Tradicionālā transkripcija

[pasaũle]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[pasɑ͜uːlĕ]


[p] – nebalsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[au]divskanis

[l]skanenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

 

Trīszilbju vārds.pa-priedēklis

-saulsakne

-egalotne

pasaul– vārda celms
pa-saul+liel-s

pa-saul+no-zīm-īg-s

pa-saul+slav-en-s

pa-saul+vēst-ur-isk-s
pasaule – patstāvīgs vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, piektā deklinācija
 

 

vsk.

dsk.

N.

pasaul-e

pasaul-es

Ģ.

pasaul-es

pasauļ-u

D.

pasaul-ei

pasaul-ēm

A.

pasaul-i

pasaul-es

I.

ar pasaul-i

ar pasaul-ēm

L.

pasaul-ē

pasaul-ēs

V.

pasaul-e!

pasaul-es!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets Pasaule ir neaptverami plaša.

2) izteicēja daļaĢimene ir visa mana pasaule.

3) galvenais loceklisVisa pasaule kabatā.

4) papildinātājs – Jaunieši sapņoja pētīt zvaigžņu pasauli.

5) vietas apstāklisSprīdītis devās pasaulē laimi meklēt.

6) apzīmētājs„Ilustrētā Pasaules Vēsture” ir populārzinātnisks žurnāls par vēsturi.pasaules apceļotājs, pasaules brīnums, pasaules čempionāts, pasaules daļas, pasaules gals, pasaules gājējs, pasaules izzināmība, pasaules karš, pasaules karte, pasaules koks, pasaules laikapstākļi, pasaules laiks, pasaules literatūra, pasaules mala, pasaules okeāns, pasaules rekords, pasaules slava, pasaules tautas, pasaules telpa, pasaules tirgus, pasaules valstis, pasaules zemes
 

dzejas pasaule, dzīvnieku pasaule, finanšu pasaule, grāmatu pasaule, mākslas pasaule, mūzikas pasaule, pasaku pasaule, zinātnes pasaule, zvaigžņu pasaule
 

antīkā pasaule, garīgā pasaule, jaunā pasaule, kriminālā pasaule, laicīgā pasaule, liela pasaule, maza pasaule, plaša pasaule
 

mana pasaule, mūsu pasaule
 

doties pasaulē, izstāstīt visai pasaulei, pabraukāt pa pasaulipasaule, -es, dsk. ģen. -ļu, s.

1. parasti vsk. Matērijas eksistences formu kopums. Arī Visums, kosmoss.

Objektīvi eksistējošā pasaule.

Pasaule ir bezgalīga telpā un laikā, tai nav ne sākuma, ne gala, tajā nav nekādu sākotnējo elementu, ne arī gala produktu, viss kustas un attīstās. Zinātne un Tehnika 66, 12, 26.

2. Visuma atsevišķa daļa. Arī debess ķermenis (parasti planēta).

1974. gada beigās Zeme pirmo reizi pārraidīja radiogrammu iespējamiem citu pasauļu iemītniekiem. Horizonts 75, 16. 31.

3. parasti vsk. Zemeslode, galvenokārt tās virsa, ar visu, kas uz tās atrodas.

Pasaules politiskā karte. Pasaules dabas bagātības. Cīnīties par mieru visā pasaulē.

Mēs gribam zināt, kas notiek pasaulē. Tādēļ visas zemeslodes cilvēki it kā iepazinušies. Tādēļ noziegums vienā kontinentā uztrauc cilvēkus visā pasaulē. Birze 5, 217.

4. Samērā plaša zemeslodes virsas daļa ar visu, kas uz tās atrodas. Apkārtējā vide. Tāla, plaša apkārtne (ārpus savām mājām).

Klīst apkārt pa pasauli. Neredzēt nekā no pasaules.

// Ar dzīvi saistīto apkārtējo parādību un norišu kopums.

Edgars juta, ka pasaule kļūst viņa uztverē citāda. Arvien lielāku nozīmi ieguva ikdienība un sīkumi. Gulbis 3, 127.

