Tradicionālā transkripcija

[bal̃c]

Starptautiskā fonētiskā transkripcija

[bɑlːʦ]


[b] – balsīgais troksnenis

[a] – īsais patskanis

[l] – skanenis

[c] – nebalsīgais troksnenis

Vienzilbes vārds.

Ortogramma – ts.balt-sakne, vārda celms

-sgalotne
balt+ābol-s

balt+alksn-is

balt+aps-e

balt+dadz-is

balt+egl-e

balt+ērkšķ-is

balt+gvard-s

balt+irb-e

balt+kriev-s, balt-kriev+iet-e

balt+kvēl-e

balt+las-is

balt+maiz-e

balt+metāl-s

balt+pulksten-īt-e

balt+raib-s

balt+sark-an-s

balt+sārt-s

balt+vāc-iet-is, balt+vāc-iet-e

balt+val-is

balt+vārp-ain-īb-a

balt+vīn-s

balt+zaļ-š

balt+zil-s

balt+ziv-s

meln+balt-s

papīr+balt-s

snieg+balt-s

sarkan+balt-s


balt+galv+is, balt+galv+e

balt+kakl+is, balt+kakl+e

balt+mat+is, balt+mat+e

balt+pier+is, balt+pier+e

balt+roc+is, balt+roc+e

balt+vēder+is, balt+vēder+e

balt+mat+ain-s, balt+mat+ain-a

balt+vēder+ain-s

snieg+balt+īt-e
baltspatstāvīgs vārds, lokāms vārds, īpašības vārds, kādības īpašības vārds, vīriešu dzimte, vienskaitlis, nominatīvs, pamata pakāpe, nenoteiktā galotne

 

NENOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

vsk. dsk. vsk. dsk.

N.

balt-s balt-i balt-a balt-as

Ģ.

balt-a balt-u balt-as balt-u

D.

balt-am balt-iem balt-ai balt-ām

A.

balt-u balt-us balt-u balt-as

I.

ar balt-u ar balt-iem ar balt-u ar balt-ām

L.

balt-ā balt-os balt-ā balt-ās

V.

 

NOTEIKTĀ GALOTNE

 

Vīriešu dzimte

Sieviešu dzimte

 

vsk. dsk. vsk. dsk.

N.

balt-ais balt-ie balt-ā balt-ās

Ģ.

balt-ā balt-o balt-ās balt-o

D.

balt-ajam balt-ajiem balt-ajai balt-ajām

A.

balt-o balt-os balt-o balt-ās

I.

ar balt-o ar balt-ajiem ar balt-o ar balt-ajām

L.

balt-ajā balt-ajos balt-ajā balt-ajās

V.

balt-o!
balt-ais!
balt-ie! balt-o!
balt-ā!
balt-ās!

 

PAKĀPES

  Pamata
pakāpe
Pārākā
pakāpe
Vispārākā
pakāpe
Vīriešu dzimte balt-s

balt-ais

balt-āk-s

balt-āk-ais

vis-balt-āk-ais

pats balt-āk-ais

balt-āk-ais

Sieviešu dzimte balt-a

balt-ā

balt-āk-a

balt-āk-ā

vis-balt-āk-ā

pati balt-āk-ā

balt-āk-ā


Teikumā var būt:

1) izteicēja daļa – Papīrs ir balts.

2) apzīmētājsBaltais nams vīdēja ceļa malā.balta bārda, baltas bikses, balta blūze, balta diena, balta dzija, balta galva, balta kafija, baltas kājas, balta kleita, balta krāsa, balts krekls, balta lapa, balta māja, balta maize, balti mākoņi, balts papīrs, balts piens, balts plīvurs, balta puķe, balta putra, baltas rokas, balta siena, baltas svītras, balta veļa

baltā akācija, baltais āboliņš, baltā cielava, baltā dāma, baltās dienas, baltā gaisma, baltā gaļa, baltā grāmata, baltais karogs, baltie milti, baltās naktis, baltais nams, baltie plankumi, baltā puve, baltā rase, baltais skārds, baltais stārķis, baltās sūnas, baltā tāfele, baltais tēvs, baltā vārna, baltais vīns, baltais zvirbulis

dzeltenīgi balts, pelēcīgi baltsbalts

1. Tāds, kam piemīt visgaišākā krāsa (kāda raksturīga, piem., pienam, sniegam).

Dzīvnieks ar baltu spalvu. Nokrāsot durvis baltas. Baltais zaķis. Baltais āboliņš, baltā akācija.

Balts kā sniegs (arī kā krīts, kā piens, kā kauls) – ļoti balts.

Balta maize – baltmaize.

Baltā rase – rase, kuras pārstāvjiem ir gaiša ādas krāsa.

Baltā puve – sēņu izraisīta slimība, kas bojā augus, pārklājot tos ar mīkstiem puves plankumiem.

Baltie milti – bīdelēti vai smalki malti kviešu milti.

Baltais karogs – padošanās zīme (karā).

2. Ļoti gaišs.

Balta diena – pilnīgi iestājusies diena; gaiša diena.

3. Sirms.

Vectēvam balta galva. Mati kļuvuši pilnīgi balti.

Balts kā ābele – ļoti sirms, pilnīgi baltu galvu.

4. Tīrs (parasti par apģērbu).

Uzvilkt sestdienā baltu veļu. Balti noberzts galds.

5. Neaprakstīts, neapzīmēts.

Balta papīra lapa.

6. dsk., v., lietv. nozīmē baltie Baltgvardi.

Balto armija.
[Sagatavots pēc: LVV 2006 : 156]


balts, -ais; s. -a, -ā

1. Tāds, kam ir, piemēram, sniega, piena krāsa. Pretstats: melns.

Balts kā sniegs (arī krīts, piens, kauls) – ļoti balts.

Balts kā drēbe (retāk dvielis) – ļoti bāls.

Baltā smadzeņu viela – nervu šūnu izaugumu veidojums zem smadzeņu garozas.

Viņai ir balta kleitiņa ar garu, melnu samta lenti ap kaklu. Brigadere 2, 451.

Debesīs kuģo mazi, balti mākoņi .. Zigmonte 2, 138.

pārn. Irbju vieglumā attek un pagaist naktī troksnis – tik viegls un balts. Brutāne 3, 65.

Baltie dzidrie, kas tev garšo, jau pēc pāra [pāris] dienām būs ēdami. Brodele 17, 152.

.. šeit sastopami ļoti pieticīgi augi, piemēram, baltā sūna .. Zinātne un Tehnika 70, 7, 22.

Pamest (arī pagriezt) baltas acis sar. – ļoti dusmīgi uzlūkot.

Skatīties baltām acīm sar. – skatīties ļoti dusmīgi.

„Trīne! Kādās darīšanās tu nāc?” bargi viņa [māte] jautā un paskatās baltām acīm. Brigadere 2, 148.

// Gaišs. Bezkrāsains.

Baltie asinsķermenīši – bezkrāsainās asiņu šūnas.

// Sirms, arī ļoti sirms.

Galva balta kā ābele – pavisam sirma galva.

Tēva galva ātri kļuva balta kā ziedošs ievu krūms. Fimbers 1, 451.

Un kapukalnā bērzi šalc: „Tavs vectēvs kādreiz apguļas te balts.” Sudrabkalns 1, 57.

Toreiz vēl bija dzīvs vecais Platums – līks vecis ar baltām ūsām. Dripe 2, 20.

2. Tīrs (parasti par apģērbu).

Pupiņa [Bungatiņam]: „Nomazgāsi muti un rokas .. Es apgādāšu siltu ūdeni un ziepes. Un balts krekls arī būs.” Blaumanis V, 294.

// pārn. Skaidrs, morāli tīrs.

.. Gars brīvus spārnus dzidrē cilā liegi; Tik balta dvēsle mirdz kā kalnu sniegi .. Rainis I, 143.

sal. Edgars [Kristīnei]: „Tu esi tāda kā balta vien, pret tevi jūtos tāds novārtījies ..” Blaumanis V, 212.

3. Ar gaišu ādas krāsu (kā rases pazīmi).

// lietv. nozīmē: baltais, -ā, v.; baltā, -ās, s.; sar. Cilvēks, kam ir šāda rases pazīme, šīs rases piederīgais.

4. parasti dsk.; lietv. nozīmē: baltie, -o, v. Kontrrevolucionāri, baltgvardi.

Balto karaspēks.

Balta diena saka, ja ir kļuvis pavisam gaišs, ja ir iestājusies diena.

Baltās vārsmas literat.vārsmas bez atskaņām (vārsmošanas sistēmās, kur lieto atskaņas).

Baltās ogles poēt. hidroenerģija.

Baltā biļete sar. apliecība par atbrīvošanu no karadienesta.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


bal̃ts (li. báltas),

1) weiss: baltais ābuoliņš, der Weissklee (Trifolium repens). Baltā jūŗa, das Baltische Meer. baltie braki od. ziedi, weisser Fluss. vēl mute balta ar mātes pienu BW. 16317. vēl jau tev balts aiz lūpas, du bist noch ein Milchbart. balti mati, weisses, blondes Haar, aber auch greises H. (= sirmi): mati balti kā ābeļu ziedi Aps. II, 46. baltā svētdiena, „weisser” Sonntag, der erste nach Ostern. balts drīz nuovazājas. kur mlnas namdurvis, tur baltas meitas! ne balts, ne mlns, ne cpts, ne vārīts. nesacīja ne balta, ne mlna. viņam nuoskrēja balts gar acīm, es wurde ihm grün und blau vor den Augen. baltām acīm glūnēt, skatīties, mit grimmigen Blicken lauern, sehen, sodass das Weisse des Auges zu sehen ist: ar baltām acīm mēs drāzāmies tālāk Vēr. II, 72. baltu vien spļauj, er ist in grösster, schäumender Wut. viņš vai baltu spļāva MWM. VII, 884. baltais, Gott: atsacīties nuo baltā un palikt visu mūžu pie mlnā (beim Teufel) Etn. I, 107. baltie, die Weissen, d.h. Menschen kaukasischer Rasse. Vergleiche: balts kā drēbe, kā vilnas rkulis, kā kauls, kā piena puika, kā jūŗas putas, kā sniegs, kā muižnieks od. vācietis: nu bij balta kā muižniece (Var.: vāciete) BW. 13297,7. sniega baltas villainītes 18516. Ironisch: balts kā speltes iekšpuse;

