Ieteicamie avoti

TEORĒTISKĀS INFORMĀCIJAS IEGUVEI NODERĪGI AVOTI

Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011.

Apinis M. Dzimtās valodas un literatūras ietekmētājfaktori skolēnu vērtējumā. Domas, Nr. 3. Rīga: 1996, 28.–47. lpp.

Apinis M. Par valodas mācībprogrammu variantiem. Domas, Nr. 3. Rīga: 1996, 48.–60. lpp.

Apinis M. Cilvēks – valoda – cilvēks. Domas, Nr. 3. Rīga: 1996, 76.–88. lpp.

Ar mūsdienu acīm uz klasiskām lietām: saturs un metodika. Rakstu krājums. Rīga: LVA, 2011.

Augstkalns A. Darbu izlase. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009.

Baldunčiks J. Neparasts daudzskaitlis mūsdienu zinātnes un izglītības valodā. Latviešu valoda – robežu paplašināšana. Valsts valodas komisijas raksti. 1. sēj. Rīga: Valsts valodas komisija, 2005, 6.–12. lpp.

Baldunčiks J. Tulkotāja viltusdraugu problēma: no vārdiem pie darbiem. Valodas prakse – vērojumi un ieteikumi. 1. laid. Rīga: LU LVI, VVA, 2005, 56.–64. lpp.

Baldunčiks J. Vārdu zinātnetehnika un tehnoloģija lietojums mūsdienās. Valodas kvalitāte.

Valsts valodas komisijas raksti. 2. sēj. Rīga: LU LVI, VVA, 2006, 23.–33. lpp.

Baldunčiks J. Terminoloģiskie mutanti mūsdienu latviešu valodā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.Nr. 3. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 26.–37. lpp.

Baldunčiks J. Piezīmes uz ,,Latviešu etimoloģijas vārdnīcas” malām. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 12 (1). laid. Liepāja: LiePA, 2008, 7.–18. lpp.

Baldunčiks J. Oficiālās valodas interpretācijas Latgalē 20. gadsimta 20. gadu sākumā. Letonikas otrais kongress. Latgales sabiedrība attīstības lokos. Daugavpils: Saule, 2008, 11.–21. lpp.

Balode L. Kādus vārdus esam aizņēmušies no brāļiem lietuviešiem? Vārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga: Valsts valodas centrs, 1999, 436.–442. lpp.

Balode L. Ielu nosaukumi zem vēstures riteņiem. Valoda vēstures dzirnakmeņosAkad. J. Endzelīna 130. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003, 3.–11. lpp.

Balode L. Personvārdi Rīgas ielu nosaukumos. Tavs vārdadienu kalendārs 2005.–2007. gadam. Rīga: Nordik, 2004, 425.–435. lpp.

Balode L. Varas atspulgs Latvijas vietvārdos. Valodniecība. Latvistika. LU Raksti. 728. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 81.–91. lpp.

Balodis P. Latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija. Promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Rīga: 2008.

Balodis P. Faunas semantikas latviešu uzvārdi un to paralēles kaimiņtautu antroponīmikā. Onomastika mūsdienu zinātnes skatījumā. Akad. J. Endzelīna 131. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004, 7.–12. lpp.

Balodis P. Cilvēka ārējā izskata motivēti uzvārdi. Valodu kontakti un mijiedarbībaAkad. J. Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2005, 7.–11. lpp.

Balodis P. Faunas semantikas uzvārdi. Onomastica Lettica. 2. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2004, 37.–84. lpp.

Balodis P. Somugru cilmes personvārdi Latvijā. Vārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga: Valsts valodas centrs, 1999, 447.–450. lpp.

Balodis P. Antroponīmiskas izcelsmes uzvārdi Latvijā un kaimiņzemēs. Tavs vārdadienu kalendārs 2005.–2007. gadam. Rīga: Nordik, 2005, 450.–471. lpp.

Baltiņa M. Atvasinājumi ar –ums un to pārdaudzums. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 10. laid. Rīga: Liesma, 1974, 75.–79. lpp.

Baltiņa M. Par –enieks, –inieks un –nieksLatviešu valodas kultūras jautājumi. 20. laid. Rīga: Avots, 1984, 134.–139. lpp.

Bankava B. Eponīmu vārdnīca. Rīga: Madonas poligrāfists, 2007.

Bankavs A. Lakūnas latviešu valodā. Leksika: vēsturiskais un aktuālais. Akadēmiķa J. Endzelīna 128. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001, 9.–10. lpp.

Bankavs A. Abreviatūras 90. gadu leksikā. Linguistica Lettica. 1. laid. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1997, 7.–13. lpp.

Bankavs ALatviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga: Avots, 2003.

Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

Banks J. A. AnIntroductiontoMulticulturalEducation. Boston: Allyn and Bacon, 1995.

Barts R. „Rakstīt” – nepārejošs darbības vārds? Uz kurieni, literatūras teorija? Rīga: LU, 1995, 182.–183. lpp.

Beitiņa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse: lekciju kurss filoloģijas studentiem. Liepāja: LiePA, 2009.

Bergmane A., Blinkena A. Latviešu rakstības attīstība. Rīga: Zinātne, 1986.

Blese E. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie personu vārdi un uzvārdi (XIII–XVI gs.). Rīga: A. Gulbis, 1929.

Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Breidaks A. Darbu izlase. 1.–2. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.

Bula D. Dziedātājtauta: folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000.

Bula D. Mūsdienu folkloristika. Paradigmas maiņa. Rīga: Zinātne, 2011.

Bušmane B. Dradži, pākšņi, iešņava… Latviešu valodas kultūras jautājumi. 27. laid. Rīga: Avots, 1993, 92.–103. lpp.

Bušmane B. Piena vārdi. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.

Bušs O. Īpašvārdu semantika (interpretācijas mēģinājums). Valodas aktualitātes – 1984. Rīga: Zinātne, 1985, 49.–57. lpp.

Bušs O. Vēl dažas pārdomas par īpašvārdu semantiku. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 10. laid. Liepāja: LiePA, 2006, 30.–33. lpp.

Bušs O. Tautmīlis, Saulnesis, Žubīte jeb reti lietotie 20. gadsimta latviskie personvārdi. Vārdadienu kalendārs 2000.–2003. Rīga: Valsts valodas centrs, 1999, 464.–475. lpp.

Bušs O. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni.Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003.

Bušs O. No ģermānismiem līdz superlatīvam. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008.

Bušs O. Par slāvu cilmes personvārdiem mūsdienu latviešu antroponīmikā. Vārdadienu kalendārs 2000.–2003, Rīga: Valsts valodas centrs, 1999, 443.–446. lpp.

Bušs O., Hirša Dz. Etnonīmi un toponīmi kā ideoloģiskās cīņas ierocis. Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. Rīga: LZA, 2006, 130.–136. lpp.

Cekula Z. Daugavpils rajona Latgales daļas ciemu nosaukumu semantika. Valodas vienību semantika un tās izpētes aspekti. Akad. J. Endzelīna 129. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 15.–25. lpp.

Dāle P. Vērojumi un pārdomas par cilvēku un gara kultūru. Rīga: Uguns, 1994.

Druviete I. Valodas politika: pasaules pieredze Latvijai. Rīga: Latvijas Zinību biedrība, 1994.

Druviete I. Skatījums. Valoda, sabiedrība, politika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010.

Ēdelmane I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas institūts, 2003.

Ēdelmane I. Augu nosaukumu semantika. LPSR ZA Vēstis. A daļa. Rīga: LPSR ZA, 1986, Nr. 1, 85.–95. lpp.

Ēdelmane I. Asociācijas latviešu valodas augu nosaukumos. Linguistica Lettica. 3. laid. Rīga: LU LVI, 1998, 108.–116. lpp.

Freidenfelds I. Bērnu vairākvalodība kā laikmeta zīme. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā: RPIVA starptautiskas zinātniskas konferences materiāli. Rīga: ULMA, 2006, 139.–143. lpp.

Fāters H. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 2010.

Freidenfelds I., Zimule Ē. Vērtībizglītības un izglītības satura nacionālais komponents. Domas. Nr. 3. Rīga: 1996, 4.–27. lpp.

Freimane I. Latviešu valodas skaņu verbi. Rīga: LVU, 1983.

Freimane I. Vienkāršs teikums un tā paplašināšana. Rīga: LVU, 1985.

Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Freimane I. Trešā persona latviešu verbu sistēmā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.

Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas tautas dvēsele… Rīga: Mācību grāmata, 2008.

Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas standarta koncepcija. Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Liepāja: LiePA, 2001, 6.–18. lpp.

Gimbutiene M. Balti aizvēsturiskajos laikos. Etnoģenēze, materiālā kultūra un mitoloģija. Rīga: Zinātne, 1994.

Grigorjevs J. Latviešu valodas patskaņu sistēmas akustisks un auditīvs raksturojums. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008.

Grīsle R. Spēkildze. Populārvalodniecisku rakstu izlase. 1. daļa. Rīga: Antava, RLB Latviešu valodas attīstības kopa, 2005.

Grīsle R. Spēkildze. Populārzinātnisku un kultūrvēsturisku rakstu izlase. 2. daļa. Rīga: Antava, RLB Latviešu valodas attīstības kopa, 2007.

