Tradicionālā transkripcija

[gàisma]

 

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[ɡɑ͜ismɑ̆][g] – balsīgais troksnenis

[ai] – divskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[m] skanenis

[a] – īsais patskanis


Divzilbju vārds.gaissakne

-m- piedēklis

-a galotne

gaism– vārda celms

-maizskaņa
gais-m+ēn-a

gais-m+iz-tur-īg-s

gais-m+jut-īg-s

dien-as+gais-m-a

pus+gais-m-a

virs+gais-m-a


gais-m+mīl+is, gais-m+mīl+e
gaisma patstāvīgs vārds, lokāms vārds, lietvārds, sugas vārds, sieviešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, ceturtā deklinācija   

 

Vienskaitlinieks.

 

 

vsk.

dsk.

N.

gaism-a

(gaism-as)

Ģ.

gaism-as

(gaism-u)

D.

gaism-ai

(gaism-ām)

A.

gaism-u

(gaism-as)

I.

ar gaism-u

(ar gaism-ām)

L.

gaism-ā

(gaism-ās)

V.

gaism-a!

(gaism-as!)

 

Daudzskaitļa formu lieto reti.


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmets – Gaisma palīdz augā veidoties cukuram.

2) izteicēja daļaTā bija saules gaisma.

3) galvenais loceklisSpoža gaisma.

4) papildinātājs – Skolotāja izslēdza gaismu klasē.

5) apzīmētājsVeikalā pārdod gaismas ķermeņus telpu un ēku fasāžu apgaismojumam.

6) vietas apstāklisVārgajā gaismā varēja saskatīt mājas aprises.gaismas impulss, gaismas intensitāte, gaismas izplatīšanās, gaismas signāls, gaismas spilgtums, gaismas spožums


mēness gaisma, prožektora gaisma, saules gaisma, sērkociņa gaisma, skala gaisma, spuldzes gaisma, sveces gaisma, zvaigžņu gaisma


dabiskā gaisma, mākslīgā gaisma, spēcīga gaisma, spoža gaisma, vāja gaisma


atstarot gaismu, nostāties pret gaismu, pagriezties pret gaismugaisma, -as, s.; parasti vsk.

1. fizAr redzi uztveramo elektromagnētisko viļņu plūsma.

Gaismas ātrums – ātrums, ar kādu vakuumā izplatās elektromagnētiskie viļņi (300 000 kilometru sekundē).

Gaismas stiprums – fizikāls lielums, kas raksturo gaismas avota redzamās gaismas izstarojumu.

Gaismas laušana – gaismas izplatīšanās virziena maiņa, tai pārejot no kādas vides citā.

Gaismas gads astr. – garuma mērvienība attālums, ko gaisma noiet tropiskā gada laikā (aptuveni 9460 miljardus kilometru).

Infrasarkanā gaisma – infrasarkanie stari.

Ultravioletā gaisma – ultravioletie stari.

Baltā gaisma – gaisma, kuras spektrā nepārtrauktā secībā ir visu garumu viļņi.

Zodiakālā gaisma astr. – blāvs ķīļveida spīdums uz nakts debess fona.

2. Apgaismojums.

Gaismas koeficients – logu stiklu laukuma attiecība pret grīdas laukumu.

Gaismas raķete – raķete, kuru izmanto apvidus apgaismošanai.

Rampas gaisma – apgaismojums, ko rada rampā novietoti gaismas avoti.

// Ierīce, kas dod mākslīgu apgaismojumu.

Iedegt (arī aizdegt, uzdegt, ieslēgt, iegriezt, uzgriezt) gaismu – panākt, ka gaismas avots sāk izstarot gaismu.

Nodzēst (arī izslēgt, nogriezt) gaismu – panākt, ka gaismas avots beidz izstarot gaismu.

Gaisma iedegas (retāk aizdegas) – saka, ja gaismas avots sāk darboties.

Gaisma nodziest – saka, ja gaismas avots beidz izstarot gaismu.

Gaismas ķermenis – mākslīgās gaismas avots.

Dedzināt gaismu – panākt, ka (kas, parasti apgaismošanas ierīces) izstaro gaismu.