2) weiss, sauber, rein: apvilkt baltu krklu. nuomazgāt baltu muti. balta gāju siena kastu, balta ganu pavadītu Ltd. 1223;

3) rein, frei von fremdartiger Beimischung, lauter, bloss: tīri, balti mli, lauter Lüge; skriet par baltu velti, ganz umsonst; un tīri kā par baltu brīnumu bija gadījies Aps. VII, 4;

4) hell, heiter, wolkenlos: vakar bija balta diena BW. 2691. saulīt(e) balta tcdama Ltd. 1939; saulīt(e) balta nuoiedama BW. 4384; šai baltā saulītē, in dieser Welt 12798; 27565. Fig.: baltas dienas, vom Unglück nicht getrübte, glückliche Tage. vēl šuo baltu dienu, noch heutigen Tages; līdz šuo baltu dien(u), bis auf den heutigen Tag; cauru, baltu dienu, nakti strādāt, den ganzen Tag, die ganze Nacht arbeiten AP.; cauru, baltu gabalu brēkt, ohne Aufhören schreien Mag. III, 1, 108, U.;

5) lieb, gut, wert [ähnlich gebraucht man auch li. báltas und bulg. u. russ. бњлъ, s. Lit. Mitt III, 515]: ai, baltā māmuliņa! mani balti bāleliņi aiz kalniņa klausījās BW. 463. vai, māsiņa, mīļa, balta. pasaulīte mīļa, balta; ai, saulīte, mīļa, balta Ar. 221;

6) blank, a) vom Silbergelde: neduošu pūriņu bez balta dāldeŗa BW. 16657. tvs man deva baltu naudu 12392. sudraba rubuļi saukti par baltiem jeb cietiem Etn. IV, 150; b) (vom Metall überhaupt) hell, glänzend, blank: baltus piešus Ltd. 2372; balts zuobns, blankes, gezücktes Schwert;

7) blass, falb: jau brziem baltas lapas BW.14137; nuo kāpuostiem baltās lapas lasīt, die falben, verwelkten Blätter vom Kohl ablesen Etn. IV, 75; balta gaisma aust BW.816;

8) weissglühend: balta dzelzs, glühendes Eisen; nuodedzināt dzelzi baltu; auch: balts ķieģelis, ein eben nur rötlicher Ziegel U.;

9) weiss zufolge der Menge, der Fülle, reichlich: baltas asaras raudāt, helle Tränen weinen. tam baltas asaras aumaļām plūda Laut. balts ūdens vien nāk zemē, es kommt ganz weiss vom Himmel herab, es regnet in Strömen.

[Altes Verbaladjektiv zu *balt; vgl. bãls.]
[Sagatavots pēc: ME I : 258–259]


balts, -a – bolts, -a; boltons, -a; darīt baltu – boltynuot; balynuot
[Sagatavots pēc: http://vuordineica.lv/]


bàlts,1. kâ baltiem cimdiem. 2. kâ baltā ķēve pēc kumeļa.
[Sagatavots pēc: Putniņa, Timuška 2001 : 14–15]

 

balts, a adj. bal̃c, -ta 1. – meitas nāca a baltim špicaiņim priekšautim un baltām blūzēm. čigānietes [puķes] i trīsējādas: rozā, sarkanas un baltas. baltus zobus rādīt, arī ar baltim zuobim nākt virsū. ar baltām acīm skatīties. gāzt baltu. mells uz balta.

2. Tāds, kas ir ar ļoti gaišiem vai baltiem ziediem, lapām, augļiem (par augu, atšķirībā no šī auga citām šķirnēm, sugām). baltie karpeļi. viņi jau grūtāk ieaudzināt, tie baltie cerīni.

3. Tāds, kas kļuvis ļoti gaišs attīstoties vai saules, sala, ūdens iedarbībā (par augiem). rudzi a i balti, drīz būs pļaujami. zālīte galīgi balta nuobālēsi, apsalusi. cituos mākuos [lini] mirka balti, cituos pelēki. // Tāds, kas nosirmojis tā, ka kļuvis gandrīz balts. nau jau nekāda jaunā, mati jau balti.

4. Nekrāsots. dažām bi nuo baltim dēļim sasisti [zārki]. a kažaucīnim baltim vie gāja, bez drēbes.

5. Tīrs. veļu vaiga mazgāt vecā mēnesī, ta balta tiekot. es vienā nuomazgāju spaiņus, man bi balti.

6. Tāds, kas ir ļoti lielā daudzumā, koncentrētā veidā. ui, cik sāļas [sēnes], ugunīgas! es tīri baltā sālī iemetu.

7. m., vsk., ar not. gal., subst. noz. Degvīns. ak tu traki, viņa a tā gāž iekšā baltuo. baltie darbi.
[Sagatavots pēc: Kagaine, Raģe I 1977 : 151–152]


balts – gaišs, mīļš, sirms, tīrs


balts – melns


Baltas asaras raudāt ļoti stipri raudāt.

Balti meli skaidri jūtami meli.

Balta patiesība neapšaubāma patiesība.

Balta skaudība ļoti liela skaudība.

Baltais zvirbulis neparasts cilvēks, kas atšķiras no pārējiem.

Baltas dienas laimīgas dienas.

Līdz šai baltai dienai līdz šodienai, līdz šim laikam.

Šo baltu (retāk balto) dienu tagadējos laikos, mūsdienās.

Melns uz balta ļoti skaidri, nepārprotami (izteikts, uzrakstīts, parādīts).

Balta (arī dzīva) nauda sar. ļoti daudz naudas.

Nomazgāt baltu sar. – attaisnot, panākt, ka attaisno.

(Ar) baltiem diegiem šūts (retāk sadiegts) sar. saka par ko nepārliecinošu, neticamu.

Baltu gāž sar. saka, ja stipri līst.

Spļaut baltu sar. būt ļoti dusmīgam.

No baltās ķēves trešā (arī piektā, septītā, devītā) augumā vienk. – ļoti tālā radniecībā.

Skatīties (ar) baltām acīm skatīties naidīgi, dusmīgi.

Pataisīt baltu par melnu; arī pataisīt melnu par baltuapgalvot vai censties pierādīt gluži pretējo, nekā patiesībā ir.

Vēl šo baltu dienuvēl tagad.
[Sagatavots pēc: http://www.tezaurs.lv/llvv/]


Atšķirt baltu no melna (melnu no balta) atšķirt pozitīvo no negatīvā; slikts.

Pataisīt baltu par melnu apgalvot ko gluži pretēju patiesībai, ko pozitīvu vērtēt negatīvi.
[Sagatavots pēc: LFV 2000 : 121–122]


Tekstilrūpniecībābaltie raksti.

 

Astronomijā baltais punduris.

 

Informācijas tehnoloģijābaltā grāmata, baltā tāfele, baltās lapas, papīrbalts displejs, papīrbalts monitors.

 

Pārtikas rūpniecībābaltais vīns.

 

Botānikā baltais āmulis, baltais jeb bišu amoliņš, baltā mušmire, baltās madaras, baltās sniegpulkstenītes, baltās sūnas jeb sfagni, baltās vizbulītes.

 

Zooloģijā baltais stārķis, baltais zaķis, baltā cielava, baltmugurdzenis, baltpieres zosis, baltspārnu zīriņš, baltvaigu zosis.


UzvārdiBalts, Balta; Baltacis, Baltace; Baltačs, Baltača; Baltais, Baltā; Baltaisbrencis, Baltaisbrence; Baltaiskalns, Baltaiskalna; Baltaisvilks, Baltaisvilka; Baltakmens, Baltakmene; Baltaraģis, Baltaraģe; Baltausis, Baltause; Baltaiszaķis, Baltaiszaķe; Baltābols, Baltābola; Baltāns, Baltāne; Baltbārdis, Baltbārde; Baltbārzdis, Baltbārzde; Baltcers, Baltcere; Baltekauls, Baltekaula; Balteņš, Balteņa; Baltgailis, Baltgaile; Baltgalvis, Baltgalve; Baltins, Baltina; Baltiņš, Baltiņa; Baltkāja; Baltkājis, Baltkāje; Baltkalns, Baltkalne; Baltmaķis, Baltmaķe; Baltmanis, Baltmane; Baltmuguris, Baltmugure; Baltpurviņš, Baltpurviņa; Baltputnis, Baltputne; Baltvilks, Baltvilka.

VietvārdiBaltsēklis, sala Salaspils pagastā; Bolts [o], ezers Krāslavas pagastā; Baltači, apdzīvota vieta Kalupes pagastā; Baltais Dūkstigals, apdzīvota vieta Rēzeknes novadā; Baltāmuiža, apdzīvota vieta Tukuma novadā; Baltezers, lauku ciemats Ādažu pagastā; Baltica, apdzīvota vieta Krāslavas novadā; Baltina, apdzīvota vieta Rēzeknes novadā; Baltinava, lauku ciemats Balvu novadā; Baltiņi, apdzīvota vieta Krāslavas novadā, Madonas novadā, Rēzeknes novadā; Baltmuiža, apdzīvota vieta Eglaines pagastā, Kalupes pagastā; Baltā pils, pils Baldonē.

ErgonīmiBaltā māja, viesu nams.


balts; lš. báltas, narev. bałtas ‘t. p.’ Verba *balt (3. pers. tag. *balst, pag. *bala; lš. bálti) ‘kļūt baltam, bālēt’ adjektīvs, resp., pag. pas. divd. Pamatā ide. *bhel– ‘spīdīgs, balts’; skaņumijā *bhol– > b. *bal-, no kā *bal-ti > la. *balt; ar saknes patskaņa stiepumu *bālt (no formas ar nozīmi tag. bālstu, pag. bālu).