Grīsle R. Heterotonu vārdnīca un heterotonijas pētījumi. Rīga: Zinātne, 2008.

Gudavičius A. Etnolingvistika. Šauļi: Šaulių universitetas, 2000.

Hirša Dz. Koku, mežu un krūmu nosaukumi Sarkanmuižas (Ventas) vietvārdos. Onomastica Lettica. 1. laid. Rīga: Zinātne, 1990, 102.–148. lpp.

Hirša Dz. Jaunvārds kā sabiedrības lingvistiskās kompetences rādītājs jeb garainis, kas veicina vārīšanos. Linguistica Lettica. Nr. 15. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006, 236.–243. lpp.

Humbolts V. Izlase: fragmenti no valodnieka darbiem. Rīga: Zvaigzne, 1985.

Jansone I. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003.

Kalme V., Smiltniece G. Latviešu literārās valodas vārddarināšana un morfoloģija. Liepāja: LiePa, 2001.

Kalme V. Nelokāmās vārdšķiras latviešu literārajā valodā. Liepāja: LiePA, 2001.

Kalnača A. Morfēmika un morfonoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004.

Kalnača A. Lietvārda locījumu formu konkurence latviešu valodā. Linguistica Lettica. 10. laid. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 135.–150. lpp.

Kalnača A. Vienkāršo un salikto laika formu konkurence latviešu valodā. Baltu filoloģija, III. Rīga: LU, 1993, 16.–21. lpp.

Kalnača A. Laika kategorija latviešu gramatikās. Baltu filoloģija, IV. Rīga: LU, 1995, 72.–80. lpp.

Kalnača A. Darbības vārda veida un laika nozīmju mijiedarbība vienkāršās un saliktās tagadnes formās. Baltu filoloģijaV. Rīga: LU, 1996, 62.–65. lpp.

Kalnača A. Verba darāmās un ciešamās kārtas sinonīmija. Linguistica Lettica. Nr. 3. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1998, 155.–162. lpp.

Kalnača A. Lietvārdu locījumu formu paradigmātika latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 3. laid. Liepāja: LiePA, 1999, 81.–99. lpp.

Kalnača A. Formveidošanas līdzekļi mūsdienu latviešu valodā – tradīciju kritiska analīze. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 4. laid. Liepāja: LiePA, 2000, 90.–96. lpp.

Kalnača A. Dzimtes stilistiskās funkcijas latviešu sarunvalodā. Valodniecība. Latvistika. LU Raksti. 728. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 28.–34. lpp.

Kalve A. Kognitīvās zinātnes pienesums metaforas izziņai. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils: DU, 2008, 247.–259. lpp.

Kārkliņš J. Sintagmātikas un paradigmātikas attieksmju teikuma strukturālās tipoloģijas interpretācijā. Baltu valodas senāk un tagad. Rīga: Zinātne, 1985, 174.–186. lpp.

Karulis K. No kurienes šis Daugavas vārds? Onomastica Lettica. Rīga: LU LVI, 2004, 27.–32. lpp.

Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki. No klaušu laikiem līdz savai valstij. Rīga: RaKa, 2008.

Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. Rīga: Zinātne, 1980.

Kokare E. Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles. Rīga: Zinātne, 1988.

Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga: Mācību apgāds NT, 1999.

Kursīte J. Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga: Zinātne, 1999.

Kursīte J. Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga: Zinātne, 1996.

Kursīte J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb Novadu vārdene. Rīga: Madris, 2007.

Kursīte J. Tautlietu vārdene. Rīga: Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.

Kursīte J. Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rīga: Madris, 2009.

Kursīte J., Stafecka A. Latgaliešu valoda, literatūra, folklora. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2003.

Kurzemniece I. Žogu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008.

Kušķis J. Ģenitīveņu tipi. Valodas sistēma. Rīga: Latvijas Universitāte, 1976, 121.–147. lpp.

Kušķis J. Mūsu valoda. Rīga: RLB Latviešu valodas attīstības kopa, apgāds „Antava”, 2006.

Kvašīte R., Čepaitiene G., Župerka K. Metalingvistiskie valodas etiķetes komentāri. Linguistica Lettica. Nr. 5. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999, 186.–195. lpp.

Kvašīte R. Lietišķie teksti valodas kultūras skatījumā. Linguistica Lettica. Nr. 15. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2006, 85.–95. lpp.

Laime S. Velni, raganas, čūskas un blūdi Vārkavas purvu folklorā. Vārkava. Tradicionālā kultūra un mūsdienas. Rīga: Madris, 2008, 207.–221. lpp.

Laime S. Velna zārki Latvijā un to mitoloģiskais konteksts. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 13. laid. Liepāja: LiePA, 2008, 246.–258. lpp.