3. Vieta, no kuras izplatās apgaismojums. Apgaismota vieta, laukums, kur ir gaišs.

Ceļš iztecēja gaismā. Pa labi mežs atkāpās, apiedams līkumu ap plašu meža pļavu .. Brigadere 2, 22.

// ģen.: gaismas, adj. nozīmē Tāds, no kura izplatās apgaismojums, tāds, kas ir apgaismots (par vietu).

Stāvēt gaismas aplī.

Tikai pavardā sprakstēdami deg žagari un met gaismas plankumus uz istabas sienām. Kurcijs 1, 17.

4. Gaismēna.

Gaismas laukumi gleznā.

5. Cēlas, cildenas jūtas.

„Ritenim ir lampa, aizbraukšu kā pa dienu,” bezbēdīgi pasmējās Mirdza. Kas viņai nakts un tumsa, ja pašas sirds gaismas un drosmes pilna? Sakse 7, 198.

// Cēlu, cildenu jūtu izpausme (acīs, skatienā, sejā).

No acīm staro gaisma. Acīs iemirdzas gaisma.

Dzirkstīte: Un tev acīs, Ak, kāda tavās acīs gaisma atspīd! It kā no neredzamas saules. Aspazija 3, 360.

6. Tas, kas padara dzīvi labu, skaistu (piemēram, izglītība, zināšanas).

Gara gaisma – izglītība, zināšanas.

// Tas, kas ir pozitīvs (uzskatos, atziņās).

Jaunība tik īsa, baismīgi īss viss cilvēka mūžs, lai zinību gaisma apspīdētu kaut mazu stūrīti tajā tumsā, kas sedz pasauli un cilvēka prātu. Upīts XII, 42.

7. lok.: gaismā; parasti savienojumā ar apzīmētāju Nosacījums, kāds ņemams vērā, ko aplūkojot, vērtējot.

Jaunā dzīvība nedrīkstēja iet bojā. Šīs atziņas gaismā agrākie apsvērumi par grūtībām un pūlēm šķita neievērojami .. Skujiņš 3, 199.

// Attieksme, ar kādu kas tiek parādīts, attēlots. Veids, kādā ko parāda, attēlo.

Nostādīt sevi izdevīgā gaismā. Parādīt uzņēmuma darbu vislabākajā gaismā.

„Cilvēki mīl tenkot un visu iedomājas sliktā gaismā.” Lācis 1, 80.

Gaismas avots – ierīce, kas izstaro vai atstaro gaismu.

Gaismas avīze – informācijas iekārta, kurā tekstu veido ar elektriskajām spuldzēm.

Gaismas reklāma – reklāma, kuras attēlus un tekstu veido ar gaismas ķermeņiem.

Gaismas telegrāfs – optiskais telegrāfs.

Gaismas mikroskops – mikroskops, kurā izmanto gaismas starus.

Gaismas filtrs – filtrs, kas aiztur noteiktus gaismas starus.

Gaismas augi – augi, kas var augt tikai pilnā apgaismojumā.

Pie gaismas novec. – tad, kad ir dienas gaisma. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


gaisma  gaisma; gaismas avots – gaismys olūts 
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


gàisma demin. gàismĩna

mùms tã v¥cã kũc i caũra, pa visìm stùrìm spîd gàisma ìekšã. Ausma, saullēkta laiks; attiecīgais apgaismojums; dabiskais apgaismojums. jàtaĩsâs, kâ tìek a gàismu mãjã. dìeva gàismas neredzêt – būt ļoti noslogotam ar darbiem, pienākumiem u. tml. tâ bi ìekãriês a tiẽm daxbìm, ka dìeva gàismas vaĩ neredzẽja.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe I 1977 : 328]


gaisma – tumsa


Gaismas (biežāk saules) zaķītisatspulgs, ko veido spoža priekšmeta atstarots, parasti kustīgs, (saules) gaismas stars.


Ataust (arī uzaust) gaismasaka, ja kādam kas kļūst skaidrs, saprotams.


