Tradicionālā transkripcija

[l¦ns]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[læːns]


[l] – skanenis

[¦] – garais, platais patskanis

[n] – skanenis

[s] – nebalsīgais troksnenis

 

Vienzilbes vārds.

Ortogramma – ē.lēn- sakne, vārda celms

-s galotne
lēn+dom-ā-šan-a

lēn+gait-as


lēn+dab+īg-s

lēn+dab+is, lēn+dab+e

lēn+prāt+īb-a

lēn+prāt+īg-s, lēn+prāt+īg-a


lēnām
lēns patstāvīgs vārds, lokāms vārds, īpašības vārds, kādības īpašības vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, nenoteiktā galotne

 

NENOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

N.

lēn-s

lēn-i

lēn-a

lēn-as

Ģ.

lēn-a

lēn-u

lēn-as

lēn-u

D.

lēn-am

lēn-iem

lēn-ai

lēn-ām

A.

lēn-u

lēn-us

lēn-u

lēn-as

I.

ar lēn-u

ar lēn-iem

ar lēn-u

ar lēn-ām

L.

lēn-ā

lēn-os

lēn-ā

lēn-ās

V.

 

NOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

vsk.

dsk.

vsk.

dsk.

N.

lēn-ais

lēn-ie

lēn-ā

lēn-ās

Ģ.

lēn-ā

lēn-o

lēn-ās

lēn-o

D.

lēn-ajam

lēn-ajiem

lēn-ajai

lēn-ajām

A.

lēn-o

lēn-os

lēn-o

lēn-ās

I.

ar lēn-o

ar lēn-ajiem

ar lēn-o

ar lēn-ajām

L.

lēn-ajā

lēn-ajos

lēn-ajā

lēn-ajās

V.

lēn-ais! lēn-o!

lēn-ie!

lēn-ā! lēn-o!

lēn-ās!

 

PAKĀPES

 

Pamata
pakāpe

Pārākā
pakāpe

Vispārākā
pakāpe

Vīriešu dzimte

lēn-s

lēn-ais

lēn-āks

lēn-āk-ais

vis-lēn-āk-ais

pats lēn-āk-ais

lēn-āk-ais

Sieviešu dzimte

lēn-a

lēn-ā

lēn-āk-a

lēn-āk-ā

vis-lēn-āk-ā

pati lēn-āk-ā

lēn-āk-ā


Teikumā var būt:

1) izteicēja daļa – Šis dators ir pārāk lēns.

2) papildinātājs – Kad maratonisti beidza distanci, arī vislēnāko sagaidīja ovācijas.

3) apzīmētājsLēns vakarvējš nedaudz savirmoja jūras virsmu.lēns braucējs, lēns cilvēks, lēna daba, lēna deja, lēna dziesma, lēna gaita, lēns gājējs, lēnas kustības, lēns raksturs, lēna uguns, lēna upe, lēns vakars, lēns vējš, lēns vilciens, lēns zirgs

 

lēnais valsislēns, -ais; s. -a, -ā

1. Tāds, kas pārvietojoties, virzoties veic samērā mazu attālumu kādā laika sprīdī.

Daugavas straume patiešām kļuvusi lēna un rāma. Vanags 8, 125.

Lēna vēsma lodāja pa Salu un susināja karavīru apģērbus. A. Grigulis 9, 115.

2. Tāds, kas nenorisinās ātri, strauji (par darbību, norisi).

Lēns brauciens. Lēna iešana. Lēns darba ritms. Lēna domāšana.

Lēna uguns – uguns ar mazu liesmu.

Lēnā (arī mierīgā) garā – lēnām, bez steigas, arī bez uzbudinājuma.

Ķirurgs turpina strādāt. Viņa roku kustības kļuvušas uzmanīgākas un lēnākas. Lukjanskis 1, 79.

Borskābei ir lēna iedarbība. Veselība 75, 5, 29.

// Klusināts, vienmērīgs, parasti melodisks (par skaņām). Ar mierīgu tempu (par runu).

// Rāms, bezvējains.

Lēns vakars.

Koku lapas bij skaisti nodzeltējušas un aiz lēna laika vēl maz birušas. Kaudzītes, 12.

Laiks bija lēns, bez vēja. Patīkami strādāt tādā dienā. Lācis 4, 347.

3. Tāds, kas ir mierīgs, ātri neuztraucas, nedusmojas.

Lēns cilvēks. Lēna meitene.

Lēns kā jērs – saka par biklu, padevīgu cilvēku.

.. Ilona pēc savas dabas bija padevīga, lēna, piekļāvīga un mīļa kā liepu lapa. Zeiboltu J. III, 217.

.. viņš ir tāds kautrs un lēns zēns, ka taisni ir jābaidās, lai viņu neapvainotu ar tādu vai citādu vārdu. Rihters 1, 187.

.. Jancis pārlaida atkal ābolu pār sētu. Ješka tūliņ kļuva lēns kā jērs. Valdis 1, 157.

// Tāds, kas nestrādā, nerīkojas ātri, veikli.

Lēns strādnieks.

