Tradicionālā transkripcija

[bikses]

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[biksĕs]


[b] – balsīgais troksnenis

[i] – īsais patskanis

[k] – nebalsīgais troksnenis

[s] – nebalsīgais troksnenis

[e] – īsais, šaurais patskanis

[s] – nebalsīgais troksnenis

Divzilbju vārds.biks- sakne, vārda celms

-es galotne
bikš+diben-s

bikš+kostīm-s

bikš-u+priekš-a

bikš-u+svārk-i

apakš+biks-es

jā-j-am+biks-es

peld+biks-es

treniņ+biks-es

uz-valk+biks-es

virs+biks-es

zeķ-u+biks-es


bikš+tur+i
bikses – patstāvīgs vārds, sieviešu dzimte, daudzskaitlis, nominatīvs, piektā deklinācija

Daudzskaitlinieks.

 

vsk. dsk.

N.

biks-es

Ģ.

bikš-u

D.

biks-ēm

A.

biks-es

I.

ar biks-ēm

L.

biks-ēs

V.

biks-es!


Teikumā var būt:

1) teikuma priekšmetsNovalkātās bikses vairs lāga nesildīja.

2) izteicēja daļaNeatņemama vīriešu uzvalka sastāvdaļa ir bikses.

3) galvenais loceklis Pēteris juta, ka kāds apģērba gabals slīd gar kājām uz leju. Bikses!

4) papildinātājs – Viņš pieturēja pusnošļukušās bikses ar roku.

5) vietas apstāklisJaunā aktrise, iekāpusi dīvaina piegriezuma biksēs, tēloja grūti nosakāma dzimuma puķubērnu.

6) apzīmētājsIztrūkusī bikšu poga gandrīz kļuva par iemeslu traģikomēdijai.bikšu atloki, bikšu dibens, bikšu kostīms, bikšu mode, bikšu piegrieztne, bikšu stara

džinsa bikses, galifē bikses, sieviešu bikses, slēpošanas bikses, sporta bikses

baltas bikses, garās bikses, īsās bikses, siltās bikses

gludināt bikses, uzvilkt bikses, valkāt biksesbikses, -šu, s.; tikai dsk.

1. Apģērba gabals ar divām garām vai īsām starām.

Viņam mugurā bija sūnu krekls un pelēkas bikses. Brodele 17, 88.

Pirmais jātnieku pāris bija ģērbies mednieku uzvalkos – garos stulmu zābakos, ādas biksēs .. Brigadere 3, 417.

Slapjums [rasā] tik vēss, ka netikās pat pieliekties un uzlocīt bikses. Upīts 4, 82.

2. Attiecīgs veļas gabals.

Zīda bikses. Pidžamas bikses.

Bikses sāk adīt no viena stilba. Zvaigzne 52, 6, 31.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


bikses – iuzys; bikšu dibens – obuli (tikai dsk.); bikses ar rāvējslēdzēju – iuzys ar sliedzi
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


bikses vĩri¡ši gãja a nâtnãm biks¡m ùn nâtnìm svàkìm. vĩri¡šìm bi nâtnas, trinĩtĩ aûstas pakulu bikses. mazìm [bērniem] jàu bi tâdas bikses jàšuj – pakaļa vaļã, kas ši¡m puõgâs. mazìm b¥rìm ne·viênàm nebi puõgãjamas bikses. galopeja bikses – galifē bikses. galopeja bikses a šuva [senāk]. viņi lika tâdas štrãbañtes pãri pa pl¥cìm.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe I 1977 : 169]

 

bikses biśiś, taga jàu ìerktùos biśiś nosòi pùišy. vaćì ed zahejùos biśiś sàtys aûstys nosòi. = ùzas. spòrińiś biśiś – īsās sporta bikses. ga`ipa biśiś – galifē bikses. strupùos biśiś – īsās apakšbikses. zahejùos garùos biśiś – garās apakšbikses.
[Sagatavots pēc: Reķēna I 1998 : 177]

 

lekt nuô biksēm laũkā būt nesavaldīgam (dusmās, satraukumā). v¥ceš lec nuô bikseh loũka. breîc up kratiŠ kulaks, kad meît bi iêlaîdes ax tâd palaîdnek.

