Izmantotie avoti

TEORĒTISKĀS INFORMĀCIJAS AVOTI

Adamovičs L. Senlatviešu reliģija vēlajā dzelzs laikmetā. Rīga: 1937.

Aigars P. Katedrāles. Rīga: Zinātne, 1995.

Akmentiņš R., Katajs E., Kokare E. (redkol.) Mitoloģijas enciklopēdija. 2. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994.

Akuraters J. Kalēja dēls. Rīga: Tilta apgāds, 1972.

Akuraters J. Kopoti raksti. 8. sējums. Rīga: Jānis Roze, 1925.

Akuraters J. Kalpa zēna vasara. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.

Aldersons J. Mākslas un kultūras vārdnīca ar interneta atslēgvārdiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Aldersons J., Auziņa I., Balcere A. u. c. (red.)Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Alksnis A. Zvaigžņu bērnistaba – HII apgabals GUM 29. Zvaigžņotā Debess. 2009. gada pavasaris: 8., 9. lpp.

Ancāne IDabas ģeogrāfija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Ancelāne A. (sast.)Latviešu tautas mīklas. Rīga: Latvijas PSR ZA izdevniecība, 1954.

Ancelāne A. Ievadam. Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas. Rīga: Zinātne, 1991.

Ancelāne A. (sast.) Latviešu tautas teikas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1961.

Ancelāne A. (sast.) Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas. 2. izd., Rīga: Zinātne, 1990.

Ancītis V. Debesis. Latviešu tautas dzīvesziņa. Rīga: Zvaigzne, 1990. 64.–93. lpp.

Ancītis V. Latvju dainu izlase. Rīga: Zvaigzne, 1984.

Andrejevs M. Manas mājas. Skolēnu radošie darbi. Red. V. Unda. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1998, 26. lpp.

Andžāne M. Dimensiju kvadrātsaknes. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1999. Anekdotes, anekdotes… 3. daļa. Rīga: Zelta pūce, 1990.

Apine I., Volkovs V. Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks apcerējums. Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007.

Apinis P. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Rīga: SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 1998.

Apsīšu Jēkabs. Bagāti radi. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952, 218.–280. lpp.

Apsīšu Jēkabs. Iegātnis. Kopoti raksti. 1.sēj. Rīga: A. Gulbis, 115.–163. lpp.

Apsīšu Jēkabs. Kaimiņi. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952, 69.–93. lpp.

Apsīšu Jēkabs. Krusttēvs Ādams. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952, 21.–44. lpp.

Apsīšu Jēkabs. Uz tirgu! Raksti. 2. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1925, 117.–202. lpp.

Apsveicu!. Sast. N. Arne. Rīga: Sol Vita, 1992.

Arājs K. Latviešu tautas anekdotes. Rīga: Zinātne, 1992.

Aspazija. Pār zaļiem mežiem. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīga: Liesma, 1986, 135.–146. lpp.

Aspazija. Raganu nakts. Rīga: A. Gulbis, 1923.

Aspazija. Saulains stūrītis. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 123.–202. lpp.

Aspazija. Torņa cēlējs. Kopoti raksti. 4. sēj. Rīga: Liesma, 1987, 185.–262. lpp.

Aspazija. Zem vakara zvaigznes. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīga: Liesma, 1986, 505.–547. lpp.

Aspazija. Ziedu klēpis. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 203.–334. lpp.

Aspazija. Zila debess zelta mākoņos. Rīga: Liesma.

Auseklis. Uz skolu. Kopoti raksti. Rīga: A. Gulbis, 1923, 310. lpp.

Auseklis. Kā skolēni audzināmi krietnā garā. Kopoti raksti. Rīga: A. Gulbis, 1923, 448.–466. lpp.

Auziņš A. Spoks pilīlugas skolu skatuvītēm. Rīga: Anitas Mellupes SIA BO Likteņstāsti, 2000.

Ābele D. Pasaule svītrās. Lietus lāse. Rīga: Valters un Rapa, 2002.

Ābele I. Akas māja. Rīga: Atēna, 1999.

Ābele I. Lugas. Rīga: Atēna, 2003.

Ābele I. Sniega laika piezīmes. Rīga: Atēna, 2004.

Ābele I. Uguns nemodina. Rīga: Atēna, 2001, 159. lpp.

Ādamsons E., Kagaine E. Vainižu izloksnes vārdnīca. 1.–2. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000.

Balodis P. Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares baltu valodniecības apakšnozarē. Rīga: Latvijas Universitāte, 2008.

Baltvilks J. Cilvēks zirgā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Baltvilks J. Kā zīlīte pie loga. Rīga: Liesma, 1987.

Baltvilks J. Vilki velk malku. Rīga: Daugava, 2003.

Baltvilks J. Sīksolīte un Lamzaks. Rīga: Zīlīte, 1994.

Bārda F. Atgriešanās. Dzeja. Rīga: Jumava, 2003.

Bārda F. Dzejas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959.

Bārda F. Dzejas izlase. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Bārda A. Dzied vientulībā dvēsele. Rīga: Raiņa Literatūras un mākslas vētures muzejs, 1992.

Bārda F. Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam. Štutgarte: Ausmas apgāds, 1946. 

Bārda F. Kopoti raksti. 3. sēj. Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. apgāds, 1939

Bārda F. Lietus vīriņš. Rīga: Liesma, 1970.

Bārda F. Raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1990.

Bārda F. Raksti. 2. sēj. Rīga: Liesma, 1992.

Bārda F. Zemes dziesma. Rīga: Liesma, 1970.

Barons K. Mazs avots kalnā ceļas. Rīga: Liesma, 1983.

Bels A. Būris. Cilvēki pilsētās. Rīga: Liesma, 1988, 217.–342. lpp.

Bels A. Sainis. Latviešu zelta stāsti. Rīga: AS „Lauku Avīze”, 2007, 243.–255. lpp.

Belševica V. Bille. Rīga: Jumava, 1995.

Belševica V. Bille dzīvo tālāk. Rīga: Jumava, 1996.

Belševica V. Bille. Triloģija. Rīga: Atēna, 2004.

Belševica V. Dzeltulaiks.Rīga: Liesma, 1987.

Belševica V. Raksti. Rīga: Jumava, 2000.

Belševica V. Ievziedu aukstums. Rīga: Liesma, 1988.

Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Rīga: Zinātne, 1986.

Bernāts A. Aktieri par kino. Rīga: Zinātne, 2007.

Bērnijs D. (red.) Dzīvnieki. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

Bērziņš U. Dzeja. Rīga: Atēna, 2004.

Bērziņš U. Piemineklis kazai. Rīga: Liesma, 1980.

Bīlenšteins A. Latviešu koka celtnes un iedzīves priekšmeti. 2. d. Tulk. L. Kazeniece. Rīga: Jumava, 2007.

Birbele A. Koridors : pilsētas nomales stāsts 2 cēlienos. Teātra Vēstnesis. 2009, 5/6.

Bībeles terminu skaidrojošā vēsture. Red. A. Tukiša. Rīga: Daugava, 2005.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Cīrulis, 1993.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīga: Cīrulis, 1994.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 3. sēj. Rīga: Cīrulis, 1994.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 4. sēj. Rīga: Jumava, 1997.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 5. sējums. Rīga: Jumava, 1997.

Blaumanis R. Kopoti raksti. 6. sēj. Rīga: Jumava, 1998.

Blaumanis R. Kopotie raksti. 10. sēj. Rīga: Latvju grāmata, 1955.

Blaumanis R. Lugas. Rīga: Liesma, 1983.

Blaumanis R. Indrāni. Skroderdienas Silmačos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

Blaumanis R. Mans zelts ir mana tauta. Rīga: Sol Vita, 1993.

Blaumanis R. Brīnuma zālīte. Rīga: Liesma, 1976.

Blaumanis R. Pērkoņa negaiss. Latviešu zelta stāsti. Sast. R. Briedis. Rīga: AS „Lauku Avīze”, 2007, 3.–26. lpp.

Blaumanis R. Skroderdienas Silmačos. Rīga: Liesma, 1983.

Blaumanis R. Skroderdienas Silmačos. Rīga: Nordik,  2006.

Blinkena A. (red. kol. vad.) Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Rīga: Zinātne, 1999.

Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Brāķere R. Jēkabs Strazdiņš. Rīga: Zinātne, 1991.

Bremša L., Brasliņa A., Bruģis D., Pelše S., Pujāte I. Latvijas mākslas vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003.

Bremze Z., Rozenberga V., Ziņģīte I. (sast.) Latviešu tautas tērpi. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs, 2003.

Briedis L. Dziesmiņa par divām kājām. Garā pupa. Sast. U. Auseklis. Rīga: Liesma, 1987, 20. lpp.

Briedis L. Mijkrēšļa rokraksts. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009.

Briedis L. Ūsainā puķe. Rīga: Sprīdītis, 1990.

Brigadere A. (sak.) Tautas pasakas un teikas. Rīga: Valters un Rapa, 1923.

Brigadere A. Anneles stāsti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960.

Brigadere A. Akmeņu sprostā. Triloģija. Rīga: Liesma, 1973, 509.–744. lpp.

Brigadere A. Skarbos vējos. Triloģija. Rīga: LVI, 1957, 261.–473. lpp.

Brigadere A. Dievs. Daba. DarbsTriloģija. Eslingena: Grāmatu Draugs, 1946.

Brigadere A. Dievs, daba, darbs. Triloģija. Grāmata jauniem un veciem. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.