Laime S. Velns Latvijas mitoloģisko alu folklorā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 12. laid. Liepāja: LiePA, 2007, 313.–330. lpp.

Laiveniece D. Dzimtās valodas kā mācību priekšmeta misija mūsdienu latviešu skolā. Valoda zinātnē un izglītībā: Akadēmiķa J. Endzelīna 127. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: Latviešu valodas institūts, 2000, 46.–50. lpp.

Lakoff G. Metaphors We Live By. Chicago; London: University of Chicago Press, 2003.

Langacker R. W. Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. 2nd ed. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2002.

Language in Thinking: Selected Readings. Ed. Parveen Adams. Harmondsworth; Middlesex; England: Penguin Education, 1972.

Latviešu literārās valodas morfoloģiskās sistēmas attīstība. I, II daļa. Atb. red. K. Pokrotniece. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 2007.

Latviešu valodas dialektu atlants. Leksika. Bušmane B., Laumane B., Stafecka A. Zinātniskā vad. Laumane B. Rīga: Zinātne, 1999.

Latvijas zemju robežas 1000 gados. Sast. A. Caune. Rīga: Latvijas Vēstures institūts, 1999.

Laua A. Daži vērojumi semantikas izpētē latviešu frazeoloģijā. Baltu valodas senāk un tagad. Rīga: Zinātne, 1985, 234–240. lpp.

Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga: Zvaigzne, 1980.

Laua A. Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981.

Laua A. Latviešu valodas frazeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1992.

Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1973.

Laumane B. Zeme, jūra, zvejvietas. Rīga: Zinātne, 1996.

Laumane B. Smalki lija zelta lietus: dabas parādību nosaukumi latviešu valodā. Liepāja: LiePA, 2005.

Laumane B. Kāja un mārkāja: vārda lietojuma lauks. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2011.

Laumane B. Uzvārdu un vietvārdu liecības par iedzīvotājiem Lejaskurzemē. Mana novada valoda: Lejaskurzeme. Liepāja: LiePA, 2004, 212.–228. lpp.

Lauze L. Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. Liepāja: LiePA, 2004.

Lauze L. Apozīcijas realizācija latviešu sarunvalodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 4. laid. Liepāja: LiePA, 2000, 135.–142. lpp.

Lauze L. Dzimuma atšķirības uzrunas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 5. laid. Liepāja: LiePA, 2001, 286.–295. lpp.

Lauze L. Predikāta realizācija latviešu sarunvalodas sintaksē. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 2. laid. Liepāja: LiePA, 1998, 80.–90. lpp.

Lauze L. Runātāja komunikatīvā nodoma īstenošanas veidi latviešu sarunvalodā. Linguistica Lettica. Nr. 8. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001, 70.–77. lpp.

Lauze L. Sarunvalodas sintakses izpētes sociolingvistiskie aspekti. Linguistica Lettica, Nr. 5. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999, 196.–206. lpp.

Lauze L. Izpētes materiāla vākšana sociolingvistikā. Metodiski norādījumi. Liepāja, 2008.

Lauze L. Uzrunas lietojums radio. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 7. laid. Liepāja: LiePA, 2003, 341.–349. lpp.

Lauze L. Vecuma atšķirības uzrunas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 6. laid. Liepāja: LiePA, 2002, 434.–439. lpp.

Lauze L. Vides faktora loma latviešu valodas lietojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 9. laid. Liepāja: LiePA, 2005, 300.–307. lpp.

Leikuma L. Latgalīšu volūda 1. Intensīvā mācību kursa materiāli. Sanktpēterburga: Sanktpēterburgas Valsts universitāte, 2003. Pieejams: http://www.genling.nw.ru/

Leikuma. L. Gruomota školuotuojim. Lielvārde: Lielvārds, 1993. Pieejams: http://www.lu.lv/

Liepa D. Metaforu lietojums presē. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 14.–24. lpp.

Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LVA, 2011.

Ločmele G. Latviešu reklāmas valodas attīstības tendences: informācijas kompresija. Linguistica Lettica. Nr. 3. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1998, 210.–217. lpp.

Ločmele G. Latviešu reklāmas zemteksts. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 9. laid. Liepāja: LiePA, 2005, 321.–326. lpp.

Ločmele G. Valodas līdzekļu izvēle mūsdienu latviešu reklāmā. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi, Nr. 5. Rīga: SIA „Arona Baltic”, 2010, 16.–33. lpp.

Lokmane I. Paradigmas jēdziens sintaksē. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 6. laid. Liepāja: LiePA, 2002, 168.–174. lpp.

Lokmane I. Politikas valodas semantiskais aspekts. Valodniecība. Latvistika. LU Raksti 728. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 81.–91. lpp.