Vairākās ide. valodās ar balt- darināti ūdeņu un mitru vietu, sevišķi purvu un mitru pļavu, nosaukumi (gaišā atspīduma dēļ; iespējams pat, ka šis ūdeņu gaišais atspīdums ir ide. saknes *bhelsemantikas pamats). Sal. illīr. *balta ‘purvs’, alb. baltë ‘dūņas, zeme, purvs, māls’, psl. *bolto ‘purvs, ezers’ > ssl. blato ‘ezers’, kr. болóто ‘purvs’, apv. ‘peļķe, ezers’, č. bláto ‘dubļi’, dsk. ‘purvs, muklājs’, p. bloto ‘dubļi, purvs, muklājs’. Līdzīgas nozīmes lietvārds bijis arī baltu valodās; sal. pr. vietv. Namuynbalt (purvs).

Folklorā izveidojies adj. balts nozīmes pārnesums ‘labs, mīļš’: „Mana balta māmuliņa (var.: mīļa māmuļiņa)” un ‘skaists’: „Rīga! Rīga! balta! balta! Kas to baltu balināj’: Vidzemnieku rudzi, mieži, Tie to baltu balināj’”.

Paralēli formai balts bijis arī tās pašas cilmes adj. *balks ‘balts’, kas saglabājies vietvārdos, piem., Balkas (Lugažos), Balkaiši (Briņķos), Balčas (Kuldīgā).
[Sagatavots pēc: Karulis I 1992 : 104]


Šķirklis no M. Fasmera vārdnīcas

бе́лый, бел, бела́, бело́, укр. бíлий, ст.-слав. бѣлъ, болг. бял, сербохорв. би̏о, биjу̀ела, словен. bė̂ɫ, чеш. bílý, польск. biaɫy, в.-луж., н.-луж. běɫy.

Исконнородственно др.-инд. bhālam блеск, bhāti светит, сияет, греч. πεφήσεται явится (от φαίνω из *φάνι̯ω), πέφη ̇ἐφάνη (Гесихий), лит. boiúoti отливать белым, белеть, лтш. bãls бледный, блеклый, лит. balas белый, греч. φαλός ̇ λευκός (Гесихий), φάλιος светлый, белый, кимр. bal белолицый, алб. ballë „лоб, др.-исл. báI огонь, далее лит. balà болото, báltas белый.
[Фасмеp 1 1967 : 149]

 