Brigadere A. Dievs. Daba. Darbs. Triloģija. Rīga: Liesma, 1973.

Brigadere A. Dievs. Daba. Darbs. Rīga: Zvaigzne, 1996.

Brigadere A. Lolitas brīnumputns. Ceļa jūtīs. Rīga: Liesma, 1984, 337.–426. lpp.

Brigadere A. Maija un Paija. Rīga: Liesma, 1978.

Brigadere A. Pasaku lugas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956.

Brigadere A. Pasaku lugas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.

Brigadere A. Sprīdītis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Brigadere A. Sprīdītis. Rīga: Valters un Rapa, 2003.

Brigadere A. Sprīdītis. Pasaku lugas. Rīga: J. Kadilis, 1943, 9.–58. lpp.

Brīdaka L. Garšīgais vējš. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 149. lpp.

Brūsa-Mitforda M. Zīmes un simboli. (No angļu val. tulk. G. Ločmele) Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Brūveris P. Aiz stikla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Brūveris P. Sēdēju parkā uz sola. 1990. Rīga: Preses nams, 1994.

Buša I. Suns skatījās pa logu. Rīga, 2001. Manuskripts.

Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2006.

Celms V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika. Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2007.

Cepīte I. (galv. red., tulk. D. Jurika) Herdera vārdnīca. Rīga: Pētergailis, 1993.

Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga: Avots, 1995.

Cielēna M. Zēns un Laiks. Rīga: Garā pupa, 2001.

Čaklais M. Zirgs rudenī. Garā pupa. Sakārt. U. Auseklis. Rīga: Liesma, 1983, 20. lpp.

Čaks A. Grāmatu krātuvei. Cīruļu zvani. Sakārt. T. Zeltiņš. Rīga: Grāmatu draugs, 1968, 198.–199. lpp.

Čaks A. Raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1971.

Čaks A. Kopoti raksti. 1. sējums. Dzeja. Rīga: Zinātne, 1991.

Čaks A. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Zinātne, 1992.

Čaks A. Tavas lūpas, mana asins. Rīga: Preses nams, 1997.

Čaks A. Zem cēlās zvaigznes. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1948.

Dambe V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga: Zinātne, 1990.

Darba vara lielu dara. Tautas dziesmu izlase. Sakārt. J. A. Jansons. Rīga: Liesma, 1973.

Datu pārraides un apstrādes sistēmas. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: SWH, 1995.

Deksne S. Latvijā sastopamās kaķu šķirnes. Mājas mīluļi. 2009, Nr. 2, 24. lpp.

Delle V. Pieci kaķi. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 126. lpp.

Doku Atis. Izlase. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963.

Dzedule B. Latviešu teikas par ūdeņiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Dziļums A. Daugavas krāces. Ņujorka: Grāmatu draugs, 1964.

Dzintars R. Pozitīvais nacionālisms jeb atbilde cinisma un neticības laikam. Rīga: Jumava, 2009.

Džūkstes pasakas. Rīga: Zinātne, 1980.

Egle V. Bioloģijas rokasgrāmata. 2. izd. Rīga: Zvaigzne, 1989.

Eglīte K. Anatomija. 2. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

Eglītis Andrejs. Caur daudzām zemju zemēm, caur daudzām debesīm. B. v.: Grāmatu draugs, 1982.

Eglītis Andrejs. Raksti. 5. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 2004.

Elksne Ā. Mājupceļš. Rīga: Liesma, 1978.

Elksne Ā. Raksti. 1. sēj. Rīga: Preses nams, 1996.

Elksne Ā. Raksti. 4. sēj. Rīga: Preses nams, 1997.

Elksne Ā. Es visu mūžu mīlējusi esmu. Rīga: Liesma, 1988.

Elksne Ā. Ārija Elksne. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.

Elsbergi. Dzejas izlase. Rīga: B. i., 2001.

Elsbergs K. Dzeja. Rīga: Mansards, 2009.

Elsbergs K. Bēdas uz nebēdu. Dzeja. Rīga: Mansards, 2009.

Elsbegs K. Bēdas uz nebēdu. Rīga: Liesma, 1986.

Elsbergs K. Pagaidīsim ausaino. Rīga: Liesma, 1981.

Endzelīns JLatvijas PSR vietu vārdi. 1. daļa 1. sēj. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1956.

Endzelīns JLatvijas PSR vietu vārdi. 1. daļa 2. sēj. Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1961.

Eniņš G. 100 dižākie un svētākie. Rīga: Lauku Avīze, 2008.

Ezera R. Viņas bija trīs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963.

Ezera R. Grieze, trakais putns. Rīga: Liesma, 1970.

Ezera R. Aka. Rīga: Liesma, 1972.

Ezera R. Zemdegas. Rīga: Liesma, 1977.

Ezera R. Saulespuķes no pērnās vasaras. Rīga: Liesma, 1980.

Ezera R. Zvaigžņu lietus. Rīga: Preses nams, 1994.

Ezera R. Pūķa ola: pilnatnes stāsti. Rīga: Preses Nams, 1995.

Ezera R. Cilvēkam vajag suni. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

Ezeriņš J. Izmeklētas noveles. Rīga: Latvju grāmata, 1942.

Ezeriņš J. Noveļu izlase. Rīga: LVI, 1955.

Ezeriņš J. Stāsti un noveles. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1962.

Ezeriņš. J. Noveles. Rīga: Atēna, 1998.

Ezeriņš J. Kopotie raksti. 3. sēj. Rīga: Tilta apgāds, 1955.

Filozofijas vārdnīca. M. Rozentāla redakcijā. Rīga: Liesma, 1974. 

K. Fridrihsons, I. Ziedonis. Pasāžas. Rīga: Zinātne, 1985.

Freiberga M. Šahtas zirdziņa zvaigžņu stunda. Astes. 2007. gada septembris, 45. lpp.

Gaiķu Māris. Gribu ēst. Rīga: Neputns, 2011.

Goba A. (sast.) Vilems Barencs. Pasaules apceļotāji un jaunatklājēji. Rīga: Avots, 2006, 28.–30. lpp.

Godiņš G. CV. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008.

Godiņš G. Ar atpakaļejošu datumu. Rīga: Liesma, 1989.

Grauzdiņa I. (sast.) Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. Rīga: MUSICA BALTICA, 2004.

Greble V. Latviešu bērnu folklora. Rīga: Zinātne, 1993.

Grīnberga E., Kalnciems O., Lukstiņš G., Ozols J. Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. 2. izd. Rīga: Liesma, 1972.

Grīnberga-Sudmale E. Sinonīmu vārdnīca skolām. Rīga: Avots, 2001.

Grīns A. Dvēseļu putenis. Rīga: Liesma, 1989.

Grīns A. Stāsti un noveles. Rīga:  1992.

Grīns A. Atdzimusī cilts. Rīga: A/s Zemnieka domas, 1939.

Grīns M., Grīna M. Krustabas. Latviešu tautas dzīvesziņa. 3. laid. Rīga: Zvaigzne, 1991, 6.–33. lpp.

Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi. Rīga: Latvju grāmata, 1983.

Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi. Rīga: Everest, 1992.

Grīnuma I. Senie apavi. Ilustrētā Pasaules Vēsture Junioriem. 2009. (3), 20.–21. lpp.

Groms J., Hammermane A. Savvaļas ārstniecības augi. Rīga: Zvaigzne, 1971.

Herdera vārdnīca. Simboli. Tulk. Jurika D., Lūse A., Sekste I., Siltāne A., Vēvere V. Rīga: Pētergaiļa bibliotēka, 1994.

Humbolts V. Izlase. Rīga: Zinātne, 1985.

Iepazīsim Latviju: 2. grāmata. Rīga: Aplis, 2007.

Ieviņš K. Putras Dauķis 2. daļa. Rīga: Liesma, 1988.

Ikstena N. Dzīves svinēšana. Rīga: Atēna, 1998.

Ilgaža M., Bogdanovs G. „Jaunstāmeros” viesi ir gaidīti. Dzirkstele. Nr. 77, 2011, 7. lpp.

Jākabsone S. Austrumu kaimiņa virtuves noslēpumi. Laikraksta „Latvijas Avīze” pielikums „Mājas viesis”,Nr. 13, 13.01.2006, 43. lpp.

Janovskis G. Ines. Bruklina: Grāmatu draugs, 1982.

Janovskis G. Pār Trentu kāpj migla. Sōla. Pār Trentu kāpj migla. Rīga: Liesma, 1991, 195.–491. lpp.

Jansone A. Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas. Rīga: Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.

Jansons A. Klusa nakts. Rīga: Liesma, 1985.

Janševskis J. LīgavaMīlestības romāns četrās grāmatās. IV. Rīga: Liesma, 1994.

Janševskis J. Mežvidus ļaudis. 1. daļa, Rīga: Liesma, 1981.

Janševskis J. Mežvidus ļaudis. 2. daļa. Bruklina: Grāmatu draugs, 1951.

Janševskis J. Mežvidus ļaudis. Rīga: Daugava, 2000.

Jaunsudrabiņš J. Aija. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.

Jaunsudrabiņš J. Ar makšķeri. Rīga: Elpa, 2002.

Jaunsudrabiņš J. Baltā grāmata. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.

Jaunsudrabiņš J. Baltā grāmata. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1971.

Jaunsudrabiņš J. Baltā grāmata. Kopoti raksti. 3. sēj. Rīga: Liesma, 1981.