// Tāds, kura kustības nav ātras, veiklas, tāds, kas ir mazkustīgs (par dzīvniekiem).

Lēns zirgs.

// Tāds, kas izturas miermīlīgi, nav nikns (par dzīvniekiem).

Lēns suns.

// Mierīgs, līdzsvarots (par raksturu).

Lēns raksturs.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


lēns, -a lāns, -a; lieneigs, -a; nadreizs, -a; namudrys, -a
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


l¦ns 1. Tāds (cilvēks), kas ir mierīgs, ātri neuztraucas, nedusmojas; arī tāds, kas strādā gausi. pate viņa ¥suõt bri¡smîgi ugunîga, bet šis i tâc l¦nc. reĩz bi saķĩv¡siês a tùo sàimi¡ku, sàimni¡ks tâc l¦nc bi, àizgãja ùn pasmêjâs. l¦ns kâ àita – saka par ļoti lēnu, gausu cilvēku. l¦nc kâ àita, ne vìņč mâk runât, ne·kà, tâc kâ m¥hmuris. // Mierīgs (par raksturu). viņam jau lēna daba.

2. Tāds (dzīvnieks), kas neskrien, netrako; mierīgs, rāms, arī gauss. màn i l¥na ùn gùodîga gùove, ne viņa spèr, ne·kà. gùoves l¥nas ¥suõt ta, ka [pirmo reizi] laîž ârã Vêžu dìenâs, ka Zivu dìenâs, ta gùovis skrìen.

3. Tāds, kam ir neliela intensitāte, ātrums (par parādībām, procesiem). pàr v¡ju a saka – l¦nc v¡š, nàu stipris. ka l¦nc liêtus nãk, ta saka, ka čakstina. l¦ns ugùns – uguns ar mazu liesmu. v¥câka vista jàvàra us tâdu l¥nâku uguni, tùo ãtri nevàr izvàrît.

4. vīriešu dzimte, ar noteikto gal., subst. noz.; eifēmisms. Čūska. čũsku pa l¥nuõ sàuc gàn, tùo es ¥su dzixd¡š.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe II 1978 : 212]

 

l¦ns laĩks – laiks, kad nav jūtams vējš. šùodi¡ i tâc l¦nc laĩks, nàu ne v¡ja, ne·kà.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe II 1978 : 188]


lēns – nesteidzīgs, rāms, gauss, mierīgs


lēns – ātrs


Sporta spēlēs ­– lēnais uzbrukums.


Valodniecībālēnais slēgums, lēnais vērums.


Vingrošanālēns, atbrīvots skrējiens, lēnais pārmetiens atpakaļ ar kāju maiņu.


Vietvārds ­– Lēnspurvs.


lēns, mantots vārds, lš. l­nas ‘lēns, mierīgs’, kr. лень ‘slinkums’, č. líný ‘lēns, slinks’, p. leń ‘sliņķis’, lat. lēnis ‘maigs, gauss’. Pamatā ide. *l¢– : *lei– ‘palaist, atlaist; ļaut’, no kā arī la. laist.
[Sagatavots pēc: Karulis I 1992 : 515]


angļu  slow

baltkrievu  павольны

čigānu  ļento; čixo

franču – lent

grieķu  βραδέως

igauņu  aeglane; pikaline

krievu  медленный

latīņu  tardus

lietuviešu – lėtas

poļu  powolny

somu  hidas

ukraiņu – повiльний

vācu – langsam

zviedru – långsamNo lēna visu var panākt. 

 

Lāna kai vaca gūvs. 

 

Lāns kā Buividu gans. 

 

Lēna kā vista. 

 

Lēns kā aita. 

 

Lāns kai vuška. 

 

Lēns kā jērs. 

 

Lēns kā jērs, pat mušu no deguna nenodzen. 

 

Lēnsjauns telēns. 


Lēna iemu, lēna teku,
Lēna mana valodiņa;
Dieviņš man novēlējis
Delverīti arājiņu.
[LD 21853-0]

 

Drebi, drebi, apses lapa,
Lēna vēja drebināma;
Tā drebēja mūs’ māsiņa,
Tālas tautas bildināta.
[LD 14886-0]

Sīvu manu tēvu teica,
Sīvu manu māmuliņu,
Sīvi visi bāleliņi,
Kur es viena lēna būšu?
[LD 6640-3]


Līka ozols,
Tur bij laba šūpošan’;
Lēna mārša, lēns bāliņš,
Tur bij laba sērstiešan’.
[LD 26641-5]


Lēni gāju, bet raženi,
Ienaidiņa neceldama;
Dažam žēl, ne vienam,
Mana lēna gājumiņa.
[LD 10182-1]


Dancī meitu nolūkoju,
Kura čakla, kura lēna:
Kura čakla dancītī,
Tā bij laiska darbiņā.
[LD 24037-1]


Es pazinu bārenīti
Lielā meitu pulciņā:
Sīkis mazis augumiņis,
Lēna, sēra valodiņa.
[LD 4529-0]


Grupas „Mielavs un Pārcēlāji” albums Bezgalīga lēnā deja (2008).