Šķirklis no V. Dāla vārdnīcas

бе́лый, о цвете, масти, краске: бесцветный, противный черному. || В сравнительном смысле, светлый, бледный. Белое вино, белое пиво, мед, сливы; белое лицо, белый хлеб, называются так для отличия от красного (вина, меда), черного (пива, слив, хлеба), зеленого (вина хлебного) и пр. || Чистый, незамаранный, незапятнанный. Белый платок, рубашка; белая бумага, белый пол. Рубаха черна́, да совесть бе́ла. Выдь на крыльцо, покажи свое белое лицо. Рука руку моет, и обе белы живут. Что кому за дело, что жена моя не бе́ла, я и сам нехорош. Белые ручки чужие труды любят. Говорит бело́, а делает черно́. Белоручка, чистоплюйка, да умом подошел (или обносился). Бел лицом, да худ отцом. Бел как лунь, как плат (полотно, скатерть, полотенце), как стена, как снег. Белее снега. Тогда сиротке и праздник, когда белую рубаху дадут. Черные ризы не спасут, белые (пестрые) не погубят. Белая деньга про черный день. Рыло (одежа) черно, да совесть бела́. Белое венчальное, черное печальное. Свет бел, да люди черны́. Черная коровка дает белое молочко. Белое ест, черное роняет? лучина горит. Кто смел, тот и бел. Всякому свое и немыто бело. Из черного не сделаешь белого. Моя роденька личиком беле́нька. Родился сын, как белый сыр. Мыло серо, да моет бело. Рубашка беле́нька, да душа чернее́нька. Черных кобелей набело перемывать. Молоде́нька, зубки беле́ньки. || Стар. белый или обе́льный, свободный от подати; белая земля, белое место доныне называется земля церковная; белые крестьяне, свободные от всех податей и повинностей, беломестцы, бело́поместцы, белосо́шные(?). Обельные крестьяне есть в Олонецкой губернии, пожалованные за услуги царице Марфе Иоанновне; а белопа́шцы, в Костромской, потомки Сусанина. Народ называет белым: веру свою, царя и отечество. На белой Руси́ не без добрых людей. Кроме Великой, Малой и Новой Руси, остальная, т. е. западная часть ее разделяется на Белую (Могилев, Витебск, Минск), Черную (Гродно, Ковна) и Червонную (Волынь, Подол). Белоторго́вый, стар. краснорядец, торгующий панским товаром. Белый свет, , вольный свет, открытый мир, свобода на все четыре сто́роны; весь свет, мир, вся земля наша и все люди. Белсве́тный, набелсветный, все что есть на целом или на белом свете. Согнать с бела-света. Без правды жить – с бела-света бежать. Черного кобеля не вымоешь добела. Не роди мати на белый свет. Дружка́ нет: не мил и белый свет. Выйду погулять, на белый свет позевать. Деньга про белый день, деньга про красный день, да деньга про черный день. Бел снег, да не вкусен; черен мак, да бояре едят. Черное к белому не пристанет. Белое духовенство, не монашествующее, которое именуется черным. Белая барыня, петерб. приветливое обращение продавцов, разносчиков к покупательницам. Белый день, весь день, целый день, Божий день. Белый лист, белая бумага, чистая, неисписанная. Белый лес орл. калужск. Бере́зник, березняк; а вообще; береза, осина, граб, бук, липа. Белый бук, белый дуб, виды этих дерев. Белый цвет, иванов цвет, растение Leucanthemum vulgare. Белый гриб, иногда называют так: боровики, березовики и собственно белые грибы, лучшие из всех наших грибов, но большею частью разумеют одни последние. Белая капуста, твердые и чистые кочни обыкновенной капусты, с которых сняты наружные листья, составляющие серую капусту. Белый товар, сапожный, некрашеный товар, дубленого цвета. Белая рыба или бельчу́г м. камч. род сельди, рунной, стайной рыбы; вообще же местами называют так всякую мелкую, чешуйчатую рыбу, отличая ее от черной (крупной чешуйчатой) и красной (белуга, осетр, шип, севрюга, стерлядь). Белоры́бица, белая рыбица, рыба из рода лососей, Salmo leucichtys. Белое оружие, холодное, рукопашное, острое, не огневое: сабля, штык, копье, кинжал. Белые штаны (воен. красные), чин генерала. Белый порох, употребляемый для стрельных колпачков, а не для зарядов, гремучая ртуть и др. составы. Белый рунд, военный обход, для осмотра часовых перед восходом солнца. Белый камень, горная порода, состоящая главнейше из полевого шпата; в воровской торговле, мышьяк. Бел камень, бел-горю́ч камень, иногда с прибавкой: алатырь, алабырь, волшебный, загадочный, поминаемый в песнях, сказках и заговорах (электрон, янтарь?). Белая руда, золотая, телуристое золото; свинцовая, углекислый свинец. Белое золото, бледное, по примеси серебра или по способу отделки; противопол. красное. Белое железо, необычайно мягкое, белее обыкновенного, встречается в испанских ружейных стволах. Белое железо или белая жесть, листовое железо, покрытое оловом, луженое. Белый чугун, ярый, яркий, жесткий и хрупкий чугун. Белое серебро, у пробирщиков, самое чистое, не содержащее заметного количества лигатуры, т. е. иного металла. Белый брак, на монетном дворе, браковка или отборка серебряных кружков, под чеканку, по весу и доброте. Белый пла́вень, химич. состав для изведки металлов в смесях, получаемый от вспышки селитры пополам с винным камнем. Белая ва́рница, солеварня, где топка под чреном устроена печью с трубой, а не простой ямой, как в черных варницах. Белая изба, где печь устроена с трубой, в противность черной, где трубы нет, а дым валит из печи в комнату и выходит дверьми, либо волоковым, дымовым оконцем. Иногда белая изба, или белая половина, зовется у крестьян чистая половина, горница, с голландской печью. Говорят также: изба или печь по-белому, по-черному. Белый двор, твер. некрытый, без дрина. Белая швея, белошвейка, чистая швея, но не портниха. Белая кухарка, не стряпуха, а повариха, мастерица, приспешница на господ. Белое племя людей, противопол. цветному: черному, бурому, желтистому и пр. Белая горячка, всякое временное, внезапное помешательство; бред без горячки или при видимом, впрочем, здоровье; сумасшествие с перепою, коли кто допьется до чертиков, запойная горячка, бешенее́ц. Белые пути, маньяк, падающие звезды. Белые стихи, стихи без рифм, мерные строки. Белое и черное письмо, или белое и черновое, когда пишут набело, либо начерно: белое, чистое, начисто; черное, с помарками, поправками, для переписки набело. Белый, или вкрасне, в чистом, опрятном виде, в холе и довольстве. Полюби-ка нас вчерне, а вбеле (вкрасне) и всяк полюбит. Кругле́нько, беле́нько, всему свету миле́нько? деньга. Личико беленько, да ума маленько. Беле́нько вам, привет прачке, как: хлеб-соль, Бог-на́-помочь и пр. Белая трава, порушник, Centaurea Marschaliana. Белы́м-белый, беле́хонький, беле́шенький, весь белый, без пестроты, чисто или ярко-белый. Белова́тый, бела́вый, беля́вый, светлый, весьма бледный, и́збела-цветной. Беловатое облачко. Беле́соватый, белу́зоватый твер. беле́сый, светловатый, подернутый нечистою белизною, с отбелом, грязно или мутно-белый; чалый. Беле́совина, беле́сина, белу́зовина ж. пежина, ласина, светловатое, беловатое пятно. Белова́тость, беле́соватость ж. состояние по значению прилаг. Белово́й, написанный или начерченный набело, не черновой; белый. Бели́зна, бели́на и малоупотребимое бе́лость ж. состояние, сущность, свойство белого. Белизна снега слепит. Бели́зна, бели́на, бели́нка или бели́зь ж. ласа, светлая ласина, полоса или пятно, пежина. Белизна, южн. рыба Aspius rapax. Белёг м. стар. и ниж. бели́зна, пежина; беловатый рубец на теле. || Бланк, бланка, белый лист за подписью, как полномочие предъявителю. Белёк м. арх. тюлений щенок, сосун, до отлучки от матери: на нем беле́соватая, густая шерсть. Покинув мать, он называется хохлу́ша (арх.), а когда первая шерсть сходит клочьями и показываются черные плешины: плеха́нка; шести недель, он уже се́рка; годовалый самец серун, двугодовалый лысу́н, а самка уте́льга. Тот же беле́к, на Белом море, зовут морским зайцем; он идет в краску, на воротники и опушку тулупов, и во многих книгах наших, ошибочно назван лесным зверем. На Каспийском море, это Phoca vitulina: на Белом б. ч. Phoca Lepus. Бе́лечий, бе́лячий арх. бело́чий астрах. до белка́, тюленя относящийся, из шкуры его сделанный. || Белёк, белько́вый мех, шкурка, сторожо́к, сторожковый мех, песий, собачий. В торговле нет собачьих мехов, а есть сторожковые или белько́вые. Бело́к м. густая и клейкая прозрачная жидкость в яйце, твердеющая и белеющая от жара. В белке лежит желток. || Мучнистая часть всякого семени, питающая зародыш на всходе. || Белая кожаная оболочка глазного яблока; тусклая роговая оболочка, в которую вставлена, как часовое стекло, прозрачная роговая, пск. белуто́к. || Недогон, первый выгон хлебного вина, выходящего из куба вначале мутным и вонючим; оно снова идет в кубовый чан, для вторичной перегонки. || Дубовая блонь, заболонь; молодые, белесоватые слои дерева. || Болезнь дерева, бель, при которой древесина белеет и рыхлеет. || Растение анемон, ветряница, черное зелье, сон, одномесячник. || Растен. Argemone, бельмо, палочник; || растение Erigeron droebachense, горлянка, железянка, блошница, белоцветка. || Астрах. белёк, тюлений щенок, сосун. Бело́чник, бело́вник, белу́жник, белоцвет, иванов цвет, Leuconthemum vulgare, бели́к. Белки́ мн. бельма, талы́, бу́ркала, шары́, баньки, вы́тараски, выторочки, большие глаза. Что белки́ выпучил? || Сиб. белки, бельцы́, белого́рье, снеговые горы. Бело́чная пена, яичная, сбитый белок. Белко́вая глазная оболочка, роговая. Белковый лес, с белью. Беле́ц м. бели́ца ж. живущий в монастыре, но еще не постриженный в монашество. Есть общины белиц, в общежитиях, не принимающие вовсе монашеского обета. Наши белички не велички, да круглолички. || Растение бели́ца, Leucanthemum vulgare, поповник, из семейства ромашковых (ошибочно былица); оно же и бели́к м. также белоголовник, желтушка, полевая ромашка, кутки, ромен, нивняк, иванова трава, иванов цвет; белица, судоходный конопатный топорик? || Белик же растение Alisma Plantago, жабник (как зовут и лютик, Ranunculus), водяной подорожник, водяной шильник, подшильник, чистуха, пупошник, пуповик, баранья(?) трава. || Белик пу́стошный, Gnaphalium sylvaticum, золотуха. || Белик, вид белесоватого, сибирского гранита; || Сиб. тучная новь, целина, не́пашь, земля под огороды. Бельцо́в, бели́цын, бели́чкин, им принадлежащий. Бели́чий, к ним относящийся, им свойственный. Белико́вый жернов, из гранита белика. Бело́шня об. арх., белошно́й, беложа́вый человек, арх. белоручка, неженка в работе. Белкови́на ж. вещество яичного белка́, найденное химиками и в других животных и растительных частях: в крови, в мышцах, семенах и пр. Белкови́нный, к ней относящийся. Белкови́нное начало. Белкови́нистое вещество, содержащее белковину или на нее похожее. Белы́ш, что-либо белое; шуточно, белоли́цый, белокурый. Два белыша ведут черныша? чело печи и очелыш. || Вологодск. перм. арх. яичный бело́к. Бели́к м. арх. медвежье сало ломтем, продаваемое как лекарственная мазь. Беля́к м. чистяк, чистячок, опрятный человек, щеголек; || нерабочий, белоручка. Белячок черной работы не любит. || Беляки по ногтю (или ногти цветут) к гостинцу, к обнове. || Белая волна, пена, завой, кудри на волне, белоголовец, барашки, зайчики. По Волге беляк ходит, белячок играет, расходился. || Астрах. рунный, стайный, гуртовой ход красной рыбы, идущей, по вскрытии реки, в устья выбивать (метать) икру. Осетрий беляк идет. || Перм. белая, пепелистая, холодная почва, иловатая или известковая. По беляку сеять, беляки и будут, т. е. чисто, голо́. || Пенз. смол. гриб белянка или подгруздок. || Растение Pyrola minor, березка; || белый трилистник, Trifolium montanum; Cytisus biflorus, ракитник, дереза, зиновник, полевой багульник, древесный зверобой, маврот, вязник, железник, ветловник, чижовник, кагальник (ошибочно чилига). || Заяц, Lepus variabilis, для отличия от русака; он летом серый, зимою белый; отличается и летом от русака меньшим весом, толстыми пазанками (лапами), рыжиною и черным хребтиком по цветку (хвосту). || Орл. холщевой, белый кафтан, балахон, иногда с черными гарусными костылями по спине; летник, холодник, бела́га. || Вологодск. обувь из белой, сыромятной кожи, род поршней. || Кожевенный снаряд, для разминки белых, сыромятных кож: две стойки, на коих растягивают кожу руками, нажимая ее коленом. || Белый, избирательный шар, при баллотировке. Думали, что черняков наклали, ан все беляки. Думали, беляки – ан на вороных прокатили. || Сиб. излишний сбор ясака с инородцев, как бы для обелки их перед местными властями. Бело́ша ж. арх. беляк, в значении рунного, стайного хода рыбы. Бело́шный, беляшно́й, арх. к белоше, беляку относящийся. Бело́шиться кишеть. Белячи́на