Jausudrabiņš J. Baltā grāmata. Rīga: Valters un Rapa, 2005.

Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 5. sēj. Rīga: Liesma, 1982.

Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 8. sēj. Rīga: Liesma, 1982.

Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 14. sēj. Rīga: Liesma, 1984.

Jaunsudrabiņš J. Kopoti raksti. 15. sēj. Rīga: Liesma, 1985.

Jaunsudrabiņš J. Domu dzirkstis. Rīga: SIA „J.L.V.” [bez izd. gada]

Jausudrabiņš J. Izlase. Skolas bibliotēka. Rīga: Zvaigzne, 1991.

Johansons A. Krēslainie spoguļi. Stokholma: Daugava, 1984.

Jurciņš P. Saules meita mūsu sētā : dzejoļi, dzejolīši, skaitāmie panti un rīmes ģimenes vakarēšanai. Rīga: Līdums, 1993.

Jurciņš P. Vālodzīte. Rīga: Liesma, 1984.

Jurciņš P. Vasala, muos, vasals, bruoļ! Rēzekne: Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2002.

Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998.

Jurkāns J., Rijkuris A. Gliemezītis – riteņbraucējs. Uguns dvēselīte. Sast. V. Rūmnieks. Rīga: Liesma, 1989. 64.–91. lpp.

Jurkāns J. Oāze. Rīga: Liesma, 1990.

Kaijaks V. Stāsti par laimi. Rīga: Liesma, 1966.

Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1977.

Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1978.

Kagaine E. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 3. sēj. Rīga: Zinātne, 1983.

Kalna N. Gliemežvāki uz plaukstas. Rīga: Liesma, 1968.

Kalna N. Kliedziens. Rīga: Liesma, 1972.

Kalniete S. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos. Rīga: Atēna, 2001.

Kaltiņa V. Zilo ziloņu taures: dzejoļi 1967–1968. Rīga: Liesma, 1970.

Kalve A. Atvadas. Rīga: Liesma, 1976.

Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 1. sēj. Rīga: Avots, 1992.

Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2. sēj. Rīga: Avots, 1992.

Karulis K. Etimoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 2001.

Kaudzīte R., Kaudzīte M. Mērnieku laiki. Rīga: LVI, 1964.

Kaudzīte M., Kaudzīte R. Mērnieku laiki. Rīga: Liesma, 1980.

Kārkliņa G. Latviešu padomju koktēlniecība. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963.

Kerliņa M. Zib zibēdama. Rīga: Liesma, 1979.

Kleins I. A. Brigaderes biogrāfija. Leģendas. 2011. gada janvāris. 80. lpp.

Klētnieks J. Saules pulksteņi Latvijā. Rīga: Zinātne, 1983.

Klints D. Saules grieži. Svētku grāmata ģimenei. Rīga: Zvaigzne, 2005.

Kokare E. Latviešu mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga: Mācību apgāds NT,    1999.

Kokare E. (sast.) Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Latvijas PSRS ZA izdevniecība, 1957.

Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. Rīga: Zinātne, 1980.

Kokars G. Es dzirdēju. Acis. Sakārt. M. Zālīte, U. Segliņš. Rīga: Liesma, 1987, 107. lpp.

Korsaks P., Leja L. Jāņu fotoalbums. Rīga: Norden AB, 2007.

Kreituse I. Latviešu tēlotāja māksla. 1958. gada materiāli. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960.

Kristi A. Pulksteņi. Rīga: Artava, 1994.

Kronbergs J. Rudens mani raksta. Rīga: Valters un Rapa, 2005.

Krūklis A. Dziesmās ieputināts. Rīga: Liesma, 1986.

Krūklis A. Svešinieks paradīzē. Rīga: Rota, 1995.

Krūklis A. Mežrozīte zied un zied: dziesmu vārdi. Rīga: A. Mellupes SIA bezpeļņas organizācija „Likteņstāsti”, 1996.

Krūklis A. Sapņu pārdevējs. Rīga: Daugava, 1996.

Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne, 1996.

Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga: Zinātne, 1999.

Kursīte J. Dzejas vārdnīca. Rīga: Zinātne, 2002.

Kurzemniece L. Fiziskā audzināšana jautājumos un atbildēs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.

Kūkojs O. Kur ņemies, spēks. Rīga: Sol Vita, 2003.

Ķempe M. Dzintara spogulis. Rīga: Liesma, 1968.

Ķempe M. Prozas izlase. Rīga: Zvaigzne, 1987.

Ķempe M. Kopoti raksti. 1.sēj. Rīga: Liesma, 1981.

Ķempe M. Kopoti raksti. 3. sēj. Rīga: Liesma, 1981.

Laiviņa M. Rotaļas. Rīga: Zvaigzne, 1992.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 6. sējums. Rīga: A. Gulbja apgādība, 1931. [LKV]

Latviešu konversācijas vārdnīca. 9. sēj. Rīga: A. Gulbja apgādībā, 1933.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 12. sēj. Rīga, A. Gulbja apgādībā, 1935.

Latviešu konversācijas vārdnīca. 15. sēj. Rīga, A. Gulbja apgādībā, 1937.

Latviešu mīklas, sakāmvārdi un parunas. Rīga: Avots [bez izd. g.] [LMSP]

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Latviešu tautas anekdotes. Sast.P. Birkerts, M. Birkerte. Rīga: Valters un Rapa, 1926.

Latviešu tautas anekdotes. Sast. K. Arājs. Rīga: LVI, 1960.

Latviešu tautas anekdotes. Sast. Dz. Andiņa. Rīga: Liesma, 1982.

Latviešu tautas anekdotes. Sast. K. Arājs. Rīga: Zinātne, 1992.

Latviešu tautas mīklas. Red. Z. Stikute. Rīga: Zvaigzne, 1992.

Latviešu tautas mīklas. Sast. A. Ancelāne. Rīga: Latvijas PSR ZA izdevniecība, 1954.

Latviešu tautas mīklas: izlase. Sak. E. Bortņikovs.Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960.

Latviešu tautas mīklas, sakāmvārdi un parunas. Red. K. Straubergs. Kopenhāgena: Imanta, 1956.

Latviešu tautas teikas. Sast. A. Ancelāne. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas   izdevniecība, 1961. [LTT 1961]

Latviešu tautas teikas: Izcelšanās teikas. Sast. un ievada autore A. Ancelāne. Rīga: Zinātne, 1991.

Latviešu tautas teikas: Vēsturiskās teikas. Sast. un ievada autore A. Ancelāne. Rīga: Zinātne, 1988.

Latviešu tautas ticējumi. Sakrājis un sakārtojis P. Šmits. 1.–4. sēj. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1940., 1941.

Latviešu tērpu vēsture. Rīga: Antēra, 2007.

Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Rīga: Liesma, 1972.

Latvijas daba. 6. sēj. Atb. red. Guntis Kavacs. Rīga: Preses nams, 1998

Latvijas enciklopēdija. II sēj. Rīga: SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”, 2003.

Latvijas enciklopēdija. IV sēj. Rīga: SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”, 2007.

Latvijas enciklopēdija. V sēj. Rīga: SIA „Valērija Belokoņa izdevniecība”, 2009.

Latvijas mākslas vēsture. Rīga: Pētergailis, 2003.

Latvijas padomju enciklopēdija. 3. sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1983.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1967.

Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3. sēj. Rīga: Zinātne, 1970.

Latvijas Padomju enciklopēdija: Rīga: GER, 1982.

Enciklopēdiskā vārdnīca. 1. sēj. Rīga: GER, 1991.

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Pilaci–Pracapole. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006.

Latvijas vietvārdu vārdnīca. Pracirika–Puožu–. Atb. red. O. Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010. [LVV 2010]

Laua A., Ezeriņa A., Veinberga S. Latviešu frazeoloģijas vārdnīca. Rīga: Avots, 2000.

Laumane B. Dažas Lejaskurzemes toponīmu vārddarināšanas un semantikas īpatnības. Onomastikas apcerējumi. Rīga: Zinātne, 1987, 125.–169. lpp.

Laumane B. Kāja un mārkāja: vārda lietojuma lauks. Liepāja: Liepājas Universitāte, Kurzemes Humanitārais institūts, 2011.

Laumane B. Smalki lija zelta lietus. Liepāja: LiePU, 2005.

Lejniece G. Latviešu tautas teikas par kalniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Lerhis-Puškaitis A. Džūkstes pasakas. 2. izd. Rīga: Zinātne, 1991.

Lielā ilustrētā enciklopēdija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Liepa A. Ekshumācija : dokumentāls romāns. Rīga: Liesma, 1990.

Liepa L. Latviešu figurālā glezniecība no Genādija Perepjolkina kolekcijas. Rīga: G. Perepjolkins, 2006.

Linē A. Melnās vārnas reportāža. Mušmirēns. Īslugas bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. 45.–57. lpp.

Lipska Ā. Svītrainais pagalmu karalis. Astes. 2007, Nr. 1, 36. lpp.

Lisovska O. Skani dziesma, skani vārds! Rīga: Liesma, 1985.

Lisovska O. Mātei. Rīga: Arods, 1990.

Līdeks O. Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. Rīga: Scientia, 1991.

Ļūdēns V. Pēc pirts. Ak tu viens! Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 26. lpp.

Ļūdēns V. Zirga bēdas. Saulēniņi. Rīga: Liesma, 1986, 32. lpp.

Māksla un arhitektūra biogrāfijās. 2. sējums. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996.