5. Sabiedrība, cilvēku grupa. Arī cilvēce.

Censties noslēpt no pasaules. Lai redz visa pasaule!

Visur un vienmēr paredzot tikai pašu ļaunāko, vispār neko nav vērts iesākt. Tad atliek tikai sēdēt paēnā, pavējā un skumt par pasaules samaitātību. Vīksna 1, 43.

// Cilvēku sabiedrība, arī tās daļa ar noteiktām pazīmēm (parasti kādā laikposmā).

Celt jaunu pasauli. Izprast mūsdienu pasauli. Dzīvot brīvā pasaulē.

// Sociāla grupa.

Piederēt pie zinātnieku pasaules.

6. Dabas parādību kopums. Eksistences forma ar savām īpatnībām, raksturīgām iezīmēm.

Pētīt minerālu pasauli.

// Cilvēku darbības nozare, arī rezultāts.

Rūpnieciskās ražošanas pasaule.

Rainis ar savu domāšanu tik cieši ieaudzis tautas dziesmu savdabīgajā pasaulē, ka tās tēli un priekšstati kļūst viņam par gluži dabisku izteiksmes veidu. J. Kalniņš 5, 141.

7. Cilvēka personiskās dzīves norišu, viņa darbību kopums. Arī cilvēka atsevišķa darbības nozare.

Savā pasaulē akli un spītīgi noslēdzies, viņš [diriģents] nav spējis nokļūt līdz cilvēka un cilvēces izmocītai dvēselei. Upīts 18, 119.

// Psihisko stāvokļu, arī psihes, rakstura, personības īpašību kopums. Arī šāda kopuma atsevišķa daļa.

Cilvēka jūtu un domu pasaule.

„Ķērsta”… Kasparam šis vārds neko neizteica, bet atlika tā vietā iedomāties .. Zandu, un viss kļuva citādi. .. uzvirmoja vesela atmiņu pasaule, kuru nespēja viņam atņemt neviens. Līvs 2, 162.

8. Cilvēka dzīves apstākļu, norišu kopums, kas nav saistīts ar reliģiju, baznīcu.

Iznīks cilvēks ar visām pasaules gudrībām, ja viņš nebūs atradis mūžīgās patiesības ceļu. Niedre 12, 87.

9. ģen.: pasaules, adj. nozīmē Tāds, kas aptver visu zemeslodi un tās iedzīvotājus vai lielu zemeslodes daļu un tās iedzīvotājus. Saistīts ar visu zemeslodi un tās iedzīvotājiem vai ar lielu zemeslodes daļu un tās iedzīvotājiem.

Pasaules mēroga pasākums.

Noras sarunu ar doktoru Ranku režisore uzskata par vienu no visģeniālāk uzrakstītām mīlestības ainām pasaules dramaturģijā .. Dzene 6, 167.

// Tāds, kas savu izcilo īpašību dēj ir pazīstams visiem zemeslodes iedzīvotājiem vai lielai to daļai. Tāds, kas atbilst ļoti augstām prasībām, starptautiskām normām.

// sar. Ļoti liels, arī neparasts.

Kārlēns ierunājās, ka šķūti izbraukt varētu arī šis, tēvam nemaz nevajagot pašam dzīties to pasaules gabalu līdz pagasta mājai. Lācis 15, 205.

Pasaules uzskats – principu un uzskatu kopums, kas noteic (atsevišķa cilvēka, sociālas grupas vai visas sabiedrības) attieksmi pret īstenību, arī darbības virzienu.

Mākslas darba saturu nosaka rakstnieka pasaules uzskats, ko savukārt nosaka sabiedrība, tās uzskati .. Valeinis 1, 27.