lîks kâ bikšu (arī kahzuolu) ãķis ļoti līks (parasti par cilvēku). tas v¥ceš kuxpneks i lîks kâ bikš ãķs. koû kas krustas iêmetes, laĩkah nuô tuô i`go seîdešap.

dabūt pa biksēm – dabūt rājienu, sodu; dabūt pērienu, sitienus. t¥vah jâi¡t us skuõl. ta joû zip, kaz bûs – dabus pa bikseh.
[Sagatavots pēc: Ādamsons, Kagaine I 2000 : 459; 472; 151]

 

krupah līdz bikšu skruõti ļoti maza auguma. tas tâc vĩre`s – krupah lidz bikš skruõt.

uzskaîtīt pa biksēm – nopērt. puĩkah vaeg usskaîtit pa bikseh, laî nem¥tejas apaxt, palĩdz māteî kuô padarit.
[Sagatavots pēc: Ādamsons, Kagaine II 2000 : 338; 479]

 

bikses. 1. kâ kad bikses bûtu izskalùojis – saka par kādu stipri atšķaidītu dzērienu: vòi, vìņš toâdu [plānu] olu sažùr¥Šs, ka isskatâs toâ, ka tùr tik moz toâ lobuma, koâ kad tùr bikses bûtu isskolùoŠs!

2. kâ v¥cā Treja bikses – saka par ļoti lielu nekārtību: vi sajucis koâ vecà Treja (uzv.) bikses.

biksenes – demin. niev. no bikses. (šaurs) kâ biksenes – saka par kādu šauru, augumam pieguļošu apģērba gabalu (piem., svārkiem): toâdi šàuri koâ biksenes tìe brùncenes (demin. niev. no brùnči) tike.
[Sagatavots pēc: Putniņa, Timuška 2001 : 19–20]


bikses ūzas apv., stilbenes sar.


Dabūt pa biksēm vienk. – dabūt pērienu, sitienus.

Dot pa biksēm vienk. – sist, pērt.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Tekstilrūpniecībāatlokķūļa bikses, bērnu bikses, bikses ar ķīli, brīvas bikses, futbolista bikses, galifē bikses, īsās bikses, jātnieku bikses, mazbērnu bikses, pidžamas bikses, pieguļošas bikses, platās bikses, platgalu bikses, pusgarās bikses, sieviešu bikses, siltās bikses, skolēnu bikses, slēpošanas bikses, sporta bikses, šaurgalu bikses, taisnās bikses, tenisa bikses, vingrošanas bikses, vīriešu bikses, zābakiem pārlaistās bikses; bikšu apakšmala, bikšu audums, bikšu dibenkabata, bikšu gludināšanas prese, bikšu ieglude, bikšu krūšturkorsete, bezstilbu bikšu krūšturkorsete, garstilbu bikšu krūšturkorsete, bikšu mugurdaļa, bikšu priekšdaļa, bikšu pusdaļa, bikšu saudze, bikšu sēdvietas augstums.


UzvārdiBiksis, Bikse; Bikše; Biksāns, Biksāne; Bikšāns, Bikšāne.

 

VietvārdiBiksas, zemniekmāja; Biksas upe; Biksu mežs; Biksu pļava; Biksu duburs, dziļums upē; Biksītes kalns; Biksītis, pļava; Biksaiņi, zemniekmāja; Biksene, mežs, pļava; Biksenes, pļava; Biksiņi, zemniekmāja; Biksinieki, zemniekmāja; Bikšas, zemniekmāja; Bikši, zemniekmāja; Bikšu lāma, pļava; Bikšu Liels, pļava; Bikšu pļava; Bikšu rājums, pļava; Bikšu Stara, pļava; Bikšdīķis, pļava; Bikšupļava; Bikšaitis, zemniekmāja.