Ieraudzīt dienas gaismu (arī dienasgaismu) piedzimt. Tikt publicētam (par grāmatu, rakstu u. tml.).


Ieraudzīt saules gaismupiedzimt; atgūt brīvību.


Ieraudzīt skatuves (arī rampas) gaismu tikt iestudētam un izrādītam.


Nākt gaismā (retāk dienas gaismā, arī dienasgaismā) kļūt zināmam (parasti par ko slēptu).


(Iz)celt gaismā (retāk dienas gaismā, arī dienasgaismā) atklāt, (pa)darīt zināmu.


(Iz)vilkt gaismā (retāk dienas gaismā, arī dienasgaismā) sar. –  atmaskot.


Neredzēt (saules) gaismu (arī dienas gaismu, arī dienasgaismu) būt ļoti aizņemtam, nodarbinātam.


Acu gaismaredzes spēja. 
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv]


Iedegt zaļo gaismu (uguni) radīt labvēlīgus apstākļus; veicināt.


Kā acu gaisma saka, ja kas ir ļoti saudzējams, dārgs, nepieciešams. 
[Sagatavots pēc: LFV 1996 : 329–332]


Astronomijāzodiaka gaisma.


Muzeoloģijāaizsardzība pret gaismas iedarbību.


Fizikāatstarotā gaisma, baltā gaisma, dabiski polarizētā gaisma, dienas gaismas redze, gaismas aberācija, gaismas absorbcija, gaismas avots, gaismas dispersija, gaismas atstarošanās, gaismas konuss, gaismas filtrs, gaismas laušana, gaismas modulācija, gaismas vilnis.


Autotehnikāautomobiļa gaismas, gaismas signālierīce, tālās gaismas lukturis.


Hidrometeoroloģijādabiskā gaisma, gaismas klimats.


Radioelektronikādzeltenais gaismas filtrs, gaismas plankums.


Citi terminigaismēna, gaismas vairogs, gaismcaurlaidība, mākslīgā gaisma, gaismvirzība, saules gaisma.


Priekšvārdi Gaisma: latv. gaisma. Kalendārā iekļauts 1889. g., taču pirmo reizi reģistrēts Rīgā 1925. g., nav bijis populārs. 2011. g. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistrā – 35 Gaismas.

Gaismīte sk. Gaisma. Pirmo reizi vārds pierakstīts Vidzemē (Limbažu raj.) 20. gs. III c. 2011. g. reģistros Latvijā bijušas 2 Gaismītes.

Gaismon/a, -e sk. Gaisma. Kalendārā vārds iekļauts 1879. g., pirmo reizi fiksēts Rīgā 1930. g. 2011. g. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistros ir sastopama 1 Gaismona un 1 Gaismone.

Gaismonis sk. s. pv. Gaisma. Kalendārā vārds iekļauts 1925. g., pirmo reizi pierakstīts Rīgā 10. gs. I c. Pēc 2011. g. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, visā Latvijā ir 2 Gaismoņi.


Uzvārdi Gaisma; Gaismiņš, Gaismiņa.


gaisma, tās pašas cilmes vārdsgaišs, kam pamatā indoeiropiešu sakne ar nozīmi ‘gaišs, spīdīgs’. Gaisma ir atvasinājums no šā vārda paralēlformas gaiss (par formu sal. vēss vēsma) vai bijušā verba dziet ar senāko nozīmi ‘tapt gaišam, rasties gaismai’. Vārdam gaisma cilmes un nozīmes ziņā atbilst latv. apvidvārds gaisuma, arhaisms gaisuma ‘gaisma’ (ME I 588). Sal. arī liet. gaisras ‘ugunsgrēks, blāzma’.

Cilmes ziņā radniecīgs ir apvidvārds dziesna ‘(vakara, retāk rīta) blāzma’, kur skaidrāks sakars ar verbu dziet ‘tapt gaišam, rasties gaismai’.