вкусом хуже русачи́ны, мясо зайца беляка. Беля́ковый, беля́чный, беля́чий, до беляка́, в разных значениях относящийся. Беля́чка, белоручка, нерабочая. Беля́на ж. волжск. плоскодонное, неуклюжее и самой грубой работы речное, сплавное судно; самая большая барка, белая, несмоленая, в ней нет ни одного железного гвоздя, и она даже проконопачена лыками; длиной 20-50 саж., шириной 5-10; сидит 15-20 четвертей, подымает 50 тыс. до 150 тыс. пудов; беляны развалисты, кверху шире, палуба настлана помостом, навесом, шире бортов; идут только по воде, строятся по Каме и Ветлуге, и спускаются по полноводью с лесом, смолою, лыками, рогожами, лычагами (веревками); на них и парус рогожный. Их вытеснили пароходы с баржами. Малая беляна, пермская ладья меньших размеров; межеумок, еще поменьше. Разберу беляну (судно) одними руками, не соберешь беляны всеми городами? щепать лучину. Беля́нчик м. беля́нка, беля́ночка ж. беля́юшка об. арх. белолицый, чистый лицом; || белокурый, светло-русый; || ласкат. красавчик, пригоженький. || Кличка белошерстого животного, собаки, те́лки, коровы и пр. || Белянка, белая, капустная бабочка, мотылек капустник. Коли беля́нки по лужам много, то будет урожай на мед. || Беля́нка, беля́шка, съедомый гриб, Agaricus subdulcis. || Белянка, растение Leuconium. || Беля́шка, белашка, беля́на, белянушка; бела́ха, бело́ха, белу́ха, белу́шка, бела́ва, белавушка и пр. ласковая кличка белой коровы. Белу́шник м. растение Filago arvensis, горлянка, жабник, жабная трава, золотушная, женская жабная. Белу́шка ж. сиб. растение Saxifraga meloleuca. Беля́ва, белявка ж. яросл. симб. бель, моль, маля́вка, мальга́, мелкая рыбка. Белы́нь ж. яросл. обширная прогалина, большой и сухой луг среди леса. Думали, из лесу вышли, ан только на белынь выбежали. Белу́н м. зап. (белбог?) род доброго домового; белобородый, в белом саване в с белым посохом; является с просьбою: утереть ему нос, и за это сыплет деньги носом. Бе́лест рыба, см. язь; бе́лестовый пирог. Бела́га ж. ряз. летник, холодник, беля́к, балахон, белый холщовый кафтан; Ки́тель. Белу́га ж. самая огромная рыба наших морей, Черного и Каспийского, и устьев больших рек, Acipenser Huso, из семьи хрящевиков (без костей); она в торговле называется красною (как и осетр, севрюга, шип, стерлядь); белуга, мерою (от конца носа до красного пера, под брюхом) более 15-ти пядей, называется матерая; немного поменьше, полуматерая или удушная; от 13 до 14 пядей, санковая или горбуша; 12-ти пядей, мерная; 10-ти пядей, полумерная, а ниже этого, мелкая. Осетр тем дороже, на вес, чем он рослее (как алмаз), а белуга наоборот. Белу́жий камень, находимый в кишках белуги, в народе почитается целебным. Белужий клей, икра, важные предметы торговли. Белу́жина ж. белужье мясо; белу́жник м. рыбак, промышляющий белугу. Сырой белужины никогда бы есть не должно: она нередко ядовита, вареная же безвредна. С белужинкой, урал.-казач. с придурью (Наум.). Белу́ха ж. арх., белю́к м. камч. (ошибочно белуга) морское живородное животное Delphinus (Delphinopterus) leucas, однородное с черноморскою свинкою; белуху не едят, а промышляют для ворвани, как кита. Старая белуха, желтяк; детеныш, лосяк; молодая, рослая, серяк. Белу́шья ворвань. Бельмо́ ср. глазной недуг, о котором у нас понятия запутаны: а) бельмо внутреннее, затмение хрусталика, туск зрачка, катаракта, который можно устранить ножом или иглою; помеха зрению удаляется, а недостаток хрусталика заменяется снаружи выпуклыми очками; б) бельмо наружное, тусклое пятно или рубец на прозрачной роговой оболочке, перед самым зрачком, вследствие нарывца, не может быть снято ножом. || Белок, растение Argemone. Бе́льма мн. бранно, глаза́, белки́, пск. белу́тки, употребляется и небранно. Бельма с плошку, а не видать ни крошки. Аль ты бе́льма отсидел, не видишь? Бельма уму не замена. Что бельма уставил? Бельмово́й туск, наружное бельмо. Бельморе́з м. врач. остроконечный и весьма тонкий ножичек, которым взрезывается прозрачная роговая оболочка глаза, полукругом, для вынутия внутреннего бельма, тусклого хрусталика. || Глазной оператор. Бельмо́к м. род смолы, смолки, добываемой из эфиопского дерева Penaea mucronata. Бель ж. что бело, белая вещь, в которой белизна главное качество; || белизна, белость; || стар. серебро, звонкая серебряная монета; || белый мышьяк; белая сулема. || Касп. острый белый ил морского дна, или иное, неисследованное вещество, переедающее рыболовные снасти и, будто бы, делающее белуг ядовитыми. || Гниль, цвиль, плесень, беглая гнилая слизь. || Грибные зародыши; грибная бель, семенные крупинки грибов, в земле, и разрастающаяся от них сетчатая ткань. || Твер. пустоколоска, ржаные, белесоватые, пустые колосья, стоящие выше других. || Растение бабишник, кашник, кашка лесная, белоголовник, ика́вка, Berteroa incana, торица, икотник, толан. || Особая порода яблок, разделяемая на множество различий: заячье ушко, тито́вка, леденец, перво́вка, антоновская бель и пр. Бель или белый налив, более идет в мочку. || Больная древесина в дереве, особенно в наружных слоях; белая за́болонь, белок в темноцветном дереве. || Тоб. пена речных волн, беляки, зайчики. || Яросл. симб. мелкая рыбка, белявка, моль, мальга, маля́вка. || Клёск, рыбья чешуя. || Пенз. воск на стлище, для пробелки. || Холст, полотно на стлище для белки, белево, белье; || мягкая, некруто ссученная и отбеленная льняная пряжа, для вязания чулок. Бельки арх. пена в море после сильного волнения (Шейн). Белевые носки мягче нитя́ных. Белевая или бе́льная снасть, волжск. белая, несмоленная, морск. бегучая. Бе́ли мн. женская немочь, слизотечение. Бе́лье ср. бель, все что белится, что выбелено на солнце. Су́рово не бе́лье, свое рукоделье. Белье́ ср. все, что обычно в домашнем хозяйстве делается из белой тканины, из холста, полотна, камчатки или бранины, иногда и из бумажных тканей, но вообще белое, и для стирки. Белье́ носильное, белье столовое. Белей белья стал. Сундук с бельем, да невеста с бельмом (с горбо́м). || Белая кожаная солдатская амуниция, которая белится мелом на клею и лощится голою рукою от пясти до локтя. || У кожевников: собачий помет, идущий на выделку кож, Album graecum средних веков. От этого и белёк, бельковый мех, т. е. сторожковый, песий, собачий. || Белье, во льду, в кабане; отличают синец и белье: первый сысподу, от воды, чистый и синий, второй сверху более мутный, беловатый, с шугой и снегом. Бельево́й, к белью относящийся. Бе́лы ж. мн. перм. вторые сени в доме; белые, чистые сени. Изба просторная, с мостом и с белами (мост, черные сени). Бе́льная снасть, волжск. несмоленая, для ходячих снастей. Бели́ть, бе́ливать что, обращать вещь в белый цвет; обесцветить что-либо, заставив выцвести, вылинять добела; окрасить белой краской, особенно на воде, известью на клею. Не все то белит, что бело; не все и чернит, что черно. Люди белить, а мы места́ (стлища) делить. Шить ли, белить ли – а завтра велик день. Надо сте́ны белить. Алмаз белит, не режет стекла́, а бороздит, царапает. Серебро белить, отбеливать, варить вновь отделанную вещь в кислоте, для отбелки. Белить невод, сиб. вытянув на мелкое место, подымать мотню выше воды, чтоб рыба оказалась и не могла выскакивать вплавь. Не годы белят (во́лос), горе. Бели́ть землю, обелять, свободить от оброка, налога, отдавать мирским голосом на попа и причт. Бели́ться, бе́ливаться, белить себя; || быть белиму. Купчихи наши белятся и румянятся, натираются белилами. Я с роду не беливалась. Этот хозяин белится, белит свой дом. Ваши холсты белятся, а наши еще прядутся. Воск выбелен. Добели стену, да и ступай. Забели́ пятна. Избелили весь мел. Набелилась, насурмилась. Набелил и бросил. Обеленная земля, обельная, без повинностей. Отбелка нечиста, побели еще. Подбелить бы дом. Перебеленный холст гнил. Перебели бумагу. Прибелилась, прирумянилась. Пробелил все утро. Разбелилась в пух. Алмаз сбеливает, временем сдает, не режет. Убелен сединою. Беле́ние ср. длит., белка ж. об. действие по значению глаг. Беление более относится до действия, белка до предмета, особенно когда говорят о качестве действия. Белка холстов нехороша. || Белка перм. сулема. Бе́лка, бе́ла стар. зверок из разряда грызунов, векша, пск. мысь, Sciurus vulgaris. Когда свинья на белку залает, тогда дурак поумнеет. Ловя белки, насорить зе́нки (белку бьют с дерева). Дали орехов белке, когда зубов не стало. В торговле различают ее по сортам или кряжам, по местности: алданскую, ангарскую, бийскую, иртышскую, колымскую и пр. Вообще, чем далее на север и на восток, тем она лучше; голубая и черная белка, притом дошлая, т. е. хорошо выцветшая, дороже. Есть разряд ходо́к, белка битая на ходу, когда она течет, кочует несметной стаей по одному пути. Работает, что белка в колесе, суетливо и без пользы. Дуй белку в хвост, о неуменье и неудаче: пушистый хвост белки обманывает неопытного стрелка. Где куница жила, там ныне и белки не найдешь, говорят об истреблении лесов. Медведя бояться – от белки бежать. Земляна́я, полосатая белка, бурундук, Sciurus striatus, гораздо меньше лесной; мех идет на женские наряды, как мех перевозчика. Белка летучая, летяга, полетуша; перепонка, сверху покрытая шерстью, идет вдоль всего тела, от передней к задней лапке, в помощь прыжкам. Бе́лкино гнездо, кубло́, га́йно. Белкино яблоко (от прозвания?) порода крупных, сладких яблок. Белковая собака, сиб. которая приучена загонять белку на дерево и облаивать ее, призывая стрелка. Бе́лий, бе́личий мех (беля́чий, от зайца беляка; бе́лечий, от белька, тюленя; бели́чий, прилаг. от белицы). Бе́лочник, белковщи́к м. сиб. промышленник на белку, стрелок. Белкова́ть сиб. быть на беличьем промыслу, лесовать; на белкова́нье, белковье́, уходят белковщики в леса́, в октябре и ноябре. Бе́лево ср. беленье, белка; бель, белье, вещь, которая белится. Холсты постланы для белева; у нас белево на стлище. Беле́ть, становиться белым, окрашиваясь белою краской, либо очищаться, выцветать, линять, светлеть; беле́ться, виднеться, видеться, казаться белым, особ. издали. Деревья белеют, покрываются инеем. Чернила эти белеют. Заяц уже начинает белеть. Под кустом что-то белеется: либо беляк, либо белая куропатка. Если что белое является ясно, ярко и вблизи, то говорят не белеется, а белеет: Скатерть белеет на столе. Холст вы́белел, выбелился. Меловые горы забеле́лись. Поля побелели. Вощины хорошо перебеле́ли, пробелели насквозь. Бельни́к, стлище, место, где стелют холсты для беления, где белят воск и пр. Бели́ло ср. горн. смесь глины, мела и у́гольного мусора, для обмазки льяка (формы), при отливке чугуна. Бели́ла ср. мн. белая краска для белки, окраски, живописи, для беленья или притиранья лица. На шильце, на мыльце, на алые румяна, на белые белила, собирают дружки отдарки невесте. Белила не сделают мила. Свинцовые белила, углекислый свинец; белила висмутовые или туалетные, водяная двойная соль хлористого висмута и висмутовой окиси. Бели́льный завод. Бели́льник м. бели́льница ж. делающий белила; || сосуд для хранения белил. Бельня, бели́льня ж. какое-либо заведение для белки, для беленья произведений, напр. тканей, писчей бумаги. Бели́льщик м. белильщица ж. беляни́ца яросл. кто занимается белкою, беленьем, кистью или на стлище. Белова́ть зверя, астрах. опрятывать убитого, свежевать, сымать шкуру, отделять сало и пр. Тюленя белуют, отрезывая и бросая башку и вынимая, особым приемом, все кости, с немногим мясом на них; шкура, вместе с жиром, солится. Беловаться, быть белуему или опрятываться, обряжаться, солиться, свежеваться. ср. длит. бело́вка ж. окончат. действие по значению глагола. Беловщи́к м. астрах. кто белует тюленей; || арх. работник, приставленный на судне к насосу. Сложные слова́ с наречием бело, б. ч. понятны по себе. Белоба́рхатный кафтан, жилет. Белобахро́мчатые занавесы. корова. Белоборо́дый старец. Белоборо́дка ж. растение Geropogon. Белобро́вая барышня, или белобро́вка. Белобро́вик м. поддрозд, вид дрозда, Turdus iliacus. Белобры́сый, шуточн. Белова́нье совершенно человек белокурый, светло-русый, при светлых бровях и ресницах. Белобрю́хая гагара, белобрю́шка. Беловоло́сый ковыль. Белово́дье ср. томск. никем не заселенная, вольная земля. Белогла́зый, белогла́зка об. у кого бельма на выкате; || о животном: с белой пежиной поперек глаза. || Белогла́зка, сиб. утка Anas marila; || херс. пласт глины, лежащей под черноземом (Наум.). Белоголо́вец м. белая волна, барашек, зайчик на волне.
[Даль 1 1955 : 152–156]