bikses, aizgūts vārds, aizguvums no vlv., afrī. büxe, bükse (vācu apv. buxe, zv. byxa, byxor), sākotnēji ‘āža ādas bikses’ (vlv. buck ‘āzis’). Aizguvums minēts 17. gs. vārdnīcās.
[Sagatavots pēc: Karulis I 1992 : 126]


angļu – trousers; pants

baltkrievu  штаны

čigānu – xolova

franču – pantalon

grieķu – παντελόνια

igauņu – püksid

krievu – брюки; штаны

latīņu – brācae

lietuviešu – kelnės

poļu – spodnie

somu – housut

ukraiņu – штани

vācu – die Hose

zviedru – byxorKādas bikses pašova, tādas i nosavu. [LSP 765 500]

Ne lāga bikšu nav kājās. [LSP 23 717]

Lai ir šķībs vai greizs, ka tik bikses kājās, ta vīrs ir labs. [LSP 1225 11147]

Ka nenovelk bikses. [LSP 1730 76773]

Kad nav tā, kā runāts, taisa bikses ciet un iet uz māju. [LSP 1730 59238]

Kur tu vakar biji – pats savās biksēs? [LSP 1730 57174]

Cik tu tāl bez biksēm tiksi. [LSP 116 10029]

Štrunts pa biksēm, kad tik pogas! [LSP 1386 889]

Naizīt ni bikšu, ni vestes. [LSP 744 109]

Cik bikšu kājās, tik arī mājā. [LSP 1376 4148]

Bez biksēm nevar ārā iet. [LSP 997 698]

Tas jau lielās, lai vai no biksēm lec ārā. [LSP 17 37 9]

Neuzloci bikses, kamēr neesi pie upes. [LSP 1225 19454]

Tas jau tā spēlē, ka vecas bikses plēstu. [LSP 929 59055]

Byutu biksies kuo vādarā. [LSP 1945 10231]

Nu, tev jau vairāk biksēs kā vēderā. [LSP 527 46149]

Kas bez bikšu, tas bez bēdām, kas ar biksēm, tas ar bēdām. [LSP 1573 979]

Kas bez biksēm, tas bez bēdām. [LSP 1515 873]

Pārdod bikses, nopērc sulaini. [LSP 1715 1281]


Ja bikses uzvelk netīšām uz kreiso pusi, tad piedzersies.

Ja bērns apģērbj bikses otrādi, tad tas dabūs pērienu.

Ja bikses krīt nost, gaidāma sausa vasara. Ja tas gadās vasarā, tad nākošā dienā būs sauss laiks.

Ja bikses krīt nost, tad būs siena laiks.

Kad bikses nokritušas, tad šļepa būs, vai arī meitas mīl.

Ja krīt bikses nost, tad cits ir bijis pie sievas.

Kod puišam kreit yuzys, vacīji ļauds runuoj, ka tū puišu meitys mīluoj.

Vīriešu bikses mazgājot, vajaga augšgalu nogriezt vispirms, citādi virs nemīlē.

Ja puika dabū pa sapņiem jaunas bikses, tad viņš dabūs pērienu par pakaļu.

Pa sapņiem bikses uzvilkt nozīmē pērienu dabūt.


Ik vasaras, ik vasaras,
Jānīšam bikses gaisa.
Nu atradu Jāņa bikses
Annai brunču ielāpos. [LD 20500-1]

Sprēdiet, meitas, ko sprēdiet,
Vilkam bikses nosprēdiet!
Vilkam bikses nodilušas,
Sila malu ložņājot. [LD 2360-3]

Lūkājies, Jāņa māte,
Kādi tavi Jāņa bērni:
Zili svārki, baltas bikses,
Pogas vien laistījās. [LD 32672-0]

Sieva, mana laba sieva
Bikšu šūt nemācēja;
Gan zināja palūkot,
Kas tai bikšu ķešiņā. [LD 35483-1]

Ziedi, ziedi, linu druva,
Zilajiem ziediņiem;
I kungiem vajadzēja
Linu bikšu kājiņā. [LD 28381-0]

Ko, puisīti, godājies?
Sen es tavu godu zinu:
Cūkas bikses apēdušas,
Pogas vien palikušas.
Ir tās pašas nepaliktu,
Ja uz mutes negulētu. [LD 20556-1]