Pasaules gals – pēc reliģiskiem vai mītiskiem priekšstatiem – pasaules bojāeja saskaņā ar dieva vai dievu gribu. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


pasaule – pasauļs; Pirmais (I) pasaules karš Pyrmais (I) pasauļa kars; Otrais (II) pasaules karš Ūtrais (II) pasauļa kars; uz pasaules (visā pasaulē) iz pasauļa; pasaules gals t. un pārn. pasauļa gols; postors sūds
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv]


pasaule – ļaudis, zemeslode


Iziet pasaulē doties projām no ierastās, parasti nomaļas, savrupas, vietas un iepazīties ar dzīvi; kļūt populāram, izplatīties ārpus savas zemes robežām.


Pasaules gājējs (arī klaiņotājs) niev. cilvēks, kas bieži maina darba, dzīves vietu.


Laist pasaulē dzemdēt, radīt.


Nākt (retāk ierasties) pasaulē (pie)dzimt.


Būt (šajā) pasaulē būt dzīvam.


Nebūt vēl (šajā) pasaulē nebūt vēl piedzimušam.


Cita (arī viņa) pasaule viņpasaule.


Nebūt (vairs šajā) pasaulē būt mirušam.


Laist pasaulē (arī tautās, tautā) izdot iespieddarbus.


Palaist pasaulē atļaut doties prom (parasti no dzimtajām mājām) svešumā.


Izputēt no pasaules (arī no zemes virsas) aiziet bojā.


(Kā) no pasaules radīšanas saka par ko ļoti senu, tāda, kas pastāv ļoti sen, no seniem laikiem.


Lāpīt pasauli iron. – cīnīties par kādiem nesasniedzamiem ideāliem.


Pasaules lāpītājs iron. – cilvēks, kas cīnās par kādiem nesasniedzamiem ideāliem.


Pasaules naba iron. – tas, kas ir ārkārtīgi, ļoti nozīmīgs.


Apgriezt (visu) pasauli ar kājām gaisā sar. – pārmainīt pilnīgi pretēji tam, kā bijis iepriekš.


Pasaules brūte sar.; niev. – izlaidīga sieviete, mīlas dēku meklētāja.


Pasaules brūtgāns sar.; niev. – izlaidīgs vīrietis, mīlas dēku meklētājs. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Jaunā pasaule Amerikas jeb rietumu puslodes kontinenta nosaukums – pretstatā Vecajai pasaulei.


Vecā pasaule Eirāzijas un Āfrikas jeb austrumu puslodes kontinentu nosaukums atšķirībā no Jaunās pasaules (Amerikas).


Pasaules staigulis sar. saka par tādu, kas bieži maina dzīves vai darbavietu.


Sacelt visu pasauli kājās radīt satraukumu, nemieru daudzos, visos, rosināt daudzus, visus aktīvai darbībai.


Ne par kādiem pasaules labumiem neparko, nekādā ziņā.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/lvv]


Psiholoģijā iekšējā pasaule, subjektīvā pasaule.
 

Muzeoloģijāpasaules izstāde.
 

Vēsturē pasaules vēsture.
 

Ekonomikāpasaules krīze, pasaules tirgus.


ErgonīmiPasaules optika, optikas veikalu tīkls Latvijā; Pasaules dabas fonds, starptautiska dabas aizsardzības organizāciju federācija, kura rūpējas par apkārtējās vides saglabāšanu; Naudas pasaule, apmeklētāju centrs, kura mērķis ir palīdzēt sabiedrībai izprast, ko ikdienā dara centrālā banka.


pasaule, apv. pasaulis; lš. pasáulis, pãsaulis, apv. pasáulè ‘t. p.’ Atv. no vārda saule (sk.) ar sākotnējo noz. ‘tas, kas ir zem saules; reāli esošais’, arī „šī saule” pretstatā „viņai saulei” (pēc nāves): „Mīlē man [mīļa man] šī saulīte, Viņa saule nezināma” (LD 27370).
[Sagatavots pēc: Karulis II 1992 : 22]


angļu  world

baltkrievu – cвет

franču – monde

grieķu – kόσμος

igauņu – maailm

ivritā – בעולם

krievu – мир

latīņu – mundus

lietuviešu  pasaulis

poļu – świat

ukraiņu – cвiт

vācu  die Welt

zviedru  världenArklis un ecēša nav bagāti, tomēr viņi uztur visu pasauli.
 