Mauliņš J. Jo vakar skanēja si mažors. Rīga: Liesma, 1986.

Mākslas vēsture. V. Purvīša red. Rīga: Grāmatu draugs, 1934.

Mellēna M., Muktupāvels V. Vasaras grāmata. Rīga: Atols, 1993.

Mellēna M., Muktupāvels V., Spīčs E., Irbe I. Gadskārtu grāmata. Rīga: Atols, 1995.

Merķelis G. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953.

Mīklas : izlase. Sak. A. Ancelāne, Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras institūts. Rīga: Zinātne, 1969.

Milzere M. Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Mitoloģijas enciklopēdija. 2. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994.

Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns. 1. sēj.  Rīga: Izglītības ministrija, 1923.

Muktupāvels V. Dindaru, dandaru. Latviešu rotaļas un spēles. Rīga: Avots, 1989, 25. lpp.

Niedre J., Ozols J. Latviešu sakāmvārdi un parunas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1955.

Novadniece I. Metālmāksla Latvijas arhitektūrā. Rīga: Zinātne, 1975.

Ņesterova A., Guseva M. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Rīga: Liesma, 1974.

Osmanis J. Aug āzītis, aug radziņi. Rīga: 1961.

Osmanis J. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000.

Osmanis J. Vasarā. Mazi dzejoļi mazajiem Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 91. lpp.

Ošs J., Rinks J., Slavietis J. Rotaļnieks. Rīga: Zinātne, 1993.

Paegle Dz. Latviešu valoda kā vērtība skolā un sabiedrībā. Latvijas Vēstnesis. 2001. gada 1. marts, 1. lpp.

Palmšēna I. Koki & krūmi. Dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006.

Pavlovskis V. Dziesmiņa par prieku. Garā pupa. Sast. U. Auseklis. Rīga: Liesma, 1987, 76. lpp.

Pārkers S. Cilvēka ķermenis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Pērkone I., Balčus Z., Surkova A., Vītola B. Inscenējumu realitāte. Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansandrs, 2011.

Peters J. Es tevi mīlu. Rīga: Jumava, 1998.

Peters J. Dzeja. Rīga: Atēna, 2004.

Peters J. Svētā mierā, sāpēs mūžīgās. Rīga: Liesma, 1989.

Petrova I. Lai stress nebūtu zirgu sabiedrotais. Astes. 2007, Nr. 12, 43. lpp.

Pijola S. (sast.) Simbolu enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006.

Plūdonis V. Daiļdarbu izlase. Sakārt. N. Klīve. Aiova: Latvju grāmata, 1952.

Plūdonis V. Dzeja un proza. Latvijas valsts izdevniecība, 1956.

Plūdonis V. Kopoti daiļdarbi 4 sējumos. Grāmatu draugs, 1939.

Plūdonis VKopoti raksti 3. sēj. Rīga: Liesma, 1975.

Plūdons V. Tev mūžam dzīvot, Latvija! Dzejas izlase. Rīga: Zinātne, 1990.

Plūdonis V. Raksti. 3. sēj. Rīga: Liesma, 1978.

Plūdonis V. Vītola stabulīte. Rīga: Zvaigzne, 1981.

Populārā medicīnas enciklopēdija. Otrais izdevums. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984.

Populāra medicīnas rokasgrāmata. Trešais izdevums. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1985.

Poruks J. Raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1971.

Poruks J. Raksti. 2.sēj., Rīga: Liesma, 1972.

Poruks J. Raksti. 3. sēj. Rīga: Liesma, 1973.

Poruks J. Dzejoļi. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957.

Poruks J. Izlase. Rīga: Zvaigzne, 1984.

Poruks J. Izlase. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.

Poruks J. Mājās un ceļā. Rīga: Liesma, 1989.

Poruks J. Zelta naglas. Rīga: Nordik, 2006.

Poruks J. Pērļu zvejnieks. Nirnberga: Fišbachas latviešu komitejas literatūras apgāds, 1947.

Poruks J. Pirmais sniegs un tā mācība. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 216. lpp.

Poruks J. Skauģi. Mājās un ceļā. Rīga: Liesma, 1989, 215. lpp.

Poruks J. Stāsti. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1959.

Poruks J. Stāsti un noveles. B. v.: Tilta apgāds, 1972.

Poruks J. Tracis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

Poruks J. Tracis. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 257. lpp.

Priede G. Aivaru gaidot. Piecas lugas. Rīga: Liesma, 1973, 277.–343. lpp.

Priede G. Centrifūga. Sēnes un siens. Rīga: Liesma, 1988, 233.–278. lpp.

Priede G. Zilā. Latviešu padomju lugu izlase. Rīga: Zvaigzne ABC, 1985.

Priede G. Zilā. Sēnes un siens. Rīga: Liesma, 1988, 111.–152. lpp.

Pujāts J. Latgales keramika. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2002.

Pumpurs A. Lāčplēsis. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1961.

Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001.

Putniņš P. Kā sapanā… Jaunā Latvijas laika lugas. Rīga: SIA J. L. V., 2001.

Putniņš P. Lugas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.

Putniņš P. Uzticības saldā nasta. Rīga: Liesma, 1987.

Putniņš P. Šis dievišķais tuk-tuk. Pasaulīt, tu ļaužu ēka. Rīga: Liesma, 1983, 3.– 170. lpp.

Pūce I. Sasaldē – izkausē – dzer! Fitnesa Ceļvedis. 2011. (1), 18. lpp.

Rainis. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Zinātne, 1977.

Rainis. Kopoti raksti, 2. sēj. Rīga: Zinātne, 1977.

Rainis. Kopoti raksti. 3. sēj. Rīga: Zinātne, 1978.

Rainis. Kopoti raksti. 4. sēj. Rīga: Zinātne, 1978.

RainisKopoti raksti. 5. sēj. Rīga: Zinātne, 1978.

Rainis. Kopoti raksti. 6. sēj. Rīga: Zinātne, 1979.

Rainis. Kopoti raksti. 9. sēj. Rīga: Zinātne, 1980.

Rainis. Kopoti raksti. 10. sēj. Rīga: Zinātne, 1980.

Rainis. Kopoti raksti. 11. sēj. Rīga: Zinātne, 1981.

RainisKopoti raksti. 12. sēj. Rīga: Zinātne, 1981.

Rainis. Kopoti raksti 13. sēj. Rīga: Zinātne, 1981.

Rainis. Kopoti raksti. 17. sēj. Rīga: Zinātne, 1983.

Rainis.  Kopoti raksti. 24. sēj. Rīga: Zinātne, 1986.

Rainis. Bērnu dzejas. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1949.

Rainis. Dzīve un darbi. Rīga: A. Gulbja apg., 1925.

Rainis. Indulis un Ārija. Raksti. 12. sēj. Stokholma: Ziemeļblāzma, 1958.

Rainis. Jāzeps un viņa brāļi. Rīga: Selga, 1946.

Rainis. Jāzeps un viņa brāļi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Rainis. Kajs Grakhs. Raksti. 15. sēj. Stokholma: Ziemeļblāzma, 1964, 346. lpp.

Rainis. Kaķenīte. Dzeja. Rīga: Krūklis, 1992, 13. lpp.

Rainis. Laukā brīvi vēji šaudās. Kopoti raksti. 2. sēj. Zinātne, 1977, 13. lpp.

Rainis. Lielais slinkums. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 291.–292. lpp.

Rainis. Pavasara darbi. Valodiņa. Sakārt. A. Karule, A. Kauce. Rīga: Zvaigzne, 1982, 68. lpp.

Rainis. Puķu lodziņš. Kopoti raksti. 4. sēj. Rīga: Zinātne, 1978, 35.–100. lpp.

Rainis. Pūt, vējiņi! Tautas dziesma 5 cēlienos. Rīga: Daiļliteratūras apgādniecība, 1941.

Rainis. Raksti. Rīga: A. Gulbis, 1932.

Rainis. Zelta sietiņš. Rīga: A. Gulbis [b. g.].

Rainis. Zelta zirgs. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Rainis. Zelta zirgs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958.

Ramba J. Rīta kafija. Rīga: Daugava, 1996.

Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 1. sēj. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1998.

Reķēna A. Kalupes izloksnes vārdnīca. 2. sēj. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1998.

Ruberte I. Senvārdu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Rungulis M. Burbuļmātei deguns garš. Skaitāmpanti. Rīga: Zīlīte, 1992.

Rungulis M. Gliemežvāks. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

Rūmnieks V., Migla A. Čaks. Rīga: Zvaigzne, 2010.

Saliņš Z. Meža enciklopēdija. Rīga: Zelta grauds, 2005.

Sakse A. Pasakas par ziediem. Rīga: Liesma, 1974.

Saule-Sleine M. Akadēmiķa J. Endzelīna atzinums par skaitleni abi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 17. laidiens. Rīga: Avots, 1982.

Selecka K. Zvaigžņu stunda. Skolēnu radošie darbi. Red. V. Unda. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība. 1998, 3.–4. lpp.

Senkēviča B. Jāņi – vasaras saulgrieži. Rīga: Daugava, 1969.

Sēja G. (sak.) Jāņi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.

Siliņš K. Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1990.

Skaistākās latviešu pasakasPŠmita izlase. Rīga: Zinātne, 1991.

Skalbe A. Izlase. Rīga: Zvaigzne, 1982.

Skalbe K. Burvja sirds. Pasakas. Sakārt. E. Melbārzde.Rīga: Liesma, 1979, 249.–252. lpp.