 

Šķirklis no S. Ožegova vārdnīcas

бе́лый, -ая, -ое; бел, бела, бело и бело.

1. Цвета снега или мела. Белая бумага. Бeлый парус.

2. полн. ф. Светлый, в противоположность чему-н. более тёмному, именуемому чёрным. Бeлый хлеб (пшеничный). Бeлый гриб (ценный трубчатый съедобный гриб с белой мякотью, с бурой шляпкой и толстой белой ножкой). Белое вино. Белые ночи (ночи на севере, когда сумерки не переходят в темноту).

3. полн. ф. В первые годы гражданской войны: относящийся к вооружённой борьбе за восстановление законной власти в России. Бeлыйофицер.

4. полн. ф. Со светлой кожей (как признак расы). Цветные и белые (сущ.).

Белая горячка – тяжёлая психическая болезнь на почве алкоголизма.

Белое мясо – телятина, мясо кур, индеек, а также нек-рые сорта дичи (во 2 знач.).

Белый танец – танец, на к-рый дамы приглашают кавалеров.

Белые стихи (спец.) – стихи без рифм.

Белый билет (разг.) – свидетельство о неспособности нести военную службу.

Средь бела дня – 1) днём, когда совсем светло (разг.). Напали средь бела дня; 2) открыто, у всех на виду, не стесняясь (разг. неодобр.). Мошенничает средь бела дня.

Белым-бело (разг.) – очень бело (см. ~ в 1 знач.).
[Ожегов 1972 : 43]


angļu – white

baltkrievu – белы

franču – blanche

grieķu – λευκό

igauņu – valge

ivritā – לבן

krievu – белый

latīņu – albus

lietuviešu – baltas

poļu – biały

somu – valkoinen

ukraiņu – білий

vācu – weiß

zviedru – vit

 

Krievu valodā

balts – беленький; белый

balts kā sniegsбелоснежный; снежно-белый

koši balts – белоснежный
mirdzoši balts – белоснежный

Angļu valodā

balts – white
balts kā alabastrs – alabaster
pierādīt, ka melns ir balts – to argue that black is whiteBalts kā eņģelis.
Balts kā nāve.
Balts kā drēbe.
Balts kā linu audekls.
Balts kā kauliņš.
Balts kā piena puika.
Balts kā piena kunkulis.
Balts kā piens.
Balts kā melderis.
Balts ka pūpuls.
Balts kā krīts.
Balts kā krāsns spelte.
Balta kā izmazgāta vilna.
Balts dievs melnām kājām.
Netaisi baltu, kas ir melns.
Balts darbs, balta maize.
Balts visdrīzāk nosmērējas.
No balta pat mazi traipi nezūd.
Balts no ārienes, melns no iekšienes.
Ne balts, ne melns, ne šāds, ne tāds.
Ne balts, ne melns, ne cepts, ne vārīts.
Palika ar baltu mēli, ar garu degunu.
Balts kā sodrēji.
Balts kā ābele.
Balts kā gulbis.
Balts kā sniegs.
Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu.
Asaras birst kā Bincānu suņam uz baltas putras skatoties.
Balts zvirbulis reti atrodams.
Arī balta cūka dubļos vārtās.
Uz balta zirga jāj, baltu zirgu meklē.
Melns darbs, balta maize.
Jo melnāks darbs, jo baltāka maize.
Sūrs darbs, balta maize.
Nebaltas dienas nebūs, ja baltajās par tām domās.
Balta diena ļaudis nenicina.

Kaza balta, nagi melni.


Kad vecām sieviņām prasa, vai viņas vēl domā precēties, tad viņas mēdz atbildēt: „Mani jau precēs Baltais Jākups (nāve).”
Mazus bērnus mēdz baidēt ar vārdiem: „Nāks baltā mātīte no meža.”
Baltā svētdiena ir Lieldienas atsvēte.
Baltā svētdiena ir pirmā svētdiena pēc Lieldienas, un latgalieši to sauc arī Lieldienas atsēvēti.
Ja grib, lai rudenī ātrāk sniegs snieg, jāved balts auns ap bērzu.Balta kaziņa skrien pa zilu lauku. – Mākoņi.

Balts ieiet, sarkans nāk ārā. – Malka krāsnī [deg]; malka un ogles.

Baltu ieliek, melnu izņem. – Malka krāsnī [deg]; malka un ogles.

Pilna laiviņa baltu kundziņu. – Pupa.

Balta zvaigzne (v. radze) linājā. – Sakta linu kreklā; sakta pie krūtīm.

Balta jumpraviņa,

Brūna cepurīte. – Sēne.

Balta muižiņa

Ar melnu jumtiņu;

Pulka pulka kundziņu

Ar melnām galviņām. – Sērkociņu kastīte.

Balts vērsītis (v. teliņš) linājā. – Siers.

 

Balts pirtī ieiet,

Melns iznāk. – Skals.

 

Balta krūze, melna osa. – Stārks.

 

Balta māsiņa,

Sarkana sirsniņa. – Svece degot; svece un uguns.

Balts kā piens, nav piens. – Sniegs.

Balts atnāk, melns aiziet. – Sniegs.

Balts, kad piedzimst, melns, kad nomirst. – Sniegs.

Balta kaza ledu grauž. – Sniegs un saule.

Balta pīle ar četriem deguniem. – Spilvens.Lai bij balts, kas bij balts,
Gulbis balts, nevelēts,
Lai bij mīļš, kas bij mīļš,
Znotiņš mīļš, neauklēts. [LD 26064-6]

Mana balta māmuliņa,
Lej man pienu muldiņā:
Lai man auga balta bārzda,
Lai sauc meitas muižinieku. [LD 2988-0]

Balts gulbīts ezerā,
Balts krekliņš mugurā;
Man māsiņa velētāja,
Man tik balta nevelēja. [LD 30957-0]

Balts balts mans brālītis
Sēd mellā kumeļā;
Dažai tautu meitiņai
Sāp sirsniņa, deg actiņas. [LD 29617-0]

Miezītim balts miltiņis, –
Ko līdz balts, sēnalaiņš;
Bajāram daiļas meitas, –
Ko līdz daiļas, netikušas. [LD 5424-4]

Aitiņai balts bērniņis
Pelēkām kājiņām;
Audīš’ baltas villainītes
Pelēkām maliņām. [LD 29064-0]

Dižen’ balts akmentiņš
Pašā ceļa maliņā,
Sieviņām apsēsties
Grūtajā dieniņā. [LD 1083-2]

Tupul, tupul, tavas ac’s,
Tāds bij pērn, tāds šogad:
Pērn bij balts, šogad balts,
Citu gadu vēl baltāks. [LD 28576-0]

Kumeļā sēdēdams,
Meitai godu nolūkoju:
Galdiņš balts nomazgāts,
Galdam kājas nemazgātas. [LD 11232-0]

Balts gailītis Rīgā dzied
Balta staba galiņā;
Tur aizgāja mūs’ māsiņa
Baltam naudas kalējam. [LD 18188-0]

Pie lodziņa piejādams,
Meitu godu nolūkāju:
Balts galdiņš, baltas kannas,
Galdam kājas nemazgātas. [LD 11232-4]

Balta kaza, balts āzīts,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā astītes galiņā. [LD 29098-0]

Guli, guli, balts gulbītis,
Baltos jūras vilnīšos;
Tā guļ manas dzirnaviņas
Baltos rudzu miltiņos. [LD 8020-0]

Trīs dieniņas velējos,
Jāņa nakti gaidīdama;
Kad atnāca Jāņa nakte,
Balts krekliņis mugurā. [LD 32346-0]

Tikušām meitiņām
Dzīvot ceļa maliņā:
Balts galdiņš, baltas kannas,
Tīr’ istaba izslaucīta. [LD 14086-7]

Smuka meitiņ’, koša meitiņ’
Tek uz aku ūdenī;
Smalks krekliņš, sniega balts,
Tam saulīte cauri spīd. [LD 5477-1]

Baltu liku, baltu vilku,
Balts ir mans augumiņš;
Sazilējs, samelnējs
Sudrabiņa valkātājs. [LD 31187-0]

Es redzēju brālītim
Mellu kreklu mugurāi.
Še, brālīti, balts krekliņis,
Sviež mellaju ezarāi. [LD 23737-2]

Pā(r)jāj mani bāleliņi,
Baltu sniegu nosniguši;
Tas nebija balts sniedziņis,
Tie māsiņas balti dvieļi. [LD 25475-2]

Atbrauc viens baltu zirgu,
Balts kažoks mugurā;
Šurpu grieza kumeliņu,
Tas būs mans precenieks. [LD 14196-1]

Balts krekliņis, baltas biksas
Manam siena pļāvējam,
Lai tas balti līgojās
Līdz baltam ābulam. [LD 28619-1]

Balta gāja mūs’ māsiņa,
Kā ar sniegu apsniguse;
Tas nebija balts sniedziņis,
Tas māsiņas tikumiņš. [LD 21517-1]

Aiziet saule vakarā,
Nomirst mana māmuliņa;
Saulīt’ balta gan uzlēca,
Māmulīte neatnāca. [LD 3936-0]

Rīga, Rīga, balta Rīga,
Kas to baltu balsināja?
Vidzemnieku rudzi, mieži,
Tie to baltu balsināja. [LD 31802-6]


Vienam ķēniņam redzēt. [..]
[Sagatavots pēc: http://valoda.ailab.lv/]


Dzīvoja kāds vīrs, kurš pavisam nevīžoja strādāt. Bet, tā kā viņš nestrādāja, tad arī viņam nebija, ko ēst, un viņš cieta badu. Pie viņa pienāca vecs vīriņš un deva padomu: „Izliec mežā lamatas un lūdz Dievu, gan jau tad tu noķersi kādu zvēru.”