Ir iespējams cilmes sakars starp gaisma un dziesma (sal. liet. arh. gaisma ‘dziedāšana’).
[Sagatavots pēc: Karulis I 1992 : 280]


angļu  light

baltkrievu  святло

čigānu  svétòs; dūd; švátlòma

franču  la lumière

grieķu  φως

igauņu  valgus

ivritā  אור

krievu  свет

latīņu  lūx

lietuviešu  šviesa

poļu  światło

somu  valo

ukraiņu  світло

vācu  das Licht

zviedru  ljusNestāvi gaismai priekšā, vai tavs tēvs stiklers? [LSP 1225 10844]


Gaisma atklāj tumsības noslēpumus. [LSP 556 6119]


Ko nedrīkst gaismā darīt, to nedari tumsā. [LSP 556 5298]


Slēp slēpdams, tak reiz gaismā nāks. [LSP 1552 40339]


Nelaid gaismā tādus vārdus, kas pašam nepatīk klausīties. [LSP 1626 1665]


Noslēptais vienmē nāk gaismā. [LSP 477 575]


Ko tu tumsā gaismu meklē. [LSP 1225 11266]


Raujas, ka ne gaismas neredz. [LSP 1784 125]


Ko tumsā dara, tas gaismā nāk. [LSP 1599 1416]


Ziemeļa gaismu latvieši tur par mirušu varoņu dvēselēm, un, šai gaismai parādoties, vēl tagad saka: „Re, kur kāvi kaujas.”Ik rītus viešņa pa istabu skraida. – Gaisma. [LTM 917, 3977]


Kas rāda visas lietas, pati tā nezinādama? – Gaisma. [LTM 375, 1424]


Kas skrien ātrāk par vēju? Gaisma. [LTM 454, 90]


No rīta puses sagšu auž. – Gaisma. [LTM 527, 35678]


Māte nav izaugusi,

Meita jau istabu slauka. – Gaisma un saule. [LTM 583, 466]


Balts kaķis logā lien. – Gaisma. [LTM 1730, 3095]Nāc, gaismiņa, lēni, lēni,

Aust’, rītiņu kavēdama,

Es bij’ ilgi gulējusi,

Rīta darbi nedarīti. [LD 6784-0]

 

Gaisma, gaisma, bāleliņi,

Seglojati kumeliņus,

Lai varam līdz dieniņu

Apjāt tautu novadiņu. [LD 25773-0]

 

Zaļa, zaļa gaisma aust,

Sidrabota saule lec;

Tautietim zaļi svārki,

Mūs’ māsiņa sidrabota. [LD 21568-4]


Vakars, Pusnakts un Gaisma

Reiz kādam valdniekam bijis milzum daudz ļaužu un neapzināmi daudz bagātības; tik vien trūcis viņam kā bērnu. Bet beidzot viņš ir to no Laimas izlūdzies, tā piešķīrusi tam meitiņu. Nu valdnieks bijis priecīgs un laimīgs. Viņš licis savai meitiņai īpaši lepnu zelta pili uzcelt un jauku dārzu apstādīt. Kādu dienu valdnieka meita, kad bijusi pieaugusi, staigājusi pa dārzu. Te piepeši uzbrucis liels tēviņš un nogremdējis pili un visu meitu. Valdnieks briesmīgi sapīcis par lielā tēviņa nedarbiem un apņēmies savus trīs stiprākos vīrus Vakaru, Pusnakti un Gaismu sūtīt gremdētājam uz ādu. Papriekš gājis Vakars ar tēviņu cīnīties, bet Vakars neticis tēviņam nemaz klāt, nevarējis lielos vārtus atdabūt. Tad gājis Pusnakts cīnīties, bet tas arī nevarējis vārtus atdabūt. Beidzot Gaisma taisījies ceļā. Viņš gājis lēniem soļiem, pārdomādams, kā vārtus atdabūt. Te neviļot saticis vecu vīru (tas bijis Dievs). Vīrs prasījis Gaismai, lai pateicot, uz kurieni gribot iet. Gaisma izstāstījis visu galu no gala. Nu vīrs pamācījis, lai trīsreiz sperot ar labo kāju pa vārtiem, tad atdabūšot vaļā. Gaisma tā darījis. Vārti atvērušies, un lielais tēviņš kritis Gaismai virsū; bet Gaisma nožņaudzis tēviņu. Tūdaļ pils pacēlusies ar visu valdnieka meitu.
[Sagatavots pēc: http://valoda.ailab.lv/]


– Dakter, man visu laiku liekas, ka esmu taurenītis…

– Tad jums ne pie manis – terapeita, bet gan pie psihiatra!