Skalbe K. Dzejas izlase : klusuma meldijas. Rīga: Rota, 1994.

Skalbe K. Jāņos. Jāņi latviešu literatūrā. Rīga: Liesma, 1991.

Skalbe K. Mazās piezīmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.

Skalbe K. Lietiņš. Mazi dzejoļi mazajiem. Sakārt. J. Osmanis. Rīga: Annele, 2000, 35. lpp.

Skalbe K. Raksti. Stokholma: Daugava, 1952.

Skalbe K. Mēness nomierina jūru. Zelta lāpa. Sakārt. J. Rudzītis. Börnsene: Māra, 1946, 44.–45. lpp.

Skalbe K. Pasakas. Sakārt. E. Melbārzde. Rīga: Liesma, 1979.

Skalbe K. Pelnrušķīte. Latviešu literārās pasakas. Sast. K.Skrīvele. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996.

Skalbe K. Ziemeļa meita. Dzeja. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1957, 274. lpp.

Skalbe K. Dzejas izlase. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

Skujenieks K. Iesien baltā lakatiņā. Rīga: Liesma, 1986.

Skujenieks K. Līdz kailai rokai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.

Skujenieks K. Lirika un balss. Rīga: Liesma, 1978.

Skujenieks K. Mūsu dzīve nokalpotā. Rīga: Nordik, 2007.

Skujenieks K. Tagad es esmu Aleksandrs. Rīga: Neputns, 2006.

Skujenieks K. ***, Tai zaļā dabas jūrā. Sast. Gžibovska, Remass.  Rīga: Zvaigzne, 1984, 108. lpp.

Skujiņa A. Dzejas. Rīga: A. Gulbis, 1932.

Skujiņa A. Dzeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004.

Skujiņa. A. Krīt manā pavasarī sarma. Rīga: Liesma, 1978.

Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigās – 20. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija. 10. sēj. Rīga: Zinātne, 1973, 157.–188. lpp.

Staģis A. 1934. gads. Sporta Avīze. Rīga: Mediju nams. 2011.08.09.

Stankēviča E. Mazie dekoratīvie suņi. Suņu avīze. Rīga: SIA „Lauku Avīze”, 2004.

Stikute Z. Latviešu tautas mīklas. Rīga: Zvaigzne, 1992.

Straubergs K. Latviešu tautas paražas. Rīga: Latvju grāmata, 1944.

Straubergs K. Pār deviņi novadiņi. Rīga: Zinātne, 1995.

Straubergs K. Latviešu buramie vārdi. 1. sēj. Rīga: Kabata, 1990.

Straubergs K. Latviešu buramie vārdi. 2. sēj. Rīga: Kabata, 1990.

Sūna H. Latviešu rotaļas un rotaļdejas. Rīga: Zinātne. 1965.

Suta T. Romāns Suta. Mākslinieki un darbi Latvijas enciklopēdijā. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996.

Svece A. Angļu valoda, indiāņu laiks un otrādi. Rīgas Laiks. 2010. gada februāris, 63.–66. lpp.

Svemps L. Klusā daba. Ainava. Portrets. Rīga: Liesma, 1982.

Šlāpins I. Absolūts iesācējs. Rīgas Laiks. 2009. gada aprīlis, 64. lpp.

Šmits P. (sak.) Latviešu tautas ticējumi. Rīga: VAPP Paraugspiestuve,1941.

Šmits P. Latviešu tautas teikas un pasakas. 4. sēj. Rīga: Latvju Grāmata, 1962.

Šterns I. Latvijas vēsture. 1290–1550. Rīga: Daugava, 1997.

Tauriņš E. Latvijas zīdītājdzīvnieki. Rīga: Zvaigzne, 1982.

Terminoloģijas Jaunumi. 2003. Nr. 5/6. Rīga: LZA Terminoloģijas komisija, 2003.

Tooma A. Dažādu augu lietošana pirtī. Pirts Avīze. Nr. 9., 2004, 20. lpp.

Tooma A. Melnā pirts. Pirts Avīze. Nr. 9., 2004, 56. lpp.

Tresiders Dž. Simbolu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Trīs vēja mezgli. Sakārt. K. Arājs. Rīga: Liesma, 1988.

Uguns dvēselīte. Sast. V. Rūmnieks. Rīga: Liesma, 1989.

Upīts A. Sūnu Ciema zēni. Rīga: Liesma, 1980.

Upīts A. Zaļā zeme. Rīga: Liesma, 1965.

Uz skolu kā ģenerālis. Ilustrētā Pasaules Vēsture Junioriem. 2009 (3), 29. lpp.

Ūdris J. Karsto punktu pārkaršana. Laikraksts „Latvijas Vēstnesis Plus”, Nr. 93 (121), 2006.

Vai cilvēki senatnē tīrīja zobus? Ilustrētā Zinātne. Rīga, 2011. gada februāris, 42. lpp.

Valdbergs M. (sak.) Kaķis latviešu pasakās un teikās. Rīga: MIA Press, 2006.

Valdis. Staburaga bērni. Rīga: Rasiņš, 1942.

Valdis. Staburaga bērni. Rīga: Zvaigzne, 1983.

Valdis. Staburaga bērni. Sprīdīša bibliotēka. 8. sēj. Rīga: Sprīdītis, 1992, 5.– 264. lpp.

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.

Vācietis O. Aiz simtās slāpes. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīga: Liesma, 1989. 147.–280. lpp.

Vācietis O. Astoņi kustoņi. Rīga: Liesma, 1984.

Vācietis O. Dzīves laikā nepublicētā dzeja. Kopoti raksti. 6. sēj. Rīga: Liesma, 1993.

Vācietis O. Izlase. Rīga: Liesma, 1983.

Vācietis O. Klavierkoncerts. Rīga: Liesma, 1978.

Vācietis O. Si minors. Rīga: Liesma, 1982.

Vācietis O. Es tevi mīlēšu. Izlase. Rīga: Liesma, 1983.

Vācietis O. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Liesma, 1989.

Vācietis O. Kopoti raksti. 2. sēj. Rīga: Liesma, 1989.

Vācietis O. Kopoti raksti: 3. sējums. Rīga: Liesma, 1990.

Vācietis O. Kopoti raksti: 4. sēj. Rīga: Liesma, 1991.

Vācietis O. Māt! Kopoti raksti. 7. sēj. Rīga: Liesma, 1995.

Vācietis O. Kopoti raksti. 9. sējums. Rīga: Karogs, 2001.

Vācietis, O. Sasiesim astes. Rīga: Liesma, 1967.

Vācietis O. Si minors. Rīga: Liesma, 1982.

Vācietis O. Nolemtība. Rīga: Liesma, 1985.

Vāczemnieks L. Atsaukšanās. Rīga: Liesma, 1989.

Vāczemnieks L. Bērza asaras. Garā pupa. Sast. U. Auseklis. Rīga: Liesma, 1987, 40. lpp.

Veidenbaums E. Brīvības cēlajais gars. Rīga: Liesma, 1978.

Veidenbaums E. Dzeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.

Veidenbaums E. Dzeja. Rīga: Nordic, 2005.

Veidenbaums E. Vienkāršie ļautiņi. Dzeja. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 49. lpp.

Veidenbaums E. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: LVI, 1961.

Venta R. Kaķis basām kājām. Garā pupa. Sast. U. Auseklis. Rīga: Sprīdītis, 1990, 47. lpp.

Viks. Aiz stūra. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010.

Viks. bana bana bala bala. Rīga: Liesma, 1987.

Viks. Džungļu nakts varavīksne. Rīga: Preses nams, 1994.

Viks. Katoliete. Rīga: Zvaigzne, 2008.

Viks. Kuģi. Pāri zaļajiem viļņiem. Rīga: Valters un Rapa, 2005, 13.–19. lpp.

Virza E. Mīļās Māras pārnākšana. Rīga: Zinātne, 1991.

Virza E. Straumēni. Rīga: Liesma, 1989.

Virza E. Dievišķīgā gaismā. Rīga: Liesma, 1991.

Vīksniņa-Driķe I. Ar vizbuļacīm. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2004.

Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. Hronoloģiskā saule. Rīga: Karogs, 1999.

Vīpulis M. Atbrauca Mārtiņš, atrībināja… Latviešu tautas dzīvesziņa. 5. Rīga: Zvaigzne, 1993, 272.–279. lpp.

Začeste M. (sak.) Masku grāmata. Rīga: Avots, 1993.

Zaiceva S. Pērku zirgu! Astes. Nr. 1. 2007, 56. lpp.

Zālīte M. Ak tu viens! Latviešu tautas dzīvesziņa. Godi. 3. sēj. Sakārt. O. Auns. Rīga: Zvaigzne, 1999, 94. lpp.

Zālīte M. Apkārtne. Rīga: Preses nams, 1997.

Zālīte M. Debesis, debesis. Rīga: Liesma, 1988.

Zālīte M. Dzeja. Rīga: Atēna, 2003.

Zālīte M. Dziesmu svētki. Latviešu koru fenomens. Sakārt. A. Klotiņš. Rīga: Jumava, 1998.

Zālīte M. Kas ticībā sēts. Rīga: Karogs, 1997.

Zālīte M. Nav vārdam vietas. Rīga: Liesma, 1985.

Zālīte M. Vai tu vēl turies? Rīga: Grāmatu apgāds „Teātra anekdotes”, 1993.

Zandere I. Iekšiņa un āriņa. Rīga: Preses nams, 2002.