Vīrs gan nopukojās: „Tās nu gan būs veltas pūles!” Tomēr izsalkums viņu tā mocīja, ka viņam nebija citas izejas. Viņš aizgāja mežā, izlika lamatas un devās atkal gulēt. Kad viņš uzmodās, tad redzēja, ka lamatās bij ieķēries briedis. Sliņķis tūliņ steidzās briedim klāt, lai ātrāk novilktu tam ādu. Viņš jau bij pāršķēlis briedi uz vēdera, kad atkal pienāca vecais vīriņš un teica: „Nu redzi, vai es tev neteicu, izliec lamatas un palūdz Dievu, gan tad tev viņš dos.” Bet sliņķis atbildēja: „Vai tad briedi man iedeva Dievs? Pats es izliku lamatas, pats es arī noķēru briedi!” Vecais sirmgalvis sapīka par tādu atbildi. Viņš piedūrās ar savu nūju briedim: tas uzlēca kājās un ieskrēja mežā. Tā kā brieža āda bija pārgriezta, tad no tā laika griezuma vietā sāka augt spalvas. Un vēl tagad briedim zem vēdera redzamas baltas strīpas.
[Sagatavots pēc: http://valoda.ailab.lv/]

Reiz vecos laikos Dundagas ezera vidū bijusi neliela smilšu saliņa, no kuras pacēlies klinšu rags. Uz šī augstā apsūnējušā klints gala stāvējusi sen aizmirsta pils, kur vienā mazā kambarītī pie loga stāvējusi kāda balta sieviete. Neviens no dundadzniekiem neiedrošinājies pilij tuvoties, bet reiz viens pārdrošs bruņinieks, izdzirdis šo nostāstu, nolēmis pili apmeklēt. Vienā patumšā Jāņu naktī bruņinieks aizgājis pie ezera, sameklējis laivu, iesēdies laivā un lēni tuvojies pilij. Pie pils durvim nonācis, bruņinieks vispirms apskatījis durvis. Tās bijušas no dzelzs un pie tam tik lielas, ka bruņiniekam tās nācies grūti atvērt. Aiz durvim bijis liels, tumšs koridors. Bruņinieks gājis pa tumšo koridoru, līdz nonācis pie citām durvīm, kuras tas bez kādām pūlēm viegli atvēris, un tur ieraudzījis balto sievieti. Baltā sieviete bijusi tā nogrimusi domās, ka nemaz nemanījusi svešnieku tuvojamies. Bruņinieks izrāvis savu zobenu un iegrūdis to baltās sievietes krūtīs. „Vai!” krēslā atslīgdama, ievaidējusies baltā sieviete, „mana zvaigzne dziest.” Tā lēni zudusi no svešnieka acim, pamezdama aiz sevis ugunīgu svītru it kā atmiņu. Bruņinieks no visa tā, ko bija redzējis, tā sabijies, ka turpat uz vietas nomiris. Bet skaistā pils ar salu nogrimusi. Vēl tagad Jāņu nakti ezera vidū esot dzirdama žēla vaidēšana.
[Sagatavots pēc: http://valoda.ailab.lv/]


Mazais Jēcītis: „Bet, māmiņ, iedomājies tikai, mūsu skolā nāk skursteņslaucītāja puika, bet viņš ir gluži balts!”


Suitu novada sagšas

Pie suitu sagšām pieder „varažotā mēlene”. Tās tumši zilais audums nav liels (1,5×1 m). Pāri tumšajai mēlenei sedz balto sagšu ar dzīpariem izrakstītu malu. Baltās sagšas stūrus virs krūtīm sasprauž ar saktu. Līdzīgi baltajai sagšai lieto arī baltu no smalkas vilnas darinātu villaini, kuras apakšējā malā ieausta šaura zila svītra.
[Sagatavots pēc: Mākslas vēsture 1934 : 286–287]

 

Zemgales novada tautas tērps

Zemgales novada tautas tērpiem raksturīgi grezni, rakstiem bagāti brunči, kas ir samērā jauni. Tie darināti ap 19. gadsimta vidu. Svētku tautas tērpu veidoja balts, divvirzienu izvilkumā bagātīgi izšūts linu krekls, dažādi skujoti, galdaini, rozīšu vai zvaigznīšu rakstā austi brunči un auduma veste ar sudraba vai dzintara pogām. Baltā villaine ar grezno ceļu apaudu, kas sasprausta ar lielu sudraba saktu, un rakstainā josta nāk mantojumā no iepriekšējo gadsimtu tērpiem.
[Sagatavots pēc: http://www.senaklets.lv/]MELNĀ MĀTE (sauc).

Baltais tēvs, tu tūkstotveidi!

Cīrul, rādies īstā veidā!

BALTAIS TĒVS (kā Lauskis, ienāk pa labi, no saulveda puses).

Te es esmu, Melnā māte!

MELNĀ MĀTE.

Baltais tēvs, tu viltus vērpējs,

Izvīli man manu daļu,

Laidi – vēl tā manā varā!

Laidi – nākšu, es jau veikšu,

Zārks jau nevar palikt tukšā!

Ņemšu vēl i tavu puisi.

BALTAIS TĒVS.

Līgsim līdzi, Melnā māte;

Ņem tu puisi, kad tu vari,

Nenāc vairs pēc manas daļas. [Rainis 1980 : 472–473]Zem eglītes pelēks zaķītis

Latvijā mīt divas zaķu sugas – pelēkais zaķis (Lepus europaeus) un baltais zaķis (Lepus timidus). Šoreiz esam sākuši iepazīties ar pelēci. Turpināsim. Tomēr pirms tam – dažos teikumos par baltiņu, pareizāk sakot, par zīmīgākajām viņa atšķirībām no pelēkā zaķa. Viņš ir smalkāks, mazāks, vieglāks. Viņam ir apaļāka ļipa, relatīvi īsākas ausis un pakaļkājas. Un, protams, viņš ir baltāks, bet… Bet baltāks viņš ir tikai ziemā! Faktiski – ziemā viņš ir pavisam balts, vienīgi ausu gali melni. Iekams nav pārģērbies vasaras tērpā, baltais zaķis ir neapstrīdami baltāks par pelēko. Atbilstoši nosaukumam – balts! Turpretim pelēkais, neraugoties uz nosaukumu, ziemā nav īsti pelēks. Atbilstoši pelēks vai, precīzāk sakot, rūsganpelēks (no virspuses, jo apakšpuse ir balta!) pelēkais top tikai tad, kad pavasarī nomaina savu gaišo ziemas kažoku pret vasaras tērpu. Un – re, cik interesanti! – pelēkais zaķis vasaras tērpā ir „baltāks” (gaišāks) par vasaras drānas apvilkušu balto zaķi.
[Tīrmanis 2007 : http://www.videsvestis.lv/]

Tintē, bet balts

„Es ticu, ka tāpēc Dievs man ir stāvējis klāt, sargājis un iedevis tos cilvēkus, bez kuriem manis nebūtu, – Paulu un Streiču,” Jānis [Paukštello] to sarunās teicis ne reizi vien. Viņš ir likteņa svētīts un sists. Stāvējis atzīšanas virsotnē un kritis bezdibenī. Mīlējis un cietis sāpes. Visu zaudējis un sācis dzīvi no jauna. Viņš pazīst sajūtu, kad šķiet: nevienam neesi vajadzīgs. Un zina, kā ir, kad viena cilvēka pastiepta roka palīdz atkal tikt uz kājām. Tintē, bet balts. Tāds ir Paukštello.
[Blaua 2011: http://www.ieva.lv/]

 

Balts

Savā ziņā jauna gada sākums līdzinās baltam audeklam – vēl neskartam, noslēpumainam un daudzsološam, jo tūlīt, tūlīt mēs katrs un laiks uz tā rakstīsim savas zīmes. [..] Starp citu, balts ir arī tērpa sākums. Augstās modes laboratorijās jauno kolekciju maketi vispirms top no balta kokvilnas auduma. Balti ir ne tikai ārstu un medmāsu uzsvārči, arī franču modes dizainers Ibērs Živanšī savulaik ietērpa komandu baltos halātos, un šo tradīciju joprojām turpina beļģu modes nams Martin Margiela. Pat pārdevējiem viņu veikalu baltajos interjeros ir balti ķitelīši. Balts tikai izskatās vienkāršs un nesarežģīts, patiesībā tā daba ir daudz komplicētāka. Baltā ir tīrības un nevainības krāsa – tajā ir sajūta par dzīvi, kas vēl nav dzīvota. Vienlaikus baltā ir arī baiļu krāsa – balti saulē izbalējuši kauli, albīni kā neparasta kļūda dabas gēnu kartē, kalnu virsotnes – skaistas, majestātiskas un tajā pašā laikā neprognozējami baisas. Balts ir pilnība un nekas. Balts ir ļoti iedvesmojoša un ar lielu garīgumu apveltīta krāsa. Balts izceļ skaistumu. Balts džemperis pelēkā ziemas dienā sauli sen neredzējušai sejai piešķir svaigumu. Nekas neizskatās perfektāk un pamanāmāk kā sniegbalts vīriešu krekls. Vai balti, lakoniski trauki – liels retums Rīgas veikalos. Laikā, kad melnā krāsa ir kļuvusi par ikdienu gan dienas, gan vakara apģērbā, balts izskatās kaut kā neparastāk, aristokrātiskāk. Starp citu, balts tikai vēl vairāk izceļ melno un dziļākajā būtībā abi viens no otra nav atdalāmi. „Tas ir līdzīgi kā jauns Gulbju ezera iestudējums. Noņemiet melno gulbi, un baltais pazudīs. Kontrasts ir tas, kas piešķir simboliem nozīmi,” reiz izteicies amerikāņu dizainers Isāks Mirahi. Balts ir arī daudz krāsaināks, nekā pirmajā mirklī šķiet. Piemēram, balts krīts, ar kuru raksta uz melnas tāfeles. Balts tafts vai satīns piemērots žaketēm un bikškostīmiem. Maigs un plūstošs balts kā koķetas vasaras kleitiņas. Sešdesmito gadu futūristiski balts. Romantiski un askētiski balts. Modē ir visas iespējamās baltā faktūras – balts tamborējums, izšuvumi, balts caurspīdīgums un balta trikotāža. Balts pūderis, piena balts un zili balts kā saulē mirdzošas kalnu virsotnes. Balts kā fons – volāniem, cakām un baltai apģērba kārtainībai, kur viena baltā faktūra klājas virs otras. Balts ir mazliet nevīžīgs, relaksēts un it kā pienākumus neuzliekošs. Uzlūkojot baltu, mēs it kā dziļāk ievelkam elpu, jo baltajā ir ne tikai lakonisma, bet arī brīnuma sajūta. Atceros, pagājušajā pavasarī uz Himalaju takas naktī nejauši uzkrita sniegs – no rīta trūcīgie koki un krūmi vairāk nekā 3000 metru augstumā zaigoja kā baltas kupenas. Gaisā bija spirdzinošs svaigums un soļi it kā kļuva vieglāki. Sakiet vēl, ka baltā nav brīnumu krāsa!
[Meistere 2004 : http://www.diena.lv/]