Nepateicība ir pasaules alga.
 

Ko dauzies kā plika nauda pa pasauliNe sievas, ne bērnu,

Viens pats uz pasaules. – Sals.
 

Pilna pasaule rungu, visas sēž zelta vainagā. – Saule un saules stari.
 

Nedzīvs, bet pasauli rāda. – Spogulis. Kādus jokus es redzēju,

Pa pasauli staigādama:
Lepnajāmi tautietēm
Vieni paši brūni svārki.
[LD 20470-4]

 

Labāk gāju pie arāja,
Ne pie liela amatnieka:
Amatnieka līgaviņa
Par pasauli vazājās.
[LD 10101-0]


Kādus ērmus es redzēju,
Pa pasauli staigādams:
Ozols auga, zari dega,
Gailis dzied galiņā.
[LD 31768-0]

 

Palīdziet man dziedāt,
Man bij daudz skaistu dziesmu;
Pa vienai salasīju
Pa pasauli staigādams.
[LD 20-2]

 

Kādi kungi bālēniņi,
Tēva zemi turēdami?
Vaj māsiņa grēciniece,
Pa pasauli staigādama.
[LD 3746-0]

Eima, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve:
Čigāns ēda baltu maizi,
Pa pasauli staigādams.
[LD 33313-0]

Ai, radiņi, man’ radiņi,
Pa pasauli izklīduši:
Cits Rīgē, Jelgavē,
Cits dižē Dobelē.
[LD 3840-0]


Kas ir pasaule? Tīrais sviests

Reiz viens mācītājs sitis dūri uz galda un prasījis mācības puišiem: „Kas ir pasaule?”

Bet galds bijis nosmērēts ar sviestu. Mācītājs atrāvis dūri, paskatījies un it kā atbildes vietā iesaucies: „Tīrais sviests!” Pēc tam mācītājs sadusmojies, sitis otrreiz dūri vēl stiprāk uz galda un kliedzis: „Kas to pasauli radīja?”

Atrāvis atkal roku atpakaļ, apskatījies un noteicis atbildes vietā: „Palaidņa puikas!”
[http://valoda.ailab.lv/]***

tu izej no rīta uz saulainās ielas

un atveras diena

grāmata liela

ir stariņi sīkie

saulītes burti

tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts [..] [Zandere 2008 : 43]

 

 

***

Pasaule svītrās,

Ja skatās caur mežu.

Kaila, ja klajums. [Ābele 2002 : 66]

 


***

[..]

Man pasauli sāk iegribēties

nelāpīt,

lai paliek apbružāta, nelāpīta,

jo šur tur modē

taisni tādi džinsi.

 

Bet pasaule nav džinsi.

Smejiet,

cik jūs gribat. [..] [Vācietis 1983 : 375]

 

 

***

[..]

Sēklas spārni ir tik plāni,

tiem cauri staigā pasaules:

gaisa pasaule, gaismas pasaule,

putnu dziesmu un tavu skropstu ēnu

pasaule. [..] [Godiņš 2008 : 154]

 


***

Pasaule nevar sākties,

kamēr es esmu.

Kamēr es esmu,

pasaule nevar beigties. [Godiņš 2008 : 173]


„Kas tavs tēvs, māte?”

„Gājēji.”

„Kurp viņi iet?”

„Uz otras pasaules galu.”

„Kur ir otrai pasaulei gals?”

„Aiz saules, aiz mēneša, aiz trejdeviņām jūrām,” Annele skaitīja, galvu klanīdama un pūlēdamās visiem spēkiem izrunāt grūto „r”. [..]

Pa stāvo gravas ceļu augšup veda katru vezumu atsevišķi, un katru pavadīja tēvs stumdams un pieturēdams, jo pavasara plūdi pēc ilgas un bargas ziemas bij izrāvuši vietvietām tādas grumbas kā grāvjus.

