Izmantotie saīsinājumi

 • a. – angļu
 • ab. – austrumbaltu
 • abl. – ablatīvs
 • adj. – adjektīvs
 • afrī. – austrumfrīzu
 • agr. – agrotehnika
 • aizg. – aizguvums
 • akuz. – akuzatīvs
 • alb. – albāņu
 • anat. – anatomija
 • antr. – antropoloģija
 • apst. – apstākļa vārds
 • apv. – apvidvārds, dialektāla nozīme, nozīmes nianse
 • apzīm. – apzīmētājs
 • arh. – arhaisms
 • arheol. – arheoloģija
 • arhit. – arhitektūra
 • arm. – armēņu
 • a-s. – anglosakšu
 • asor. – augšsorbu (augšluziciešu)
 • astr. – astronomija
 • atgriez. – atgriezeniskais (vietniekvārds)
 • atv. – atvasināts
 • av. – aviācija
 • ave. – avestas
 • b. – baltu
 • bakt. – bakterioloģija
 • bibl. – biblisms
 • bioķīm. – bioķīmija
 • biol. – bioloģija
 • biškop. – biškopība
 • bkr. – baltkrievu
 • bot. – botānika
 • b-sl. – baltu–slāvu
 • bsl. – baznīcslāvu
 • bulg. – bulgāru
 • būvn. – būvniecība
 • bv. – baltvācu
 • č. – čehu
 • d. – dāņu
 • dat. – datīvs
 • dem. – deminutīvs
 • dial. – dialekts, -isms
 • divd. – divdabis
 • divsk. – divskaitlis
 • dor. – doriešu
 • dsk. – daudzskaitlis
 • dur. – duratīvs
 • dz. – dzimte
 • ekon. – ekonomika
 • el. – elektrotehnika
 • ent. – entomoloģija
 • etim. – etimoloģisks
 • etn. – etnogrāfija
 • etr. – etrusku
 • farm. – farmakoloģija
 • filoz. – filozofija
 • fin. – finanšu termins
 • fiz. – fizika
 • fiziol. – fizioloģija
 • fizk. – fiziskā kultūra un sports
 • folk. – folklora
 • fot. – fototehnika
 • fr. – franču
 • g. k. – galvenokārt
 • glezn. – glezniecība
 • go. – gotu
 • gr. – grieķu
 • grāmatv. – grāmatvedība
 • ģen. – ģenitīvs
 • ģeod. – ģeodēzija
 • ģeogr. – ģeogrāfija
 • ģeol. – ģeoloģija
 • ģeom. – ģeometrija
 • ģerm. – ģermāņu
 • h. – holandiešu
 • he. – hetu
 • hidrotehn. – hidrotehnika
 • hist. – historiogrāfija; attiecas uz vēstures zinātni
 • hom. – homonīms
 • hum. – humoristiska ekspresīvā nokrāsa
 • ide. – indoeiropiešu (pirmvalodas forma)
 • ig. – igauņu
 • iht. – ihtioloģija
 • i-ir. – indoirāņu
 • ilat. – ilatīvs
 • illīr. – illīriešu
 • imp. – imperatīvs
 • imperf. – imperfektīva forma
 • inf. – infinitīvs
 • instr. – instrumentālis
 • interj. – interjekcija
 • interns. – intensīvs
 • intrans. – intransitīvs
 • ir. – irāņu
 • iron. – ironiska ekspresīvā nokrāsa
 • isl. – islandiešu
 • it. – itāļu, itāliešu
 • iter. – iteratīvs
 • izd. – izdevums
 • izsauk. – izsauksmes vārds
 • īpašv. – īpašvārds
 • jaut. – jautājamais (vietniekvārds)
 • jātv. – jātvingu
 • jlat. – jaunlatīņu
 • jur. – jurisprudence
 • jūrn. – jūrniecība
 • kalnr. – kalnrūpniecība
 • kap. – attiecas uz kapitālistisko iekārtu, kapitālistisko sabiedrību
 • kauz. – kauzatīvs
 • kibern. – kibernētika
 • konj. – konjugācija
 • kopdz. – kopdzimtes (lietvārds)
 • kr. – krievu
 • kul. – kulinārija
 • kurs. – kursisms
 • kursen. – kursenieku izloksnē
 • ķīm. – ķīmija
 • la. – latviešu
 • lat. – latīņu
 • lauks. – lauksaimniecība
 • lietv. – lietvārds
 • liter. – literārs
 • literat. – literatūrzinātne
 • līb. – lībiešu
 • loģ. – loģika
 • lok. – lokatīvs
 • lš. – lietuviešu
 • lv. – lejasvācu
 • mat. – matemātika
 • med. – medicīna