Zandere I. Vārdurati. Rīga: Jumava, 2008.

Zandere I. Dziesmiņa par skolas somu. Garā pupa.  Sast. U. Auseklis. Rīga: Liesma, 1988, 102. lpp.

Zeile P. Latvijas fotomāksla, vēsture un mūsdienas. Rīga: Liesma, 1985.

Ziedonis I. Caurvējš. Rīga: Liesma, 1975.

Ziedonis I. Ceļmallapas. Rīga: Liesma, 1983.

Ziedonis I. Epifānijas. Rīga: Liesma, 1971.

Ziedonis I. Epifānijas. 2. grāmata. Rīga: Liesma, 1974.

Ziedonis I. Epifānijas. Rīga: Liesma, 1978.

Ziedonis I. Es ieeju sevī. Rīga: Liesma, 1968.

Ziedonis I. Krāsainas pasakas. Rīga: Liesma, 1973.

Ziedonis I. Kurzemīte. Rīga: Liesma, 1984.

Ziedonis I. Motocikls. Rīga: Liesma, 1965.

Ziedonis I. Poēma par pienu. Rīga: Liesma, 1977.

Ziedonis I. Raksti. 1. sēj. Rīga: Nordik, 1995.

Ziedonis I. Raksti. 4. sēj. Rīga: Nordik, 1995

Ziedonis I. Raksti. 8. sēj. Rīga: Nordik, 1997.

Ziedonis I. Raksti. 11. sējums. Dzeja (1982–2000). Rīga: Nordik, 2000.

Ziedonis I. Raksti. 12. sējums. Rīga: Nordik, 1995.

Ziedonis I. Tik un tā. Rīga: Liesma, 1985.

Ziedonis I. Trioletas. Rīga: Pētergailis, 2003.

Ziedonis I. Visādas pasakas. Rīga: Liesma, 1983.

Ziedonis I. Visādas pasakas. Rīga: Zvaigzne ABC [bez izdošanas gada].

Ziedonis I. Prozas izlase. Rīga: Zvaigzne, 1978.

Ziedonis I. Taureņu uzbrukums. Rīga: Liesma, 1988.

Ziemeļnieks J. Kopotas dzejas. Rīga: Valters un Rapa, 1933.

Ziemeļnieks J. Lai mīlestības nepietrūktu… Rīga: Liesma, 1987.

Zīverts M. Kāds, kura nav un citas trimdas lugas. Rīga: Valters un Rapa, 2002.

Zīverts M. Minhauzena precības. Rīga: K. Rasiņa apgāds, 1942.

Zīverts M. Minhauzena precības. Rīga: Salas apgāds, 1962.

Zīverts M. Tīreļpurvs un jaunības lugas. Rīga: Valters un Rapa, 2004.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 (А–З). Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. Москва: Государственноеиздательство иностранных и национальных словарей, 1955.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. Под редакцией и с предисловием проф. Б. А. Ларина. Т. 1 (А–Д). Москва: Прогресс, 1964.

Фасмеp М. Этимологический словарь русского языка. Том 2. Москва: Прогресс, 1967.

Фасмеp М. Этимологический словарь русского языка. Том 3. Москва: Прогресс, 1971.

Фасмеp М. Этимологический словарь русского языка. Том 4. Москва: Прогресс, 1973.

Ожегов С. ИСловарь русского языка. Издание девятое, исправленное и дополненное. Москва: Издательство Советская энциклопедия, 1972.

INTERNETA RESURSI

http://folklora.lv/

http://termini.lza.lv/term.php

http://valoda.ailab.lv/

http://vietvardi.lgia.gov.lv/ 

http://vietvardi.lgia.gov.lv/

http://vuordineica.lv/

http://www.daba.gov.lv/

http://www.dainuskapis.lv/

http://www.eraksti.lv/  

http://www.filmas.lv/

http://www.kultura.lv/

http://www.latvijasdaba.lv/

http://www.latvijasmaksla.lv/

http://www.letonika.lv/

http://www.letonika.lv/

http://www.liis.lv/  

http://www.makslasvesture.lv/

http://www.mammadaba.lv

http://www.nfc.lv/lmdb/index/

http://www.pasakas.net/  

http://www.tezaurs.lv/

http://www.valoda.lv/

http://www.vietas.lv/

http://www.zudusilatvija.lv/

INTERNETĀ PIEEJAMIE AVOTI

Adamaite U. Brempelis tur, Brempelis šeit.Publicēts 01.03.2005. [skatīts 2011. g. 30. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Ancelāne AIevadamLatviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas. Rīga, 1991. [skatīts 2011. g. 29. jūlijā].

Pieejams: http://www.liis.lv/

Andrejeva E. Zemnieku brokastis ar kartupeļiem. Publicēts 18.04.2007. [skatīts 2011. g. 14. maijā].

Pieejams: http://www.receptes.lv/

Andžāne L. Tonizējošā „jūras rasa” – rozmarīns. [skatīts 2011. g. 17. decembrī].

Pieejams: http://www.cetrassezonas.lv/

Apollo. Apgrozībā laiž jaunu 1 lata monētu ar Jāņu vainagu. Publicēts 15.06.2006. [skatīts 2011. g. 15. maijā].

Pieejams: http://www.apollo.lv/

Apollo. Latviešu bērnu mīlestības atziņas. Publicēts 17.02.2009. [skatīts 2011. g. 25. jūnijā].

Pieejams: http://www.apollo.lv/

Apollo. Lieldienu simboli un artefakti Turaidas pilī.Publicēts 21.03.2005. [skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://www.apollo.lv/

Apsīte S. Mūžībā aizgājis pēdējais Pirmā pasaules kara veterāns. Publicēts 06.05.2011. [skatīts 2011. g. 29. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Arne I. Mākslas kolekcijaImants Vecozols. [skatīts 2011. g. 15. jūlijā].

Pieejams: http://www.swedbank.lv/

Asare M. Grāmatu grāmatas grāmatu krātuvē. [skatīts 2011. g. 12. augustā].

Pieejams: http://la.lv/

Āboltiņa Z. Ķīnieši mācās latviešu valodu. Elektroniskais laikraksts „Latvietis”, 2012, Nr. 183. [skatīts 2011. g. 10. decembrī]. Pieejams: http://www.laikraksts.com/

Balode I. Keramika un tās attīstība Dzelzs laikmetā Latvijā. 2008. [skatīts 2011. g. 8. jūnijā].

Pieejams: http://www.vilkatis.lv/

Berelis G. Pauls Bankovskis „Plāns ledus”. Pasaka gadsimta gala stilā. [Skatīts 2011. g. 12. jūnijā].

Publicēts 01.08.1999. Pieejams: http://berelis.wordpress.com/

Bērziņš V. Suņi saož plaušu vēzi. [skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://la.lv/

Bite I. T. Latvijas koki. [skatīts 2011. g. 12. augustā].

Pieejams: http://www.wsfz.com/

Blaua L. Tintē, bet balts. Jāņa Paukštello atmiņu stāsts. [skatīts 2011. g. 29. aprīlī].

Pieejams: http://www.ieva.lv/

BNNBaltijas jūrā atrasts pasaulē vecākais kuģa vraks. Publicēts 16.07.2011. [skatīts 2011. gada 9. augustā].

Pieejams: http://bnn.lv/

Celmiņa H. Sievietes PSRS cietumos. [skatīts 2011. g. 13. decembrī].

Pieejams: http://www.ailab.lv/

Celmiņa I. Sigitas Daugules gleznas. [skatīts 2011. g. 26. decembrī].

Pieejams: http://www.studija.lv/

Cēsinieks S. Zenta Mauriņa vienotās tēmas „Gada sieviete” Europa 96 filatēlijā. Bildēs par Dzīvi. Publicēts 26.05.2011. [skatīts 2011. g. 13. novembrī]. Pieejams: http://www.bildespardzivi.lv/

Čekstere I. Jēkabiņš nokliedzās rudzu gubas galiņā… Žurnāls „Vides Vēstis”, 2009, Nr. 7/8 (121). [skatīts 2011. g. 20. decembrī]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Diena.lv. Latvijā šodien atzīmē tēvu dienu.Publicēts 12.09.2010. [skatīts 2011. g. 29. maijā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Diena.lv. Darba steigā pazūd ēdienreizes. Publicēts 04.10.2011. [skatīts 2011. g. 14. oktobrī].

Pieejams:http://www.diena.lv/

Diena.lv. Eiropā atzīmē dienu cīņai pret aptaukošanos. Publicēts 20.05.2011. [skatīts 2011. g. 4. oktobrī].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Diena.lvLabs medus tinas ap karoti. Publicēts 24.08.2011. [skatīts 2011. g. 15. septembrī].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Diena.lv. Vecrīgā notiks Maizes svētki. [skatīts 2011. g. 11. decembrī]. Publicēts 18.08.2011.

Pieejams:http://www.diena.lv/

Latvijas Piļu un muižu asociācija. Dieva kalns. [skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://pilis.lv/

Delfi.lv. Finālists nominācijā Spilgtākā debija: Artis Ostups ‘Biedrs Sniegs’. Publicēts 3.05.2011. [skatīts 2011. g. 11. jūlijā]. Pieejams: http://kultura.delfi.lv/

Eniņš G. Latvija ir arī lielo liepu zeme.Žurnāls „Vide un Laiks”, 1998, Nr. 5, 8. lpp. [skatīts 2011. g. 19. decembrī].