Baltā krāsa simbolizē gaismu, augšējo dievību pasauli (Dievu, Sauli, Saules meitas, Dieva dēlus), arī uguni vai Uguns māti. Ļoti nozīmīga ir baltās krāsas loma latviešu priekšstatos par nomiršanu, veļiem, viņpasaules dievībām un gariem, jo melnā krāsa kā sēru zīme ienāk tikai līdz ar kristietisma tradīcijām. Ētiskajā dimensijā baltā krāsa ir tikumības, šķīstības, arī īpašas tuvības, mīļuma zīme.
[Sagatavots pēc: Kursīte 1996 : 49–55]

Baltais – gaismas krāsa, šķīstības, patiesības, nevainības, svētuma un dievišķuma simbols.
[Sagatavots pēc: Tresiders 2010 : 24–25]Imants Vecozols

Meistaram raksturīgā interese par smalkām krāsu attiecībām, balto krāsu un tās neskaitāmajām niansēm parādās gan ainavas, gan kluso dabu glezniecībā. Bieži savos darbos mākslinieks risina ziemas ainavu variācijas. Balti apsniguši jumti sasaucas ar balto sniegu uz zemes un kokos, kontrastējošās brūni nolupušās, tonāli daudzskanīgās namu sienas padara sniega gubas vēl baltākas. Nereti Imants Vecozols rīkojas tikai ar baltās krāsas niansēm, un viss apkārt kļūst balts – mājas, zeme, dīķis un krūmu puduris. Ar smalkām toņu un pustoņu gradācijām viņš panāk lielisku attēlojamo formu pārskatāmību, un šī spēja, talants nenoliedzami ir viena no viņa daiļrades spilgtākajām īpatnībām. [Arne 2007 : http://www.swedbank.lv/]

Imants Vecozols Logs ziemā (1993; audekls, eļļa).

Imants Vecozols Ziema (1997; audekls, eļļa).

Imants Vecozols Galds (1996; audekls; eļļa).

Aleksandrs Romans Iesvētīšanas diena.

Maija Tabaka Migla.

Madara Gulbis Baltā roze.

Ivars Heinrihsons Melnais baltais pelēkais.


Viļņa Titāna piemiņas zīme K. Valdemāram Baltā saule. Atrodas Ainažos.


Autore M. Purviņa.


Latvijas Baltie nami

Kādreiz par Balto namu dēvēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras namu Rīgā, Kr. Barona ielā 35, ko 19. gadsimta 70. gados projektēja arhitekts Gustavs Rūdolfs Vinklers.

Par Balto namu vēl šodien sauc Latvijas Nacionālo operu, kas atrodas Rīgā, Aspazijas bulvārī 3. Hellenizētā klasicisma stila ēka ir celta laika posmā no 1860. līdz 1863. gadam kā Rīgas pilsētas vācu teātris. Arhitekts Ludvigs Bonštets.

Nu jau pie vēstures liecībām pieder Talsu Valsts ģimnāzijas direktora Anša Dreimaņa nams Sauleskalnā Talsos, ko cilvēki dēvēja par Balto namu.Mākslas filma Kā gulbji balti padebeši iet (1957). Režisors Pāvels Armands.

Dokumentālā filma Baltais, pelēkais, melnais (1991). Režisors Imants Brils.

Filma par tautas mākslinieci Jeti Užāni, kas tautā iemīļota un plaši pazīstama ar saviem cimdu adījumiem.

Dokumentālā filma Baltā spīts. Zenta Mauriņa (1997). Režisors Aivars Rikards.

Animācijas filma Baltā (2001). Režisors Edmunds Jansons.

Filma veidota pēc Jāņa Jaunsudrabiņa „Baltās grāmatas” motīviem, izmantojot paša rakstnieka zīmējumus.


Dziesma Uzsniga sniedziņš balts. Māra Čaklā vārdi, Āra Ziemeļa mūzika, izpilda brāļi Ziemeļi.
Dziesma Baltā saule. Ziedoņa Purva vārdi, Raimonda Paula mūzika, izpilda Margarita Vilcāne.
Dziesma Dziesma par četriem baltiem krekliem. Māra Čaklā vārdi, Imanta Kalniņa mūzika, izpilda Pauls Butkēvičs.
Dziesma Pie baltas lapas. Māra Melgalva vārdi, Jura Kulakova mūzika, izpilda grupa „Pērkons”.
Dziesma Baltā. Aigara Grāvera vārdi, Aigara Krēslas mūzika, izpilda grupa „Jumprava”.
Dziesma Baltā dziesma. Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika, izpilda Gunārs Kalniņš un Kristena.


Balto zirgu noslēpums

Upsalas universitātes zinātnieku komanda Zviedrijā ir atklājusi, ka gandrīz visiem baltajiem rumakiem piemīt kopīga gēnu mutācija, kas izraisa strauju nosirmošanu. „Sirmis” parasti piedzimst kā normālas krāsas (melns, brūns, riekstu krāsas) kumeļš, taču sirmošanas process viņam sākas ļoti agri – jau pirmā dzīves gada laikā. Šie zirgi parasti kļūst pavisam balti 6–8 gadu vecumā, lai gan to āda paliek pigmentēta. Mūsdienās vidēji vienam no desmit zirgiem piemīt šī nosirmošanas mutācija.
[Sagatavots pēc: http://www.zveriem.lv/]

 

Baltās kāzu kleitas vēsture

Baltā kāzu kleita vēsturē sevi pieteica relatīvi nesen. Agrāk kāzās varēja ģērbt jebkādas krāsas tērpu, pat melnu, ja līgava bija atraitne. Ķeltiem kāzu tērpu izvēlē iecienīta bija sarkanā krāsa (auglības simbols), agrīnajiem kristiešiem – zilā (patiesuma un garīgās tīrības simbols). Līdz pat 19. gs. beigām sievietes priekšroku deva tērpam, ko pēc tam varēja atkārtoti ģērbt. Baltā krāsa tika reti izmantota, jo tā bija nepraktiska. Par baltās kāzu kleitas tradīcijas aizsākumu uzskatāmas Anglijas karalienes Viktorijas kāzas 1840. gadā. Kaut baltus kāzu tērpus dažādos laikos pirms tam bija ģērbušas arī citas karalisko ģimeņu pārstāves, tieši pēc karalienes Viktorijas laulībām balto kleitu sāka uzskatīt par neatņemamu kāzu sastāvdaļu.
[Sagatavots pēc: http://www.readersdigest.co.za/]

 

Baltā pils Baldonē

Baldones jeb Baltā pils celta 18. gadsimtā kā medību pils. Ar laiku pilī tika izvietots viens no kādreiz slavenā Baldones kūrorta korpusiem, kas 19. gs. sākumā bija viens no ievērojamākajiem Krievijā. Šobrīd Baltajā pilī atrodas bērnu mūzikas pamatskola.
[Sagatavots pēc: http://www.diena.lv/]

Baltā dāma Liepājas teātrī

Liepājas, vēju pilsētas, centrā atrodas Liepājas teātris. Un saistībā ar šo teātri klīst leģenda par Balto dāmu, kura vienmēr ir nomodā par teātra apmeklētājām. Tā ir meitene, kura nelaimīgas mīlestības dēļ raudājusi uz kāda akmens netālu no teātra. Tā kā šo akmeni nav bijis iespējams pārvietot, to iemūrēja teātra sienās, bet pati meitene devās uz kanāla pusi. Kopš tā brīža, īpaši vējainās naktīs, kāds balts tēls regulāri klīst pa teātra telpām.
[Sagatavots pēc: http://www.tvnet.lv/]

 

Baltā kāpa Saulkrastos

Baltā kāpa – ar smiltīm apbiris, 18 m augsts smilšakmens iezis – atrodas pie Inčupes ietekas jūrā. Šis iezis veidojies pirms 405–350 miljoniem gadu. Savu nosaukumu kāpa ieguvusi no baltajiem sacietējušo smilšu slāņiem, kas līdzinās smilšakmenim. Tos kāpā laika ritumā ir sablīvējis un ar ūdens palīdzību sacementējis vējš.
[Sagatavots pēc: http://www.latvia.travel/]

Baltais stārķis

Baltā stārķa jeb svēteļa ķermeņa garums ir 95–110 cm, spārnu izpletums 180–218 cm. Liels putns ar garām kājām, garu kaklu un knābi. Pieaugušiem putniem kājas un knābis sarkani. Riesta laikā raksturīga knābja klabināšana, ko dara abi dzimumi. Baltais stārķis barību iegūst, gan bradājot pa seklu ūdeni, gan staigājot pa sauszemi. Barojas ar sīkiem dzīvniekiem – kukaiņiem, zivīm, abiniekiem, rāpuļiem, putnu mazuļiem, grauzējiem, tārpiem, ēd arī maitu. Gājputns, ligzdošanas vietās atgriežas marta beigās, aprīļa sākumā, aizlido septembrī.
[Sagatavots pēc: Internetenciklopēdija Latvijas daba : http://www.latvijasdaba.lv/]

Kultūras forums Baltā nakts

Baltā nakts ir daļa no starptautiska projekta Eiropas Baltās naktis. Rīgā šis kultūras forums tiek organizēts kopš 2006. gada – reizi gadā septembrī. Foruma mērķis ir vairot izpratni par mūsdienu kultūras izpausmēm. Ik gadu Baltās nakts pasākumi piesaista 30 līdz 45 tūkstošus Rīgas iedzīvotāju un viesu, nojaucot barjeras starp vecuma grupām, tautībām, interesēm un priekšzināšanām.
[Sagatavots pēc: http://www.baltanakts.lv/]