– Jā, es jau pie viņa arī gāju, bet mani pievilināja gaisma jūsu kabinetā!

 

Paziņojums lidmašīnā:

– Ja pasažieru vidū ir anesteziologs, pieejiet, lūdzu, pie 39. sēdvietas!

Pieceļas kāds vīrietis, pieiet pie minētās vietas un redz tur sēžam vīrieti un lasām žurnālu.

– Labdien, es esmu anesteziologs!

– Bet es esmu ķirurgs!

– Kolēģi, lūdzu, noregulējiet gaismu!Gaisma


Es tavā svētā mīlā

kā sēkla zemē krītu

un dīgstu pretim gaismai

ar katru jaunu rītu.

Tai gaismai, kuras mirdzu

nakts melnā nemazina.

Tai gaismai, kas ne ēnu,

ne gala kādreiz zina.

Tai gaismai, kas kā brīnums

iz dvēsles kāpj un ceļas.

Tai gaismai, no kā spēkus

pat saule un zvaigznes smeļas. [Bārda 1992 : 93]

 

 

Tunelī


Tumšs tunelis man šitā dzīve šķiet.

Es zinu – tur bij gaisma, kur viņš sākās.

Es zinu – tur būs gaisma, kur viņš beigsies.

Tik tagad vajaga pa smagu tumsu iet.

Nav gaismas vairāk, kā vien tā,

ar ko tu, mīļā, maziņā,

man ceļu pūlies apgaismot,

tev pašai līdzi sadegot.

Dod roku, draugs! Drīz ceļš būs blāzmaināks –

un gaisma mūžīgā mums pretim nāks! [Bārda 1992 : 144]

 

 

***

Svīst gaisma.

Laikam jau uzaust

ir grūti.

 

Rasa ir gaismas sviedri

uz lampām un rūtīm. [Zālīte 2003 : 67]

 

 

***

Kā mokās gaisma. Nevar uzaust.

Vēl stellēs elpo miglas plānais tills.

Ir rīts ikreiz no jauna jāizcīna.

Lai saule nakti spridzina kā mīna!

 

Vēl stellēs elpo miglas plānais tills,

Bet skatam veras jau,

un acis plešas brīnā,

un gaisma gāžas pāri laika slūžām.

Jā, mūžam zili,

jā, mūžam zili,

jā, mūžam. [Zālīte 2003 : 76]

 

 

***

Kad gaisma pamostas,

tā nogrūž tumsas segu nost

un izstiepusies tīksmi,

sāk darbus sadalīt,

un man tā iedod līksmi.

Mans darbs visgrūtākais

ir ticis šajā rītā.

Es lūdzu gaismu pārdomāt

un dot man darbu citu,

bet gaismai laika nav –

steidz katru mirkli zagt –

cik tad nu tālu nakts.

Ai, kāda saule! Kādas puķes zied!

Cik līksmi pa šo zemi iet!

Bet, kad man uzkliedz akmens skarbs:

– Ko priecājies! –

Es atbildu – tāds darbs. [Zālīte 2003 : 105]

 

 

Skaties uz gaismas pusi


Šī zeme tik daudz jau cietusi,

Tomēr visu nav izcietusi,

Bet, ja piedzimis esi, tad dzīvo un audz,

Un skaties uz gaismas pusi.

Un tici, ka tavām ābelēm

Vētra nenoraus plaukstošus zarus

Un tramīgais bišu strops, mierīgs un

                                                        kluss,

Ļaus paiet tev skrejai garām.

Un tici, ka viņa, ko mīlēsi tu,

Vienīgi tevī raudzīsies

Un tavu un viņas pilsētu

No kartes karš nenoslaucīs.

Un tici, ka tavu tautu

Vēstures izkapts saudzēs

Un vēl pēc gadu simteņiem

Šīs druvas kops viņas audzes.