Lokmane I. Publicistikas valodas vieta funkcionālo paveidu un stilu sistēmā. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 5.–13. lpp.

Lokmane I. Teksta vienību tipoloģija. Baltu filoloģijaVII. Rīga: LU, 1997, 35.–53. lpp.

Lotmans J., Uspenskis B. Mīts – vārds – kultūra. Kultūra. Teksts. Zīme. Rīga: Elpa, 1993, 33.–40. lpp.

Lotmans J., Uspenskis B. Par kultūras semiotisko mehānismu. Kultūra. Teksts. Zīme. Rīga: Elpa, 1993, 41.–58. lpp.

Markus D. Zilbes intonācija latviešu valodas skaņu mācībā. Rīga: LU, 1993.

Markus D., Bērziņa I. Dzimtās valodas izjūta. Estētiskā audzināšana sākumskolā. LU zinātniskie raksti. Rīga: LU, 1991, 102.–108. lpp.

Markus D. Bērnu valodas emocionālais potenciāls. Estētiskā audzināšana sākumskolā. LU zinātniskie raksti. Rīga: LU, 1991, 92.–101. lpp.

Markus D. Bērna radošā valodnieciskā darbība. Sapere aude. RPIVA zinātniskie raksti. Rīga: Vārti, 199, 33.–37. lpp.

Markus D. Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga: Rasa ABC, 2003.

Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē. Rīga: Rasa ABC, 2006.

Markus D. Bērna valoda un vērtību pārdzīvojums. Valodniecība. Latvistika. LU Raksti. 728. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 92.–97. lpp.

Markus D., Raipulis J. Radošie malēnieši un viņu valoda. Rīga: Apgāds „LZA Vēstis”.

Mīlenbahs K. Darbu izlase.Sast. Druviete I. 1.–2. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 2011.

Moze M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. Liepāja: LiePA, 1997.

Muižniece L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga: Rasa ABC, 2002.

Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I, II. Red. Bergmane A., Grabis R., Lepika M., Sokols Ē. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1959, 1962.

Naciscione A. Phraseological Units in Discourse: Towards Applied Atylistics. Riga: Latvian Academy of Culture, 2001.

Nītiņa D. Valodniecības jautājumi. Rīga: RTU, 2007.

Nītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.

Nītiņa D. Valsts valodas kvalitāte. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.

Nītiņa D., Iļjinska L., Platonova M. Nozīme valodā: lingvistiskie un ekstralingvistiskie aspekti. Rīga: RTU, 2008.

Nītiņa D. Latviešu valodas morfoloģija (konspektīvs lokāmo vārdšķiru apskats). Mācību līdzeklis. Rīga: RTU, 2001.

Nītiņa D. Vārdšķiras un to konversija latviešu valodā. Latvijas ZA Vēstis. A daļa.Rīga: LPSR ZA, 1985, Nr. 1, 68.–76. lpp.

Nītiņa D. Ģenitīveņi (ģenitīvs kā nelokāma vārdšķira latviešu valodā). Latvijas ZA Vēstis. A daļa.Rīga: LPSR ZA, 1994, Nr. 3, 59.–62. lpp.

Nītiņa D. Daži profesionālās valodas pragmatiskas aspekti. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 7. laid. Liepāja: LiePA, 2003, 371.–376. lpp.

Nītiņa D. Lai vārds būtu nepieciešams. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 8. laid. Rīga: Liesma, 1972, 84.–88. lpp.

Nītiņa D. Valodas formu sistēma un estētiskā funkcija. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 6. laid. Liepāja: LiePA, 2002, 175.–180. lpp.

Nītiņa D. Vārdu izvēles pragmatika. Linguistica Lettica. Nr. 3. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1998, 195.–202. lpp.

Nītiņa D. Vārdu un vārdformu semantikas pragmatiskie aspekti. Linguistica Lettica. Nr. 8. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001. 78.–85. lpp.

Nītiņa, D., Veisbergs A. Valodas izmaiņas un kvalitāte. Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Rīga: Zinātne, 2007, 372.–401.lpp.

Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju. LR MK noteikumi Nr. 114, 2004. Pieejams: http://www.likumi.lv/

Okmane D. Priedēkļvārdu darināšanas aktualitātes. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 11. laid. Liepāja: LiePA, 2007, 208.–221. lpp.

Orlovska Ļ. Dažas inovācijas angļu un latviešu frazeoloģijā. Inovācijas dažādos valodas līmeņos. Rīga: LVU, 1975, 50.–63. lpp.

Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga: Zvaigzne, 1993.

Paegle Dz. Daži skaita izteikšanas varianti. Letonikas otrais kongress. Valodniecības raksti 1. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 158.‒163. lpp.

Paegle Dz. Latviešu literārās valodas morfoloģija. I daļa. Rīga: Zinātne, 2003.

