Palīgvārdnīca
Leksikogrāfija
A|Ā|B|C|Č|D|E|Ē|F|G|Ģ|H|I|Ī|J|K|Ķ|L|Ļ|M|N|Ņ|O|P|R|S|Š|T|U|Ū|V|Z|Ž
ANTONĪMU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā sistematizētas kādas valodas pretējas nozīmes leksiskās vienības. Kārtojuma pamatā – antonīmu pāri. Antonīmus var izkārtot alfabētiski un tematiski, var dot tikai antonīmu pārus un var arī skaidrot to nozīmi. 
ATTĒLU VĀRDNĪCA Arī bilžu vārdnīca. Vārdnīca, kurā vārda nozīmi atklāj attēls. Vārdi šādās vārdnīcās parasti kārtoti tematiski. Pamats ir attēls, blakus doti attēlā redzamo priekšmetu nosaukumi vienā vai vairākās valodās.
BIEŽUMA VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā sniegti statistikas dati par attiecīgās valodas vārdu, gramatisko formu, atvasinājumu lietošanas biežumu dažādos rakstu avotos. Vārdus un citus valodas elementus biežuma vārdnīcā grupē pēc lietošanas biežuma un/vai pēc alfabēta, norādot lietošanas biežumu.
ENCIKLOPĒDIJA Zinātnisks vai populārzinātnisks izdevums, kurā alfabēta vai tematiskā secībā sakārtota būtiskākā informācija par vienu vai vairākām zinātnes vai praktiskās darbības nozarēm. Ir universālās (vispārīgās, daudznozaru), nozaru (par vienu zinātnes vai praktiskās darbības nozari), reģionālās (par reģionu, valsti, kontinentu u. tml.) enciklopēdijas. 
ETIMOLOĢIJAS VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā rādīta vārda cilme un sniegti komentāri par vārdu radniecību. Etimoloģijas vārdnīcas šķirklī var aplūkot vienu vārdu vai vairākus vienas cilmes vārdus, par šķirkļa vārdu izraugoties vienu no šiem vārdiem vai tikai vārda vēsturisko sakni. Iespējamas gan vienas atsevišķas, piemēram, latviešu valodas, gan veselas valodu grupas, piemēram, baltu valodu, vai pat valodu saimes, piemēram, indoeiropiešu valodu, etimoloģijas vārdnīcas.
FRAZEOLOĢISMU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā apkopoti vienas vai vairāku valodu frazeoloģismi. Frazeoloģismu vārdnīcas var būt divējādas – vienvalodas skaidrojošās frazeoloģismu vārdnīcas un divu vai vairāku valodu tulkojošās frazeoloģismu vārdnīcas. Vārdnīcu mēdz dēvēt arī par frazeoloģijas vārdnīcu.
INVERSĀ VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā vārdus izkārto alfabētā, sākot ar pēdējo vārda burtu un parasti nolīdzinot pēc labās puses. Šādas vārdnīcas izmanto, pētot vārda beigu daļas morfoloģisko sastāvu, vārdu darināšanu ar piedēkļiem, kā arī veidojot programmas tekstu mašīnapstrādei.
IZLOKSNES VĀRDNĪCA Skaidrojoša vārdnīca, kurā ietverta vienas vai vairāku kādas valodas izlokšņu leksika, parasti, ar izlokšņu teksta paraugiem. Pēc leksikas atlases šķir pilna tipa un diferencēta tipa izlokšņu vārdnīcas. Diferencēta tipa izloksnes vārdnīcā iekļauj tikai izloksnes īpatnējo leksiku, pilna tipa izloksnes vārdnīcā – arī izloksnei un literārajai valodai kopīgo leksiku. Izlokšņu vārdnīcās var ietvert kādas vienas izloksnes leksiku un vairāku vai pat visu kādas valodas izlokšņu leksiku.
LEKSIKOGRĀFIJA Valodniecības nozare, kurā attīsta vārdnīcu veidošanas teoriju un praksi, izstrādājot vārdu apkopošanas, sistematizēšanas, analīzes un aprakstīšanas principus un metodes un veicot vārdnīcu sastādīšanas praktisko darbu. 
LEKSIKOGRĀFS Vārdnīcu sastādītājs vai vārdnīcu sastādīšanas teorijas speciālists
NORMATĪVA VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā norādītas vārda lietojuma normas, atbilstība literārajai valodai, saziņas situācijai, funkcionālajam stilam u. tml. Normatīvas ir, piemēram, pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcas, terminu vārdnīcas, arī literārās valodas vārdnīcas. Šo vārdnīcu mērķis ir sekmēt koptas literārās valodas attīstību un palīdzēt lietotājam izvēlēties saziņas situācijai atbilstošus vārdu un formu variantus.
