.

vajag; aizguvums; no līb. vajag, vajāg ‘vajadzīgs’ (ig. vaja ‘vajadzīgs; vajadzība, trūkums’, s. vajaa ‘nepilns, nepietiekams; vajadzība’, vepsu vajag ‘nepilns’). Aizg. daudzos 16.–18. gs. tekstos lietots atbilstoši lībiešu vārda semantikai attiecīgā konstrukcijā (parasti rakstījumā „vaijaga”): „va(i)jaga ir”.
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 472]


angļu – to should

baltkrievu  павінен

franču  devrait; besogner

grieķu  θα πρέπει να

igauņu  peaks

ivritā – צריך

krievu –  должен

latīņu – egēre

lietuviešu – reikėti

lībiešu – vajāg

poļu – potrzebę; potrzebować

somu – pitäisi

ukraiņu – повинен

vācu – müssen; sollte

zviedru  börVajag ēst papīrus, lai viegla galva – ātri varētu iemācīties.

 

Kam ir bailes tumsā iet, tam vajaga ēst izvārītu zivs acs graudiņu.

 

Ja meita pirmo reiz aiziet uz balli, tad viņai vajaga visādā ziņā dancot, jo citādi viņu nekad vairs negribēs ņemt dancot.

 

Kad iet uz balli, tad vajaga četrlapu āboliņu ielikt kurpē, lai dabū vairāk dejot.

 

Ja liek ko atnest un to aizmirst, tad vajag iesiet galvas lakatiņa stūrī mezglu, tad neaizmirsīs.

 

Jaunu darbu vajaga sākt sestdienā, tad tas labi veicas.

 

Vajag dzert kafiju ar visiem biezumiem, jo tad paliekot resns.


Lec, Saulīte, lec, Saulīte,
Spīd’ ar’ mūsu sētiņā,
Ir mums tava gaišumiņa
Vajadzēt vajadzēja. [LD 33838-0]

 

To vajag vacujam,
To mozam bērņeņam:
Vajag syltys ustubeņis,
Vajag gorda kumeuseņa. [LD 34324-0]

 

Jūrā gāju, jūrā bridu,
Jūrā manim daudz vajag:
Vajag miežu, vajag rudzu,
Vajag sīka sudrabiņa. [LD 30916-0]


Nauda, nauda tev, dēliņ,
Vaj naudiņas vien vajag?
Vajag rudzu, vajag miežu,
Vajag laba padomiņa. [LD 3098-2]


Gana bija, gana bija,
Vēl vajag, vēl vajag,
Vēl vajag sidrabiņa
Pie balto villanīšu. [LD 5595-1]

Metat, brāļi, metat, brāļi,
Tai māsiņai daudz vajag,
Tai māsiņai daudz vajag,
Svešu zemi staigājot. [LD 25624-0]

 

Bija manim, bija manim,
Vēl vajag, vēl vajag:
Bija manim dadžu cimdi,
Vēl vajaga nātru zeķu. [LD 7231-0]


Mākslas filma Vajadzīga soliste (1984). Režisors Genādijs Zemels.