 • medn. – medniecība
 • meh. – mehānika
 • meteorol. – meteoroloģija
 • mežs. – mežsaimniecība
 • mil. – militārās zinātnes
 • min. – mineraloģija
 • mit. – mitoloģija
 • morf. – morfoloģisks
 • mūz. – mūzika
 • narev. – Narevas baltu izloksnē
 • nāk. – nākotne
 • neakt. – neaktuāls
 • nek. – nekatra dzimte
 • nelok. – nelokāms (vārds)
 • nenot. – nenoteiktā (galotne)
 • nevēl. – literārajā valodā nevēlams
 • niev. – nievājoši
 • niev. – nievīga ekspresīvā nokrāsa
 • nol. – noliegums, noliegts (vārdam ar priedēkli ne-)
 • noliedz. – noliedzamais (vietniekvārds)
 • nom. – nominatīvs
 • norād. – norādāmais (vietniekvārds)
 • norv. – norvēģu
 • nos. – nosaukums
 • not. – noteiktā (galotne)
 • noteic. – noteicamais (vietniekvārds)
 • novec. – novecojis, novecojošs
 • noz. – nozīme
 • ornit. – ornitoloģija
 • oset. – osetīnu
 • p. – poļu
 • pag. – pagātne
 • paleont. – paleontoloģija
 • part. – partikula
 • pas. – pasīvs
 • pārn. – pārnesta nozīme
 • pārn. – pārnestā nozīme
 • perf. – perfektpers. – persona
 • pers. – persona
 • pied. – piedēklis poēt. – poētiska stilistiskā nokrāsa
 • pieder. – piederības (vietniekvārds)
 • pirmside. – pirms indoeiropiešu pirmvalodas
 • pol. – politika
 • poligr. – poligrāfija
 • pr. – prūšu
 • pried. – priedēklis
 • priev. – prievārds
 • psih. – psiholoģija
 • psl. – pirmsslāvu
 • rb. – rietumbaltu
 • refl. – refleksīvs (verbs)
 • rel. – reliģija
 • rir. – rietumirāņu
 • rum. – rumāņu
 • s. – somu/sieviešu dzimte (Latviešu etimoloģijas vārdnīcā)
 • sal. – salīdzinājums
 • sar. – sarunvalodas stilistiskā nokrāsa
 • sav. – senaugšvācu
 • sč. – senčehu
 • sebr. – senebreju
 • sfr. – senfranču
 • sfrī. – senfrīzu
 • s-h. – serbhorvātu
 • si. – senindiešu (galvenokārt sanskrita)
 • sin. – sinonīms
 • sisl. – senislandiešu (senskandināvu)
 • skait. – skaitļa vārds
 • skat. – skaties
 • skr. – senkrievu
 • sl. – slāvu
 • slov. – slovāku
 • sp. – senpoļu
 • spers. – senpersu
 • ssak. – sensakšu
 • ssk. – senskandināvu
 • ssl. – senslāvu
 • s-u. – somugru
 • subst. – substantīvs
 • szv. – senzviedru
 • t. p. – tas pats, turpat
 • t. poēt. – tautas poētisms, folkloras valodai raksturīga stilistiskā nokrāsa
 • tadž. – tadžiku
 • tag. – tagadne
 • tehn. – tehnika
 • tekst. – tekstilrūpniecība
 • telev. – televīzija
 • tēln. – tēlniecība
 • toh. – tohāru
 • trans. – transitīvs
 • trāķ. – trāķiešu
 • u. tml. – un tamlīdzīgi
 • ukr. – ukraiņu
 • ung. – ungāru
 • utt. – un tā tālāk
 • v. – vācu/vīriešu dzimte (Latviešu etimoloģijas vārdnīcā)
 • val. – valodniecība
 • var. – variants
 • vav. – vidusaugšvācu
 • v-ca – vārdnīca
 • vet. – veterinārija
 • vēst. – vēsturisks, attiecas uz agrākajiem laikiem
 • vh. – vidusholandiešu
 • vienk. – vienkāršrunas stilistiskā nokrāsa
 • vietn. – vietniekvārds
 • vietv. – vietvārds
 • vispārin. – vispārināmais (vietniekvārds)
 • vīr. – vīriešu dzimte
 • vlat. – viduslatīņu
 • vlv. – viduslejasvācu
 • vok. – vokatīvs
 • vsk. – vienskaitlis
 • vv. – vidusvācu
 • zool. – zooloģija
 • zv. – zviedru
 • zvejn. – zvejniecība
 • > – pārveidojies par
 • < – radies no
 • * – rekonstruēta forma