Pakalns G. Priekšstati par mirušo pasauli latviešu bēru tautasdziesmās. Disertācijas kopsavilkums. Rīga: 1992.

Pakalns G. Par aizkapa pasaules lokalizācijas problēmu latviešu tautasdziesmās. LPSR ZA Vēstis. A daļa. Rīga: Nr. 10, 1986, 89.–98. lpp.

Pakalns G. Ceļa tēma latviešu bēru tautasdziesmās. Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Rīga: Zinātne, 1988, 91.–114. lpp.

Pakalns G. Mirušo pasaule rietumos – vai mīts par tautasdziesmu mitoloģiju? Grāmata. Rīga: 1991, Nr. 7/8, 60.–74. lpp.

Pakalns G. Vārds dvēsele “Latvju dainu” motīvos. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. Rīga: 1991, Nr. 9, 52.–64. lpp.

Pakalns G. Par Dieva namdurvīm tautasdziesmu mitoloģijā. Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais. Rīga: Zinātne, 1992, 92.–121. lpp.

Pokrotniece K. Teikuma sintaktiskā struktūra E.Virzas poēmā „Straumēni”. Savai valodai. Rīga: LZA Vēstis, 1997, 218.–229. lpp.

Polkovņikova S. Runas verbi oriģinālā un tulkojumā: funkcionāli stilistiskais aspekts. Humanitāro zinātņu vēstnesis. Nr. 12. Daugavpils: DU, 2007, 58.–69. lpp.

Polkovņikova S. Runas verbu ekvivalence oriģināltekstā un tulkojumā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 11. laid. Liepāja: LiePA, 2007, 378.–386. lpp.

Polkovņikova S. Runas verbi starptvalodiskā skatījumā. Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Nr. 17. Daugavpils: Saule, 2007, 192.–199. lpp.

Putniņa M., Timuška A. Sinoles izloksnes salīdzinājumu vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001.

Pūtele I. Profesiju nosaukumu darināšanas īpatnības latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 1. laid. Liepāja: LiePA, 1997, 88.–96. lpp.

Pūtele I. Galvenie profesiju nosaukumu modeļi latviešu valodā. Latvijas ZA Vēstis. A daļa. Rīga: LZA, 1997, Nr. 1/2, 159.–163. lpp.

Pūtele I. Tradicionālais un mainīgais profesiju nosaukumu darināšanā latviešu valodā. Savai valodai. Rīga: LZA Vēstis, 1997, 230.–239. lpp.

Riekstiņš E. Naturālo skaitļu nosaukumi pasaules tautu valodās. Rīga: Zinātne, 1989.

Rozenbergs J. Tautas un zemes latviešu tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2005.

Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.

Roze A. Krāsu nosaukumi: lingvistiskais aspekts latviešu valodā. Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai valodniecības zinātņu nozares latviešu sinhronās valodniecības apakšnozarē. Rīga: 2005.

Roze L. Pasaule vārdnīcas skatījumā. Rīga: Zinātne, 1982.

Rudzīte M. Darbi latviešu dialektoloģijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005.

Rudzīte M. Latviešu dialektoloģija. Rīga: LVI, 1964.

Rūķe-Draviņa V. ‘Hand’, ‘Arm’ and ‘Finger’ in Latvian and Svedish Phraseology: a Comparison. Proverbium Paratum I. Budapešta: 1980, 63.–81. lpp.

Saukāne I. Dažas okazionālu adjektīvu iezīmes. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 12. laid. Liepāja: LiePA, 2008, 269.–279. lpp.

Saukāne I. Preses tekstos lietoto individuālo darinājumu semantiskās grupas. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 11. laid. Liepāja, LiePA, 2007, 234.–241. lpp.

Siliņš K. Latviešu personvārdu cilme un attīstība. Latviešu personvārdu vārdnīca. Rīga: Zinātne, 1990, 10.–23. lpp.

Sīlis J. Vārds un tā atbilstības meklējumi citā kultūrā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 5. laid. Liepāja: LiePA, 2001, 398.–404. lpp.

Skujiņa V. Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: LVI, 2002.

Skujiņa V. Salikteņi G. Manceļa vārdnīcā „Lettus” un krājumā „Phraseologia Lettica”. Rīga: LVI, 2006.

Smiltniece G. Divdabju gradācija. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 88.‒92. lpp.

Soida E. Vārddarināšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.

Soida E. Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā. Rīga: LU, 1991. (atk. izd.)

Soida E. Adverbs un adverbēšanās mūsdienu latviešu valodā. Rīga: LVU, 1969.

Soida E. Forma un nozīme mūsdienu vārddarināšanas sistēmā. Vārddarināšanas problēmas. 5. A. Ozola diena. Zinātniskās konferences materiāli. Rīga: 1969, 43.–52. lpp.