PAREIZRAKSTĪBAS VĀRDNĪCA Normatīva vārdnīca, kurā apkopti kādas valodas vārdi, sniedzot informāciju par šo vārdu, to gramatisko formu, kā arī atvasinājumu un salikteņu pareizu rakstību.
PAREIZRUNAS VĀRDNĪCA Normatīva vārdnīca, kurā apkopti kādas valodas vārdi, sniedzot informāciju par to pareizu izrunu. Pareizrunas vārdnīcās mēdz norādīt zilbes intonāciju. 
PERSONVĀRDU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā apkopoti personvārdi, parasti dodot norādes par to izplatību, cilmi, etimoloģiju.
RAKSTNIEKA VALODAS VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā sakopota kāda rakstnieka daiļradē lietotā leksika, atvasinājumi, gramatiskās formas un kuras mērķis ir rakstnieka individuālā stila īpatnību atspoguļošana. Ideālā gadījumā vārdnīcā tiek fiksēti visi kāda rakstnieka darbos sastopamie vārdi.
SAĪSINĀJUMU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā alfabēta secībā sakārtoti dažāda veida saīsinājumi, tostarp abreviatūras, un sniegts to pilnais nosaukums. 
SINONĪMU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā sakopoti kādas valodas sinonīmi, kārtojot tos sinonīmu rindās un par semantisko dominanti izvēloties stilistiski neitrālāko vārdu. Sinonīmu vārdnīcās var skaidrot visu sinonīmu rindu kopumā, katru sinonīmu rindā ietverto leksēmu vai dot tikai sinonīmu uzskaitījumu.
SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā analizēta un skaidrota vārdu nozīme, parasti ilustrējot to ar valodas piemēriem, dažkārt arī ar attēliem. Daudznozīmīgi vārdi parasti dalīti vairākās nozīmēs un nozīmju niansēs. Raksturīgākais skaidrojošo vārdnīcu tips ir vienvalodas vārdnīcas. Terminu skaidrojošajās vārdnīcās mēdz dot arī terminu ekvivalentus vismaz vienā, bet mūsdienās — vēl vismaz trīs svešvalodās.
SVEŠVĀRDU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā alfabēta secībā sakārtoti citvalodu cilmes vārdi, skaidrota to etimoloģija un nozīme.
TĒZAURS Vārdnīca, kas aptver visus kādas valodas vai kādas tematikas vārdus, parasti semantisko lauku izkārtojumā.
TERMINU VĀRDNĪCA Vārdnīca, kur šķirkļa galvā doti gan atsevišķi vārdi, gan vārdkopas (termina funkcijā) un pamattermini doti kopā ar sinonīmiem. Vārdu gramatiskās formas parasti netiek uzrādītas, bet daudznozīmīgos terminus parasti dod atsevišķos šķirkļos kā homonīmus (ar attiecīgu indeksējumu).
TULKOJOŠĀ VĀRDNĪCA Vārdnīca, kurā doti kādas valodas vārdiem vai citām leksiskām vienībām atbilstoši ekvivalenti vienā vai vairākās citās valodās. Raksturīgākais tulkojošo vārdnīcu tips ir divvalodu vārdnīcas.
VĀRDNĪCA Vārdu, vārdkopu, frazeoloģismu vai citu valodas vienību apkopojums noteiktā veidā, parasti šķirkļos, un secībā, parasti pēc alfabēta; arī – grāmata un cita veida izdevums, kurā iekļauts sistematizēts vārdu saraksts. 
VĀRDNĪCAS LIGZDA Ar vienu un to pašu pamatvārdu saistīto un vienā vārdnīcas šķirklī apvienoto vārdu vai vārdu savienojumu kopums.
VIETVĀRDNĪCA Arī gazetīrs. Sistematizēts vietvārdu saraksts vai ģeogrāfiska vietvārdu vārdnīca.
VIETVĀRDU VĀRDNĪCA Leksikogrāfiski sistematizēts vietvārdu un ar tiem saistītas papildinformācijas (visbiežāk precīzas lokalizācijas norāžu un cilmes skaidrojumu) apkopojums. Vietvārdu vārdnīcā parasti iekļauj noteiktas teritorijas (piemēram, valsts) vietvārdus.