Grāmatas

Laumane B. Kāja un mārkāja. Liepāja: Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts, 2011, 129 lpp.

„Benita Laumane studijā par vārda kājalietojumu latviešu valodā atklāj šī polisēmiskā vārda nozīmju sazarotību kā mūsdienu latviešu valodā, tā arī izloksnēs un valodas vēsturē.

Kājas izsenis ir bijušas spilgtas cilvēka raksturotājas no šūpuļa līdz kapam. Tā nodaļā Kādas ir kājas? lasām, ka baltas kājas ir jaunu puišu un meitu tikuma zīme, bet spilgtas emocijas atklāj vairāk par 150 frazeoloģismu ar vārdu kāja: no būt uz grūtām kājām, kas raksturo bērna gaidīšanas laiku, līdz ar vienu kāju kapā, kas tēlo vecu un nespēcīgu cilvēku.

Grāmatas nobeigumā lasāmasdivas plašākas studijas: par Dienvidrietumkurzemes frazeoloģisma iet uz lelles kāju lietojuma vēsturiskā un areālā skatījumā, kā arī par noslēpumainās mārkājas saikni ar sila ķirzaku.

Lai šī studija rosina pētniekus iedziļināties arī pārējo latviešu valodas pamatfonda vārdu lietojuma laukā!”

Dr. philol. Ieva Ozola

Laumane B. Kāja un mārkāja (2011).pdf

Laumane B. Smalki lija zelta lietus: Dabas parādību nosaukumi latviešu valodā I. Liepāja: LiePA, 2005, 414 lpp.

Šajā Benitas Laumanes grāmatā apkopots plašs un daudzveidīgs latviešu valodas leksikas materiāls − ar dabas parādībām un laikapstākļiem saistīti nosaukumi no latviešu 17.−21. gs. leksikogrāfiskajiem avotiem un mūsdienu izloksnēm.

Darbā ietverti gan autores pašas vākumi ilgākā laika posmā gar visu Latvijas piekrasti, gan LU Latviešu valodas institūta materiāli − apvidvārdi no izlokšņu vārdnīcu kartotēkām, Latviešu valodas dialektu atlanta un Eiropas valodu atlanta leksikas kartotēkas, izmantoti arī Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Humanitārās fakultātes studentu dialektoloģijas prakses darbi u.c. Vārdu lietojumi precizēti un izplatība papildināta ar dotumiem no latviešu folkloras − dainām, pasakām un ticējumiem.

Darbā iekļauti arī autores savulaik publicētie pētījumi par dabas parādību, piemēram, lāsteku, mākoņu, smalka lietus, vižņu, nosaukumiem latviešu valodā (pirmpublicējumi rediģēti un papildināti).

Lasītājam ir iespēja pārliecināties par leksikas bagātību latviešu valodā − raibajās sinonīmu rindās atrodami gan literārie nosaukumi (arī hidrometeoroloģijas termini),  gan apvidvārdi, cilmes ziņā mantoti, latviskas cilmes nosaukumi un aizguvumi, neitrāli un emocionāli iekrāsoti vārdi, poētismi, arhaismi un jaunvārdi.

Ar autores atļauju šeit publicējam grāmatas Smalki lija zelta lietus nodaļu Varavīksne (234.−253. lpp.).

Laumane B. Smalki lija zelta lietus. Varavīksne.pdf