Soida E. Vārddarināšanas analīzes principi mūsdienu valodniecībā un valodā. Latviešu valodas un literatūras problēmas. Rīga: Zvaigzne, 1970, 75.­–94. lpp.

Soida E. Ģenitīveņi. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 10. laid. Rīga: Liesma, 1974, 114.–128. lpp.

Soida E. Galotnes funkcijas latviešu valodā. LPSR ZA Vēstis. A. daļa. Rīga: LPSR ZA, 1976, Nr. 12, 103.–112. lpp.

Soida E. Galotnes derivatīvās funkcijas latviešu valodā. LPSR ZA Vēstis. A. daļa. Rīga: LPSR ZA, 1977, Nr. 2, 109.–121. lpp.

Stafecka A. Augu, koku un mežu nosaukumi Nautrānu vietvārdos. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 7. laid. Liepāja: LiepA, 2003, 93.–99. lpp.

Stafecka A. Ar dzīvnieku pasauli saistītā leksika Nautrānu vietvārdos. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 8. laid. Liepāja: LiePA, 2004, 211.–216. lpp.

Stafecka A. Trīs posmi latgaliešu rakstu valodas vēsturē. Latvijas ZA Vēstis. A. daļa. Rīga: LPSR ZA, 1991, Nr. 1, 45.–56. lpp.

Strautiņa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas fonētika, ortoepija un ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 2004.

Strautiņa V. Latviešu valodas grafēmika un ortogrāfija. Liepāja: LiePA, 1994.

Strelēvica–Ošiņa D. Kāpēc mēs gribam, lai valoda ir pareiza? Ieskats preskriptīvisma vēsturē, teorijā un praksē. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011.

Strods H. Latgales etnogrāfisko terminu skaidrojums. Rīga: LU, 1991.

Upelnieks K. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem. Rīga: 1938.

Urbanoviča I. Paronīmijas izpratne un paronīmu noteikšanas kritēriji. Valodniecība. Latvistika. LU Raksti. 728. sēj. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 110.–117. lpp.

Tīsiņa A. Krāsu nosaukumu salikteņu semantiskā struktūra latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 1. laid. Liepāja: LiePA, 1997, 174.–180. lpp.

Tīsiņa A. Okazionālie krāsu nosaukumu salikteņi latviešu valodā. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 2. laid. Liepāja: LiePA, 1998, 131.–138. lpp.

Tīsiņa A. Krāsu nosaukumu vārdkopas latviešu literārajā valodā. Linguistica Lettica. Nr. 4. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999, 37.–46. lpp.

Tīsiņa A. Salikto krāsu nosaukumu atveide latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās. Linguistica Lettica. Nr. 5. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 1999, 36.–47. lpp.

Tīsiņa A. Krāsu apzīmējumu kā apkārtējās vides elementu asociatīvo saikņu atspoguļojums. Linguistica Lettica. Nr. 8. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2001, 109.–118. lpp.

Tīsiņa A. Krāsu nosaukumi mūsdienu latviešu valodas skaidrojošajās vārdnīcās. Vārds un tā pētīšanas aspekti. 5. laid. Liepāja: LiePA, 2001, 470.–480. lpp.

Tīsiņa A. Krāsas Dainas Avotiņos dzejā. Linguistica Lettica. Nr. 10. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2002, 33.–39. lpp.

Tīsiņa A. Sarkanais Gundegas Repšes romānā „Sarkans”. Linguistica Lettica. Nr. 11. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2003, 66.–76. lpp.

Trumpa A. Adjektīvu semantiskā diferenciācija latviešu un lietuviešu valodā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2010.

Urbanoviča I. Īpašības vārda piedēkļu semantiskais paralēlums. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr. 2. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 59.–69. lpp.

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.

Valdmanis J. Sintakses vienības un to izpētes aspekti. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Rīga: LPSR ZA, 1985, Nr. 9, 67.–74. lpp.

Veidemane R. Adverbu loma telpas valodiskajā atspoguļošanā. Valodas aktualitātes – 83. Rīga: Zinātne, 1984, 117.–124. lpp.

Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. Lingvistiskā poētika. Rīga: Liesma, 1977.

Veisbergs A. Latvian Idioms. Rīga: LU, 1993.

Veisbergs A. Word-Formation in English and Latvian. Contrastive Analysis. Rīga: LU, 2001.

Veisbergs A. Īsinātās vārddarināšanas formas latviešu valodā. Linguistica Lettica. 1. laid. Rīga: Latviešu valodas institūts, 1997, 271.–282. lpp.

Whоrf B. Language, Thought and Reality. NewYork, 1956.