Pieejams: http://www.dabasretumi.lv/

Gabre A. Pasaki, kā tevi sauc… Publicēts 27.09.2007. [skatīts 2011. g. 14. maijā].

Pieejams: http://www.apollo.lv/

Gekišs N. Renesanses laikmeta ideālu atspoguļojums Viljama Šekspīra traģēdijās. [skatīts 2011. g. 2. augustā].

Pieejams: http://vesture.sauc.lv/

Gundars L. Advents Silmačos. [skatīts 2011. g. 3. decembrī].

Pieejams: http://www.laurisgundars.lv

Ģērmanis A. Četru gadalaiku septiņas sejas. Žurnāls „Vides vēstis”, 2004, Nr.10 (73), 16. lpp.[skatīts 2011. g. 12. augustā].Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Internetenciklopēdija „Latvijas daba”. [skatīts 2011. g. 23. augustā].

Pieejams: http://www.latvijasdaba.lv/

Jemberga S. Izdzīvojušie. Publicēts 28.03.2009. [skatīts 2011. g. 15. jūnijā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Jurkovska ILiepājas teātra aizkulises un Baltā dāma. [skatīts 2011. g. 20. jūnijā].

Pieejams: http://www.tvnet.lv/

irLaiks.lv. Bībeles latviskotājs. [skatīts 2011. g. 20. jūnijā].

Pieejams: http://irlaiks.lv/

irLaiks.lv. Lūpu kopšanas ābece. [skatīts 2011. g. 11. jūnijā].

Pieejams: http://www.irlaiks.lv/

Kāgane D. Sapņi, simboli un atgriešanās pie savaEs. Publicēts 01.10.2009. [skatīts 2011. g. 17. jūnijā].

Pieejams: http://dinakagane.blogspot.com/

Kalniņš O. Lai viļņo karogs! Publicēts22.07.2008. [skatīts 2011. g. 12. maijā].

Pieejams: http://www.lv90.lv/

Kalniņš V. Kas ir 3×3? [skatīts 2011. g. 17. augustā]. Pieejams: http://www.3×3.lv/

Kasjauns.lv. Pasaulē smagākais zēns četru gadu vecumā sver 62 kilogramus. Publicēts 18.04.2011. [skatīts 2011. g. 2. septembrī]. Pieejams: http://www.kasjauns.lv/

Svetkulaiks.lv. Kādu kleitu izvēlēties izlaidumam? [skatīts 2011. g. 6. augustā].

Pieejams: http://www.svetkulaiks.lv/

Keišs OMurd, čalo, čivina un taurē putnu ceļš. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2003, Nr. 10 (63). [skatīts 2011. g. 8. oktobrī]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Klišāns V. Livonija XIII XVI gs. Rīga: Mācību apgāds, 1996. [skatīts 2011. g. 10. septembrī].

Pieejams: http://www.historia.lv/

Kočāne S. Zuzīte ir simbols draudzībai. Publicēts 23.12.1999. [skatīts 2011. g. 8. novembrī].

Pieejams:http://www.diena.lv/

Krasovska M. Bibliotēkas rada nākotni, balstoties kultūras mantojumā: par Latvijas Bibliotekāru biedrības 14. konferenci 2010. gada 14. aprīlī. Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais izdevums „Bibliotēku Pasaule”, 2011, Nr. 51/52, 54.–58. lpp. [skatīts 2011. g. 18. decembrī].

Pieejams: http://www.lnb.lv/

Lamberga D. Mākslinieks un lietu pasaule. Žurnāls „Studija”, 2004, Nr. 5.  [skatīts 2011. g. 24. aprīlī].

Pieejams: http://www.studija.lv/

Labrencis N. Piena saldējums veicina laimes hormona darbību. Publicēts 27.07.2011. [skatīts 2011. g. 15. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Latvijas Banka. Monētas. Jāņu vainags. [skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://www.bank.lv/

Latvijas Banka. Monētas. Sniegavīrs. [skatīts 2011.g. 30. augustā].

Pieejams: http://www.bank.lv/

Latvijas Banka. Sudraba monēta. Miglā asaro logs.[skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://www.bank.lv/

Latvijas Kara muzejs. Ziemassvētku kaujas. [skatīts 2011. g. 3. oktobrī].

Pieejams: http://www.karamuzejs.lv/

Likumi.lv. Teļu labturības prasības. [skatīts 2011. g. 5. augustā].

Pieejams: http://www.likumi.lv/

Ciltsdarbs.lv. Latvijas brūnās šķirnes govju ciltsdarba programma 2004.–2009. gadam. [skatīts 2011. g. 17. jūlijā].

Pieejams: http://www.ciltsdarbs.lv/

Latvijas ciemi[skatīts 2011. g. 30.jūlijā].

Pieejams: http://map.lgia.gov.lv/

Latvijas daba. [skatīts 2011. g. 23. septembrī].

Pieejams: http://latvijas.daba.lv/

Latvijas dabas aizsargājamie augi un dzīvnieki. [skatīts 2011. g. 21. septembrī].

Pieejams: http://latvijas.daba.lv/

Latvijas dabas apdraudētie un aizsargājamie putni[skatīts 2011. g. 23. septembrī].

Pieejams: http://latvijas.daba.lv/

Latvijas dabas apdraudētās un aizsargājamās sēnes.  [skatīts 2011. g. 23. septembrī].

Pieejams: http://latvijas.daba.lv/

Latvijas Dabas fonds. Zilā govs Engures ezera dabas parka ganībās. [skatīts 2011. g. 12. septembrī].

Pieejams: http://www.ldf.lv/

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca. Rīgas Domā pēc restaurācijas atklāts Baltijā senākais sienas gleznojums. Publicēts 07.09.2010. [skatīts 2011. g. 25. novembrī]. Pieejams: http://www.lelb.lv/

Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. [skatīts 2011. g. 22. septembrī].

Pieejams: http://latvijas.daba.lv/

Latvijas Piļu un muižu asociācija. Turaidas pils un pilsmuiža. [skatīts 2011. g. 12. augustā].

Pieejams: http://www.pilis.lv/

LR Centrālā statistikas pārvaldeIedzīvotāji – skaits un blīvums. Publicēts 28.04.2011. [skatīts 2011. g. 30. novembrī]. Pieejams: http://www.csb.gov.lv/

Latvijas Republikas Saeima. Valsts simbolika.[skatīts 2011. g. 12. jūnijā].

Pieejams:http://www.saeima.lv/

Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijaVēsture. [skatīts 2011. g. 26. jūnijā].

Pieejams: http://www.lszaa.lv/

Latvijas Valsts Prezidenta kanceleja. Latvijas valsts ģerbonis.[skatīts 2011. g. 20. jūlijā].

Pieejams:http://www.president.lv/

Latvijas Valsts Prezidenta kancelejaTriju Zvaigžņu ordenis. [skatīts 2011. g. 15. augustā].

Pieejams: http://www.president.lv/

Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca[skatīts 2011. g. 27. septembrī].

Pieejams: http://www.letonika.lv/

Legzdiņa A. Seno rotu kalve Cēsīs. [skatīts 2011. g. 25. jūlijā].

Pieejams: http://www.kalve.cesis.lv/

LETA. Āboltiņa aicina brīvības uguni sargāt kā lielāko sirds dārgumu. Publicēts 04.05.2011. [skatīts 2011. g. 25. augustā]. Pieejams: http://www.tvnet.lv/

LETA. Brazīlijas universitātes zaudē cīņā ar studenti minikleitā. Publicēts 07.10.2010. [skatīts 2011. g. 20. augustā].

Pieejams: http://woman.delfi.lv/

LETA. LU saules pulksteņa un Rīgas nullpunkta atklāšana. Publicēts 28.09.2009. [skatīts 2011. g. 19. maijā].

Pieejams: http://www.saulespulkstenis.lv/

LETA. Pētījums: pasaules valodas strauji izzūd. Publicēts 19.09.2007.[skatīts 2011. g. 17. jūnijā].

Pieejams: http://www.delfi.lv/

LETA. Populārāko partiju pārstāvji „noraksta” ogļu stacijas ideju. Publicēts 24.08.2011. [skatīts 2011. g. 5. oktobrī].

Pieejams: http://www.diena.lv/

LETA. Šodien – pirmā Advente. Publicēts 28.11.2010. [skatīts 2011. g. 10. maijā].

Pieejams:http://www.diena.lv/

Lisovskis N. Kāju novietojums uz sniega dēļa. [skatīts 2011. g. 15. maijā].

Pieejams: http://www.raid.lv/

Lunda AVecāsmātes olu pīrāgs. Publicēts 21.04.2005. [skatīts 2011. g. 15.  maijā].

Pieejams: http://www.receptes.lv/

Mailīte I. Jānis Ilsters – botānikas Barontēvs. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2006, Nr. 5/6 (90). [skatīts 2011. g. 2. oktobrī]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Mango.lv. Mazmeita izsolē mēģinājusi pārdot vecmāmiņu. Publicēts 01.10.2009. [skatīts 2011. gada 29. augustā].

Pieejams: http://mango.delfi.lv/

Meistere U. Balts. [skatīts 2011. g. 20. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzsMelnais stārķis. [skatīts 2011. g. 2. augustā].

Pieejams: http://rigazoo.lv/

Mikasenoka G. „Dzīvespriekam”: vīrs, kas sievai ada zeķes. Publicēts 21.02.2011. [skatīts 2011. g. 21. februārī].