Šī zeme tik daudz jau cietusi,

Tomēr visu nav izcietusi,

Bet, ja piedzimis esi, tad dzīvo un audz,

Un skaties uz gaismas pusi. [Elksne 2003 : 58]


Nu jā! Kā zibens met debess pušu, gaisma vien pazib! Tā tak debess gaisma – vai ne? Kas viņā skatoties topot akls. Bet tas nav taisnība! Es jau nez cik reizes esmu skatījies – gluži nekā! Tikai viņa par daudz spoža: nevar it nekā tālāk redzēt. Un tie?

– Ej nu ej, Janci, kas tev tādus niekus sastāstījis! – māsa smiedamās beidza. Zibens nav tak nemaz debesīs – viņš jau turpat vien mākoņos. [Valdis 1942 : 219]
Edvards Grūbe Gaisma.

 

Aija Zariņa Trompešu gaisma.

 

Inta Celmiņa Slīdošā gaisma.

 

Sandra Krastiņa Gaisma.


Vita Mālniece Gaismas un ēnu zīmējumi 4.

 

Lilija Dinere Gaisma.


Autore K. Sergejeva.

 

Autore K. Sergejeva.


Gaismas pils – Latvijas Nacionālā bibliotēka.Spēlfilma Gaisma tuneļa galā (1974). Režisors Aloizs Brenčs.

 

Spēlfilma Dīvainā mēnessgaisma (1987). Režisors Gunārs Cilinskis.


Īsmetrāžas dokumentālā filma Gaismas atgriešanās (1993). Režisore Dzintra Geka.


Īsmetrāžas dokumentālā filma Tālā gaisma (2001). Režisors Igors Varenieks.


Dokumentālā filma Gaismas lāse (2005). Režisors Zigurds Vidiņš.


Dokumentālā filma Gaismas ceļā (2010). Režisors Zigurds Vidiņš.


Īsmetrāžas spēlfilma Gaismas zīmes (2010). Režisore Ilze Kunga.


Dziesma Gaisma nāk. Guntara Rača vārdi, Ulda Marhilēviča mūzika, dzied Ance Krauze.


Dziesma Gaisma no tevis krīt. Viktora Kalniņa vārdi, Aigara Voitišķa mūzika, izpilda grupa „Lādezers”.


Dziesma Gaismas pils. Ausekļa vārdi, Jāzepa Vītola mūzika.


Dziesma Savāda vasara. Alfrēda Krūkļa vārdi, Raimonda Paula mūzika, dzied Viktors Lapčenoks.


Datorspēle Uzcel Gaismas pili. Tās galvenie varoņi ir modernizēti latviešu literatūras tēli un autori – Lāčplēsis, Princese, Rainis, Čaks un citi. Darbība notiek virtuālā Gaismas pilī – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkā.
[Sagatavots pēc: http://www.lnb.lv/]

 

Gaismas festivāls Staro Rīga notiek kopš 2008. gada. Pasākums parasti ilgst vairākas dienas, un tā norises laiks sakrīt ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinībām. Festivāls Staro Rīga ļauj pilsētas iedzīvotājiem un viesiem apskatīt unikālus gaismas mākslas objektus. Tikai dažus vakarus ielās, parkos, laukumos un uz īpaši izgaismotām namu fasādēm var baudīt dažādās tehnikās veidotus mākslas objektus un gaismu izrādes, ieraudzīt pazīstamas Rīgas pilsētas vietas jaunā gaismā.
[Sagatavots pēc: http://www.staro.lv/]

 

Gaisma” – latviešu katoļu žurnāls reliģijai un kultūrai. Iznāca no 1968. gada līdz 1996. gadam četras reizes gadā. 1996. gadā pievienots „Rīgas Kūrijas Vēstnesim”.
[Sagatavots pēc: Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca : http://letonika.lv/]

 

Gaismas ātrums – elektromagnētiskā viļņa izplatīšanās ātrums vakuumā, kura skaitliskā vērtība ir 299 792 458 (1,2) m/s. Gaismas ātrumu apzīmē ar c.