Wierzbicka A. Cross-Cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003.

Wierzbicka A. Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1999.

Wierzbicka A. Semantics: Primes and Universals. Oxfordl; New York: Oxford University Press, 1996.

Vitgenšteins L. Loģiski filosofiskais traktāts. Kentaurs XXI. Nr. 6. Rīga: Minerva, 1994, 110.–126. lpp.

Vitgenšteins L. Filosofiskie pētījumi. Rīga: Minerva, 1997.

Vītola I. Interpunkcijas stilistiskās funkcijas latviešu modernisma prozā. Doktora disertācijas kopsavilkums. Rīga: 1997.

Vulāne A. Ausekļa ieteiktie afiksālie kristāmvārdi. Valoda–2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils: DU, 2005, 95.–100. lpp.

Vulāne A. Sekundārie kristāmvārdi 1879. gada kalendārā. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. Daugavpils: DU, 2005, 51.–54. lpp.

Vulāne A. Latviešu tautasdziesmu loma bērna valodas ideāla veidošanā. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. II daļa. Rēzekne: RA, 2011, 430.–431. lpp.

Vulāne A. Interfikss mūsdienu latviešu valodā. Linguistica Lettica. Nr. 1Rīga: Latviešu valodas institūts, 1997, 283.–293. lpp.

Vulāne A. Morfēmika. Vārddarināšana. Latviešu valodas gramatika: koncepcija, prospekts, atsevišķu nodaļu pirmvarianti, diskusijas, materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2008, 70.–112. lpp.

Vulāne A. Deminutīvs bērna emocionālajā pieredzē. Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: Lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts. Bērnība. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2007, 79.–92. lpp.

Vulāne A. Bērnu izmantotie paņēmieni okazionālismu darināšanā. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. Zinātniski raksti. Rīga: ULMA, 2006, 522.–526. lpp.

Zemzare D. Par govju vārdiem latviešu valodā. Baltistica. VII (2). Viļņa: Mintis, 1971, 189.–199. lpp.

Zemzare D. Pirkstu nosaukumi latviešu valodā. Baltistica. VIII (1). Viļņa: Mintis, 1972, 63.–72. lpp.

Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). Rīga: ZAI, 1961.

REGULĀRIE RAKSTU KRĀJUMI UN ŽURNĀLI

Ad verba līberorum: Linguistics & Pedagogy & Psychology. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.

Baltu filoloģija. Latvijas Universitāte.

DU Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils Universitāte.

Latviešu valodas kultūras jautājumi. LZA Valodas un literatūras institūts. (1965.–1993. g.)

Linguistica Lettica. LZA Latviešu valodas institūts.

Onomastica Lettica. LZA Latviešu valodas institūts.

Sastatāmā un lietišķā valodniecība/ Contrastive and Applied Linguistics. Latvijas Universitāte.

Tagad. Latviešu valodas aģentūra.

Valoda. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils Universitāte.

Valoda un literatūra kultūras apritē. Latvijas Universitāte (līdz 2003. g.).

Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Latviešu valodas aģentūra.

Valodu apguve: problēmas un perspektīva. Liepājas Universitāte.

Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepājas Universitāte.

(LPSR) ZA Vēstis. Latvijas Zinātņu akadēmija.

INTERNETA RESURSI

Baltijas Starptautiskās kognitīvo zinātņu, loģikas un komunikācijas gadagrāmata: http://thebalticyearbook.org/

Latviešu valodas aģentūra: http://www.valoda.lv/

Latvijas vēsture internetā: http://www.historia.lv/

Latviešu valodas korpuss: http://www.korpuss.lv/

Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs: http://www.brivdabasmuzejs.lv/

Latviešu folkloras krātuve: http://www.lfk.lv/

Latvijas Nacionālā bibliotēka: http://www.lnb.lv/

Latvijas muzeju biedrība: http://www.muzeji.lv/

Latvju dainas: http://www.dainuskapis.lv/

Letonika: http://www.letonika.lv/

LU Humanitāro zinātņu fakultāte: www.hzf.lu.lv/

LU MII Mākslīgā intelekta laboratorijas mājas lapa: http://www.ailab.lv/

LZA Terminoloģijas komisijas mājas lapa: http://termini.lza.lv/

Valsts valodas komisijas mājas lapa: http://www.vvk.lv/

Valsts valodas centrs: http://www.ttc.lv/ 

Valsts valodas centra terminu datu bāze: http://www.vvc.gov.lv/

Vārdnīcas internetā: http://tezaurs.lv/

The World Atlas of Language Structures Online: http://wals.info/index/

Seno tekstu korpuss: http://www.korpuss.lv/senie/toc.jsp/

„Tildes” datorvārdnīca internetā: http://dictionary.tilde.lv/