Pieejams: http://www.dzirkstele.lv/

Mil.lv.Brīvības cīņas. [skatīts 2011. g. 22. septembrī].

Pieejams: http://www.mil.lv/

Muktupāvels V. Dziesmu teikšana vilcēju daudzbalsībā. [skatīts 2011. g. 8. oktobrī].

Pieejams: http://www.kulturaskanons.lv/

Latfilma.lv. Nacionālais filmu festivāls Lielais Kristaps 2009. [skatīts 2011. g. 28. decembrī].

Pieejams: http://www.latfilma.lv/

Neogeo.lvEkstrēmās dienas un naktis. [skatīts 2011. g. 2. decembrī].

Pieejams: http://neogeo.lv/

Neogeo.lvSniegs. Publicēts 10.01.2011. [skatīts 2011. g. 27. augustā].

Pieejams: http://neogeo.lv/

Nollendorfs V., Osvalde A., Paegle G. Ūdens – mūsu zemes lielākā bagātība. Žurnāls„Vides vēstis”, 2004, februāris (67), 16. lpp. [skatīts 2011. g. 15. maijā]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Noriete I. Aknām piemīt spēks atjaunoties. Publicēts 12.09.2006. [skatīts 2011. g. 14. maijā].

Pieejams: http://www.tvnet.lv/

Ozoliņš A. Eiropas mērenās joslas faunas iespējamās izmaiņas, klimatam kļūstot siltākam. 2003. [skatīts 2011. g. 15. jūlijā]. Pieejams: http://raksti.daba.lv/

Pozitivaszinas.lv. Pasaulē mazākā grāmata salasāma tikai ar mikroskopu. Publicēts 12.11.2009. [skatīts 2011. g. 4. septembrī]. Pieejams: http://www.pozitivaszinas.lv/

Pāvils G. Kaulu muiža. [skatīts 2011. g. 12. jūlijā].

Pieejams: http://www.ambermarks.com/

Vissnotiek.lv. Pirmdien raidījumā saruna ar Oļegu Skaraini. Publicēts 26.03.2010.[skatīts 2011. g. 4. aprīlī].

Pieejams: http://www.vissnotiek.lv/

Pirtslietas.lv. Latvijas pirts vēsture. [skatīts 2011. g. 16. septembrī].

Pieejams:http://www.pirtslietas.lv/

Prodniece I. Zāļu tējas vāc pēc rasas. Publicēts 13.07.2009. [skatīts 2011. g. 12. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Puķe I. Pārdzīvojumu kulminācija. Publicēts 13.11.2001. [skatīts 2011. g. 17. augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Pūpolvalka G. Piena vārdu papilnam. [skatīts 2011. g. 12. jūnijā].

Pieejams: http://la.lv/

Radzobe Z„Vectēvs” – ekspresrecenzija. Publicēts 20.01.2009. [skatīts 2011. g. 12.augustā].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Rancāns J. ASV iedzīvotāja iesūdz tiesā Wal-Mart par diviem centiem. Publicēts 04.10.2011. [skatīts 2011. g. 14. oktobrī].Pieejams: http://www.db.lv/

Riga.lv. Lielais Kristaps. [skatīts 2011. g. 9. novembrī].

Pieejams: http://www.riga.lv/

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzsMelnais stārķis. [skatīts 2011. g. 21. decembrī].

Pieejams: http://rigazoo.lv/

Rožukalne I. Niedru un zaļie jumti. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2004, Nr. 5/6 (70). [skatīts 2011. g. 11. augustā].

Pieejams:http://www.videsvestis.lv/

Saulesjosta.lv. Brīnumi Nāves ielejā. [skatīts 2011. g. 26. jūnijā].

Pieejams: http://www.saulesjosta.lv/

Ilustrētā junioriem. 7 pasaules brīnumi. Publicēts 15.01.2010. [skatīts 2011. g. 15. jūlijā].

Pieejams: http://ilustretajunioriem.wordpress.com/

Skujiņa V., Ķirīte M. Termins vārdnīcā kā terminzinātnes attīstības un valodas bagātināšanas avots.

Publicēts 01.02.2005. [skatīts 2011. g. 12. jūnijā]. Pieejams: http://termini.lza.lv/

Spalvēns R. Sieviešu draudzība. „Latvijas Vēstnesis Plus”, 2006, Nr. 23 (51). [skatīts 2011. g. 15. augustā].

Pieejams: http://lvportals.lv/

Sprūdžs J. Cilvēci izglābs kazas piens. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2003, Nr. 2 (57), 38.–40. lpp. [skatīts 2011. g. 12. maijā]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Starspace.lv. Ugunīgā Zemes aste. Publicēts 22.04.2008. [skatīts 2011. g. 31. augustā].

Pieejams: http://www.starspace.lv/

Svetkulaiks.lv. Izlaiduma kleitas 2011. Publicēts 11.04.2011. [skatīts 2011. g. 11. septembrī].

Pieejams: http://www.svetkulaiks.lv/

Šaitere TLaimīga, jo dara to, kas patiešām patīk. Publicēts 14.10.2011. [skatīts 2011. g. 20. oktobrī].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Šķute Dz. Piena simbolika latviešu tautasdziesmās. Rīga: 1998. [skatīts 2011. g. 12. jūnijā].

Pieejams: http://vip.latnet.lv/

Špats A. A. Ziņas par zīmēm laukos.Žurnāls „Zintnieks”, 2004, Nr. 16. [skatīts 2011. g. 12. augustā].

Pieejams: http://www.viss.lt/

Tīrmanis IIndīga čūska – šausmas? Žurnāls „Vides Vēstis”, 2004, Nr. 10 (73), 32. lpp. [skatīts 2011. g. 31. jūlijā].

Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Tīrmanis I. Zem eglītes pelēks zaķītis. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2007, Nr. 12 (105), 42. lpp. [skatīts 2011. g. 12. augustā]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Tīrmanis I. Zeltgalvītis – mazais vismazākais. Žurnāls „Vides Vēstis”, 2004, Nr. 11 (74), 32.–35. lpp. [skatīts 2011. g. 1. jūnijā]. Pieejams: http://www.videsvestis.lv/

Tvnet.lv. Papes pļavās izlaisti 23 tauru pēcteči – savvaļas govis. [skatīts 2011. g. 15. augustā].

Pieejams: http://www.tvnet.lv/

Ulsts K. Zemāko punktu meklējot. 2004. [skatīts 2011. g. 10. septembrī].

Pieejams: http://www.impro.lv/

Upmane ZDzīvesstāsts. NMV krājums. Intervētāja Bela B., Elksne G. Publikācijas sagatavotāja A. Ozoliņa. [skatīts 2011. g. 25. augustā]. Pieejams: http://www.dzivesstasts.lv/

Valtenberga RPirts un zīmes. Publicēts 18.08.2010. [skatīts 2011. g. 2. septembrī].

Pieejams: http://valmiera.zurbu.net/

Vanaga B. Dzīvnieku maģiskās spējas. Publicēts 29.12.2003. [skatīts 2011. g. 7. jūnijā].

Pieejams: http://www.tvnet.lv/

Vesels.lv. Ceļa locītava. [skatīts 2011. g. 3. decembrī].

Pieejams: http://www.vesels.lv/

Vidžupa A. Kas ir prieks? [skatīts 2011. g. 20. augustā].

Pieejams: www.durga.lv/

Vilks I., Vilka G. Kosmosa viesi Igaunijā. Žurnāls „Ilustrētā Zinātne”, 2011.[skatīts 2011. g. 20. decembrī].

Pieejams: http://ilustretazinatne.lv/

Virtuālā enciklopēdija „Latvijas ļaudis”. Anna Žīgure. [skatīts 2011. g. 14. decembrī].

Pieejams: http://www.gramata21.lv/

Virtuālais muzejs Bišu dore. (Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhīva materiāli). [Skatīts 2011. g. 30. septembrī]. Pieejams: http://virmus.ri.lv/

Virtuālais sekretāru klubs. Viss par zīmuļiem. [skatīts 2011. g. 10. septembrī].

Pieejams: http://www.vsklubs.lv/

Zajecka V. Ziemas dārzu iespējas. [skatīts 2011. g. 25. jūnijā].

Pieejams: http://www.abc.lv/?id=paligekas&template=abc_raksts&article=ziemas_darzs

Zālīte M. Indriķa hronika. 1999. [skatīts 2011. g. 25. augustā].

Pieejams: www.marazalite.lv/

Zatlers V. Ceļa locītava. [skatīts 2011. g. 3. decembrī].

Pieejams: http://www.vesels.lv/

Ziņu aģentūra BNSSācies astronomiskais rudens. Publicēts 23.09.2011. [skatīts 2011. g. 21. septembrī].

Pieejams: http://zinas.nra.lv/

Zirnis E. Ērglis ligzdo atkal. Publicēts 01.04.2009. [skatīts 2011. g. 11. septembrī].

Pieejams: http://www.diena.lv/

Zveriem.lv. Balto zirgu noslēpums atklāts. [skatīts 2011. g. 10. jūlijā].

Pieejams: http://www.zveriem.lv/

Толковый словарь русского языка: B 4 m. / Пoд  рeд. Д. Н. Ушакова. T. 1. M., 1935; T. 2. M., 1938; T. 3. M., 1939; T. 4. M., 1940. [skatīts 2011. g. 28. septembrī]. Pieejams: http://ushakovdictionary.ru/