Kad tēvs nosvīdis un pietvīcis nonāca pie pēdējā vezuma, tad arī visi cēlās. Prom no jaukās lejas. Jērus kā mazus bērnus uznesa nešus kalnā, lai pārāk nepiekūst.

Kalnā uzkāpušus sagrāba ass un skarbs vējš un krietni sapurināja. Tā bij jauna pasaule. Tā atšķīrās kā grāmata, bezgala tāla un plaša, te atkal sarāvās šaura un maza; te atspulga varena un mirdzoša, izceldama kā viļņa galā baltas mājas, gaišzaļas birzes, tālus, tālus kalnus, te atkal satumsa zem liela, peldoša mākoņa, kas pārlaidās pār sauli, draudošs kā nezvērs. Visi šie neizsīkstošie, bezgalībā mainošies tēli iegāja Anneles acīs un tur palika. [Brigadere 1973 : 17–22]

 

Neviens tevi nedzird, nakts ir klusa. Pasaule dus aizvērtām acīm un ar vati piebāztām ausīm. Pasaule grib, lai to liek mierā. Pasaule vēlas nāvi visiem cietējiem, lai nebūtu jāklausās vaidos, lai dzīvi palikušie varētu netraucēti dusēt. [Janovskis 1991 : 471]Mūžībā aizgājis pēdējais Pirmā pasaules kara veterāns

2011. gadā Austrālijā 110 gadu vecumā aizsaulē aizgājis pēdējais Pirmā pasaules kara kauju veterāns Klods Čaulss, kurš dzīvi ar floti saistījis kopš 14 gadu vecuma. Piedzīvojot abus pasaules karus, viņš militārajai flotei ziedojis 41 savas dzīves gadu.

1917. gadā, melojot par savu vecumu, K. Čaulss nokļuva uz kuģa HMS Revenge, uz kā gadu vēlāk piedzīvoja arī vēsturisko Vācijas Ķeizariskās flotes padošanos un tās kuģu nogremdēšanu. 1926. gadā karjera jauno militāristu aizveda uz Austrāliju, ar ko saistījās visa turpmākā dzīve. Otrā pasaules kara laikā viņš Austrālijas flotē bija sprāgstvielu un torpēdu eksperts.

Kā raksta The Guardian, K. Čaulsa ieteikums ilgam mūžam bijis īss un skaidrs: „Turpināt elpot.” Veterānam K. Čaulsam nepatika runāt par saviem panākumiem, taču 108 gadu vecumā viņš publicēja pirmo grāmatu, kurā kavējās atmiņās par savas dzīves gājumu.

Tagad vienīgā zināmā Pirmā pasaules kara dalībniece ir 110 gadu vecā Florensa Grīna, kura karadarbībā nebija iesaistīta, bet gan strādāja par viesmīli gaisa spēkos. [Apsīte 2011 : http://www.diena.lv/]Lilija Dinere Divas pasaules.Autore K. Sergejeva.

 

Autore M. Purviņa.

 

Autore Dz. Knohenfelde.Animācijas filma Kā bērniņš nāk pasaulē. Režisore Roze Stiebra (1991).
 

Dokumentālā filma Pasaules skaņa. Režisori Dāvis Sīmanis un Gints Grūbe (2010).


Dziesma Pasaule, pasaulīt. Dagnijas Dreikas vārdi, Borisa Rezņika mūzika, izpilda grupa „Eolika”.
 

Dziesma Pasaule ir skaista. Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika, dzied Liene Šomase un Jānis Moisejs.
 

Dziesma Pasaules galiņš. Jāņa Šipkēvica vārdi, Jāņa Ozola un Andra Sējāna mūzika, izpilda grupa „Cosmos”.


7 pasaules brīnumi

1. Heopsa piramīda

2. Semiramīdas gaisa dārzi

3. Zeva statuja Olimpijā

4. Artemīdas templis Efesā

5. Mausola mauzolejs Halikarnāsā

6. Rodas koloss

7. Aleksandrijas bāka
[Sagatavots pēc: http://ilustretajunioriem.wordpress.com/]